Image
KAKO CERTIFICIRANJE PODPIRA CILJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA ZDRUŽENIH NARODOV?

KAKO CERTIFICIRANJE PODPIRA CILJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA ZDRUŽENIH NARODOV?

Nov. 25 2021

Vrh Organizacije združenih narodov o trajnostnem razvoju je septembra 2015 sprejel Agendo 2030 za trajnostni razvoj, ki uravnoteženo združuje tri razsežnosti trajnostnega razvoja – ekonomsko, socialno in okoljsko – in jih prepleta med 17 cilji trajnostnega razvoja (Sustainable Development Goals – SDG). Agenda 2030 je univerzalna, njene cilje pa bodo morale vse države po svetu doseči do leta 2030.

Mednarodni standardi zagotavljajo organizacijam in drugim zainteresiranim stranem praktične rešitve za izvajanje, merjenje, spremljanje in doseganje ciljev SDG. V nadaljevanju preberite, kako lahko standardi prispevajo k dobrobiti ljudi in planeta.

POSTAVLJANJE LJUDI NA PRVO MESTO

Prvih pet ciljev trajnostnega razvoja se osredotoča na izboljšanje blaginje ljudi. Nanašajo se na izkoreninjenje revščine in lakote, izboljšanje zdravja in dostopa do izobraževanja ter spodbujanje enakosti spolov. Certificiranje po mednarodnih standardih podpira te cilje s preverjanjem, ali so izdelki zdravi in ​​varni za človeško uporabo oziroma uživanje ter ali so izpolnjena pričakovanja glede kakovosti. Certificiranje prispeva tudi tako, da organizacijam pomaga komunicirati svoje zaveze k družbeno odgovornemu ravnanju: vključenost, nediskriminacija in enakost spolov.

Sistem vodenja varnosti živil (ISO 22000) na primer žene organizacije vzdolž vrednostne verige, da dosežejo najvišjo raven varnosti živil. To preprečuje vstop nezdravih, škodljivih proizvodov na trg ter pripomore k doseganju trajnostnega kmetijstva in proizvodnje hrane.

Organizacije lahko svojo odgovornost do varnosti in zdravja zaposlenih izkažejo tudi s certificiranjem svojega sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu (ISO 45001), s čimer obvladujejo tveganja poškodb ali bolezni na delovnem mestu in izkazujejo svojo zavezanost varovanju dobrega počutja zaposlenih po vsem svetu.

GRADITI BLAGINJO IN KREPITI RAST

Cilji trajnostnega razvoja 7 do 11 se nanašajo na industrijo, inovacije in infrastrukturo, dostojno delo in gospodarsko rast. Certificiranje po mednarodnih standardih podpira te cilje z ustvarjanjem konkurenčnosti domačega trga ter spodbujanjem domače in čezmejne trgovine, tako da organizacijam omogoča izpolnjevanje nacionalnih zakonskih zahtev ter zahtev tujih trgovinskih partnerjev.

Proces certificiranja sistemov vodenja kakovosti (ISO 9001) podpira podjetja pri vzpostavitvi sistematičnega sistema vodenja kakovosti, ki podpira nenehne izboljšave. Spremljanje, prepoznavanje in odpravljanje neskladnosti omogoča organizacijam, da dosežejo večjo učinkovitost in presežejo pričakovanja strank.

Certificiranje prehoda na čiste energetske alternative omogoča organizacijam, da izboljšajo upravljanje z energijo in se uskladijo z mednarodnimi trajnostnimi cilji. Možnosti za to vključujejo certificiranje sistemov za upravljanje z energijo (ISO 50001) in sheme obnovljivih biogoriv, ​​kot je ISCC. Organizacije lahko pridobijo tudi certifikate o varčevanju z energijo in dokažejo trajnostni izvor bioenergije, ki poganja njihovo delovanje.

ZAŠČITIMO NAŠ PLANET IN UPRAVLJANJE NJEGOVIH VIROV

Cilj trajnostnega razvoja ZN številka 6 in cilji od 12 do 15 se nanašajo na varstvo okolja, naravnih virov in ljudi. Zajemajo omejevanje podnebnih sprememb, zmanjšanje onesnaževanja, varovanje biotske raznovrstnosti, odgovorno ravnanje z vodo, odpadki in naravnimi viri ter varovanje človekovih pravic.

Premik k poslovnemu modelu krožnega gospodarstva (CIRCULAR+) vključuje trajnostno ravnanje z odpadki. Certificiranje sistemov ravnanja z okoljem (ISO 14001) lahko pomaga zmanjšati količino odpadkov, premakniti delovanje h krožnemu modelu recikliranja, povečati nadzor delovanja in vključitev okoljskih vidikov v poslovno strategijo.

V zadnjem času vse več organizacij sprejema in sporoča ogljično nevtralne in ničelne cilje. Slednji vključujejo preverjanje ogljičnega odtisa za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in dokazovanje, da dosegajo cilje zmanjševanja. Uporabljajo lahko certificirane projekte za izravnavo in odstranjevanje emisij, ki jih je treba potrditi in preveriti pri neodvisni tretji osebi. S tem organizacije objektivno dokažejo, da so bila dosežena dejanska zmanjšanja emisij ter demonstrirajo svojo transparentnost in zavezanost k trajnostni poslovni strategiji.

KAKO VAM LAHKO POMAGAMO?

Bureau Veritas je svetovno priznan akreditiran organ, ki zagotavlja certificiranje po mednarodno priznanih standardih. Kot zaupanju vrednem partnerju organizacijam po vsem svetu so naše zaveze osredotočenost na stranke, odličnost, inovativnost, etika in nepristranskost.

Naši presojevalci imajo veščine, izkušnje in znanje za prepoznavanje izzivov iz različnih panog, ki lahko organizacijam pomagajo pri zasledovanju in doseganju ciljev trajnostnega razvoja s pomočjo celovitih sistemov vodenja in specifičnih ter ciljno usmerjenih shem. Z inovativnim pristopom, prilagojenim vaši panogi in strokovnimi storitvami na vseh področjih podpiramo vaš napredek.