SEMINAR ZA VODILNE PRESOJEVALCE ISO 14001:2015 (CQI - IRCA certificiran seminar PR315)

Namen

Po uspešno opravljenem seminarju bodo udeleženci sposobni: izvajati presojo skladno z zahtevami standarda ISO 14001:2015, razložiti vsebino, obseg in razmerje med ISO 14001, ISO 19011 in ISO 17021, razumeti ključne okoljske cilje, načrtovati in voditi presojo skladno s kriteriji presoje, uspešno izvesti presojo sistema ravnanja z okoljem, ustvariti jasna, jedrnata in ustrezna poročila o presoji, poročati o ugotovitvah presoje.

Komu je seminar namenjen

Odgovornim za sistem ravnanja z okoljem, presojevalcem in svetovalcem s področja okolja in vsem, ki bi radi izvajali presoje SRO druge ali tretje stranke.

Vsebina seminarja

  • Sistem ravnanja z okoljem– pregled, izrazi in definicije
  • Tehnike presojanja
  • Presoja sistema ravnanja z okoljem po zahtevah ISO 14001:2015
  • Kako bomo presojali: kontekst organizacije, voditeljstvo, planiranje, podpora, delovanje, vrednotenje učinka in izboljševanje
  • Postopek akreditacije (ISO 17021, IAF MD1)
  • Kompetentnost presojevalca (ISO 19011, CQI-IRCA kriteriji)
  • Praktične vaje in delavnice
  • Pisni preizkus znanja
  • Povzetek vsebine in zaključek

Datum seminarja

V pripravi.