EMISIJE TOPLOGREDNIH PLINOV PREVERJANJE POROČIL O EMISIJAH TOPLOGREDNIH PLINOV

PREVERJANJE POROČIL O EMISIJAH TOPLOGREDNIH PLINOV

Bureau Veritas ponuja široko paleto storitev, tako zakonsko reguliranih kot tudi prostovoljnih shem, za preverjanje in zagotavljanje verodostojnosti poročil organizacije o vplivu na podnebne spremembe.

Z uveljavitvijo Kyotskega protokola je bil narejen velik korak v smeri zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, ki so glavni vzrok globalnega segrevanja. Poleg tega so različne države vzpostavile tudi številne prostovoljne sheme, ki so spodbudile nadzorovanje vpliva organizacij na okolje.

Bureau Veritas je v Sloveniji pridobil akreditacijo po standardu SIST EN ISO/IEC 17029:2019 za preverjanje poročil o emisijah toplogrednih plinov za naslednje dejavnosti:

Skupina dejavnosti / Activity group No.

 

Dejavnosti

 

Activities

1aIzgorevanje goriv v napravah, v katerih se uporabljajo samo komercialna standardna goriva v skladu z Uredbo (EU) št. 2018/2066 ali če se v napravah kategorije A ali B uporablja zemeljski plin.Combustion of fuels in installations, where only commercial standard fuels as defined in Regulation (EU) No 2018/2066 are used, or where natural gas is used in category A or B installations.
1bIzgorevanje goriv v napravah, brez omejitev.Combustion of fuels in installations, without restrictions.
4

Proizvodnja ali predelava železa in jekla (vključno z železovimi litinami).

Proizvodnja sekundarnega aluminija.

Proizvodnja ali predelava barvnih kovin, vključno s proizvodnjo zlitin.

Production or processing of ferrous metals (including ferro-alloys).

Production of secondary aluminium.

Production or processing of non-ferrous metals, including the production of alloys.

6

Proizvodnja cementnega klinkerja.

Proizvodnja apna ali žganje dolomita ali magnezita.

Proizvodnja stekla vključno s steklenimi vlakni.

Proizvodnja keramičnih izdelkov z žganjem.

Proizvodnja izolacijskega materiala iz mineralne volne.
 

Sušenje ali žganje mavca ali proizvodnja mavčnih plošč in drugih mavčnih proizvodov.

Production of cement clinker.

Production of lime or calcination of dolomite or magnesite.

Manufacture of glass including glass fibre.
 

Manufacture of ceramic products by firing.

Manufacture of mineral wool insulation material.

Drying or calcination of gypsum or production of plaster boards and other gypsum products.

7

Proizvodnja papirne kaše iz lesa ali drugih vlaknatih materialov.

Proizvodnja papirja ali kartona.

Production of pulp from timber or other fibrous materials.

Production of paper or cardboard.

98

Druge dejavnosti v skladu s členom 10a Direktive 2003/87/ES.

Preverjanje izhodiščnih podatkov o emisijah in podatkov o aktivnostih ter bistvene spremembe zmogljivosti.

Other activities pursuant to Article 10a of Directive 2003/87/EC.

Verification of baseline emissions data, historical activity level and significant capacity change.

Viri emisij

Preverjanje poročil o emisijah toplogrednih plinov izvajamo v skladu z veljavno akreditacijo.

Postopek preverjanja lahko izvajamo v vseh državah EU tudi za dejavnosti, ki niso na zgoraj navedenem seznamu (2, 3, 5, 8, 9, 12) ob istočasni širitvi obsega akreditacije.

ZAKAJ IZBRATI BUREAU VERITAS

V Sloveniji in svetu imamo precej izkušenj s preverjanjem poročil upravljavcev naprav ali operaterjev zrakoplovov, vključenih v EU ETS, med katera štejemo:

  • Letna poročila o emisijah toplogrednih plinov upravljavcev naprav ali operaterjev zrakoplovov;
  • Letna poročila o ravni dejavnosti upravljavcev naprav (ALC poročilo, dejavnost 98)
  • Poročila BDR (Baseline data report);
  • Poročila NE&C (New entrants and closures Template Report);

Preverjanje se izvaja skladno z zahtevami zakonodaje in vsemi spremembami te zakonodaje:

  • Direktiva 2003/87/ES Evropskega parlamenta in sveta;
  • Izvedbena uredba komisije (EU) 2018/2067;
  • Delegirana uredba komisije (EU) 2019/331;
  • Direktiva 2006/123/ES;

pri čemer se upošteva vsa pravila spremljanja in poročanja, predpisana upravljavcem naprav in zrakoplovov, predvsem v naslednjih zakonodajnih dokumentih:

  • Izvedbena uredba komisije (EU) 2018/2066;
  • Izvedbena uredba komisije (EU) 2019/1842.

Drugi dokumenti vezani na preverjanje poročil EU ETS:

Specifični pogoji in sheme za preverjanje in overjanje okoljskih informacij