IZDELAVA POŽARNIH REDOV, NAČRTOV EVAKUACIJ IN ŠTUDIJ POŽARNE VARNOSTI

IZDELAVA POŽARNIH REDOV, NAČRTOV EVAKUACIJ IN ŠTUDIJ POŽARNE VARNOSTI

STORITVE S PODROČJA NAČRTOVANJA POŽARNE VARNOSTI

Spričevalo požarne varnosti

Spričevalo požarne varnosti pomeni certifikat za posamezni objekt, ki ga izda neodvisna strokovna organizacija na osnovi pregleda dokumentacije in trenutnega stanja objekta. Neodvisni strokovnjak izdela oceno in poda predloge za doseganje ustreznega nivoja požarne varnosti. Ta verodostojni dokument služi lastniku objekta kot orodje za odpravo pomanjkljivosti in izboljšanje stanja požarne varnosti objekta ter zavarovalnici kot orodje za določanje ustrezne višine zavarovalne premije.

Z aktivnejšim strokovnim sodelovanjem ter izdelavo Spričevala požarne varnosti v času obratovanja objektov, njihovega vzdrževanja in rekonstrukcij ključno pripomoremo k zagotavljanju ustrezne požarne varnosti za ljudi in objekte. Tako se lahko zmanjšajo višine zavarovalnih premij, možnosti za izgubo življenj, nastanek materialne škode ter izpad proizvodnje. Ustrezen pristop zagotavlja, da z novimi posegi le še dvigujete nivo požarne varnosti in se izognete dragim in neustreznim rešitvam.

Študija požarne varnosti in Zasnova požarne varnosti

Po Pravilniku o požarni varnosti v stavbah in Pravilniku o zasnovi in študiji požarne varnosti je izdelava Študije požarne varnosti (ŠPV) obvezna za vse tiste požarno manj zahtevne in požarno zahtevne objekte, ki so navedeni v prilogi 1 Pravilnika o zasnovi in študiji požarne varnosti. Izdelava ŠPV je obvezna tudi za predore, črpališča naftnih derivatov oz. zemeljskega plina, transformatorske postaje, letališča…, lahko pa se izdela tudi za druge namene in za druge objekte. ŠPV je dokument, ki v svojem strokovnem delu poda oceno požarne nevarnosti objekta in določi ukrepe za zagotovitev predpisane ravni varstva pred požarom. Ukrepi, določeni v študiji, morajo biti upoštevani v drugih posameznih načrtih (arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne instalacije, elektro instalacije…), ki so v sestavi projektne dokumentacije.

Kadar izdelava študije požarne varnosti ni zahtevana, mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz dokumenta Zasnova požarne varnosti (ZPV), ki na kratek in pregleden način določa potrebne ukrepe, povezane s širjenjem požara na sosednje objekte, nosilnostjo konstrukcije ter širjenjem požara po stavbah, evakuacijskimi potmi in sistemi za javljanje in alarmiranje ter napravami za gašenje in dostopom gasilcev.

ŠPV oziroma ZPV je sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, zato morajo biti ukrepi, ki so določeni v enem ali drugem dokumentu, v celoti upoštevani v posameznih načrtih (arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne instalacije…), ki sestavljajo projektno dokumentacijo.

Povzetek vsebine ŠPV oziroma ZPV, mora biti naveden v obrazcu Izkaz požarne varnosti stavbe, ki je prav tako sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Izkaz požarne varnosti stavbe je obvezna priloga dokazila o zanesljivosti objekta, kot je ta določen v zakonu o graditvi objektov.

Kdo lahko izdela dokumentacijo požarne varnosti?

ŠPV lahko izdela odgovorni projektant, ki ima opravljen strokovni izpit za izdelovanje študije po predpisih o strokovnih izpitih s področja opravljanja inženirskih storitev in je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije. ZPV za požarno zahtevne stavbe sme izdelati odgovorni projektant, ki lahko izdela študijo požarne varnosti, ZPV za požarno manj zahtevne stavbe pa sme izdelati odgovorni projektant, ki je vpisan v imenik odgovornih projektantov v skladu z Zakonom o graditvi objektov in je opravil izpit iz arhitekturnega ali iz tehničnega projektiranja.

Diagram prikazuje v katerih fazah je potrebno vključiti odgovornega projektanta požarne varnosti. Zagotovo je nujno že v fazi IDP oz. IDZ pridobiti smernice glede ukrepov požarne varnosti, kakršne so: minimalni odmiki od sosednjih objektov in parcelnih mej oz. javnih poti in cest, maksimalne površine požarnih sektorjev, število evakuacijskih stopnišč, dostopi, dovozi in postavitvene površine za gasilce itd. Če odgovorni projektant arhitekture teh podatkov ne pridobi že na začetku, je lahko celotna prihodnja zasnova objekta povsem napačna.

Vključevanje odgovornega projektanta požarne varnosti mora biti nadalje poleg faze PGD prisotno tudi v fazi PZI, saj je treba izdelati detajlnejše izračune in navodila za izdelavo vseh načrtov PZI ter njihovo pravilno implementacijo ves čas izdelave PZI tudi preverjati. V fazi PID pa mora odgovorni projektant požarne varnosti izdelati in potrditi izkaz požarne varnosti, zato mora temeljito pregledati vse izvedene ukrepe požarne varnosti in če je prišlo do odstopanj med fazo PGD in PID, vsa odstopanja ustrezno obrazložiti oz. dokazati z izračuni.

Nekaj naših večjih referenc s področja ŠPV: Blok 6 TE Šoštanj, Adria Airways Tehnika, Elan

Kontaktirajte nas

UROŠ KOROŠEC
VODILNI INŽENIR VZD IN VPP
041 344 778