Trajnostno poročanje

Trajnostno poročanje

Trajnostno poročanje je zaključna faza trajnostnega poslovanja v določenem časovnem obdobju. Dolgo časa je trajnostno poročanje temeljilo na prostovoljni osnovi, ko so organizacije za potrebe informiranja svojih deležnikov o trajnostnih vidikih poslovanja uporabljale različne mednarodne standarde in okvirje trajnostnega poročanja.

Svetovno najbolj uveljavljeni standardi za tovrstno poročanje so GRI (Global Reportin Initiative) in SASB (Sustainability Accounting Standards Board) standardi. Na področju trajnostnega poročanja je Evropska unija je šla korak dlje in poročanje o trajnosti vpeljala kot obvezno obliko poročanja za večje organizacije, medtem ko bo večina manjših organizacij v prihodnje imela možnost poročanja na prostovoljni osnovi. Poročevalski okvir Evropske unije za poročanje o trajnosti je opredeljen z direktivo CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), poročevalski standardi pa z delegirano uredbo o ESRS (European Sustainability Reporting Standards). 

Trajnostna poročila, bodisi obvezna bodisi prostovoljna, omogočajo deležnikom organizacije, da spoznajo trajnostne vidike njenega poslovanja, jih spremljajo v daljšem časovnem obdobju in se na podlagi teh informacij ustrezno odločajo pri svojih ravnanjih v neposrednih in posrednih interakcijah z organizacijo. Nobeden poročevalski standard za enkrat ne predpisuje same oblike trajnostnega poročila oz. ga ne tipizira, čeprav se to v prihodnje lahko spremeni z namenom doseganja lažje primerljivosti med razkritji iz poročil.

KAKO POTEKA POSTOPEK IZDELAVE TRAJNOSTNEGA POROČILA?

Postopek izdelave trajnostnega poročila je v veliki meri odvisen od zrelosti organizacije na področju trajnostnega poslovanja in morebitnih preteklih praks v zvezi s trajnostnim poročanjem. 

Organizacije, ki so trajnostna poročila že pripravljale na osnovi prostovoljnih poročevalskih standardov ali na osnovi lastne metodologije poročanja, so se že srečale s trajnostno strategijo ali s strateškimi smernicami trajnostnega poslovanja. Izvajanje teh strateških planov za doseganje trajnostnih ciljev tovrstne organizacije praviloma zaključijo z izdelavo trajnostnega poročila.

Organizacije, ki se s trajnostnim poročanjem še niso ukvarjale, bodo mogle razmislit o svojih trajnostni strategiji, v kolikor je še nimajo, in jo izdelati oz. pripraviti vsaj strateške smernice za trajnostno poslovanje. V teh primerih bo prvo poročanje o trajnosti bržkone posnetek trenutnega stanja, čemur bo sledilo obdobje izvajanja trajnostne strategije in periodično poročanje o dosežkih.

Ne glede na zrelost organizacije postopek izdelave trajnostnega poročila v Bureau Veritas izvedemo skupaj z organizacijo po naslednji metodologiji: 

  • Na začetku opravimo pregled dosedanjih trajnostnih poročil, če so bila izdelana,
  • Nato izberemo poročevalski standard oz. okvir poročanja skupaj z organizacijo,
  • Temu sledi preverba ocene dvojne pomembnosti, če je ta že bila izdelana, ali njena izdelava na novo, znotraj česar ovrednotimo ESG vplive organizacije navzven in vplive ESG dejavnikov iz zunanjega okolja na samo organizacijo, kar zaključimo z opredelitvijo pomembnih tem trajnostnega poročanja,
  • Pred samo potrditvijo pomembnih tem za poročanje s strani vodstva opravimo posvet z ključnimi deležniki organizacije, če ta še ni bil izveden, ugotovitve posveta pa upoštevamo v fazi opredeljevanja poročevalskih razkritij,
  • Ta del priprav na poročanje zaključimo s potrditvijo poročevalskih tem oz. razkritij s strani vodstva organizacije,
  • Delo nadaljujemo z opredelitvijo konkretnih podatkov o razkritjih, ki se bodo zbirali, kar zajema opredelitev metrik za poročanje za nazaj ter politik, akcijskih planov, procesov ter tveganj in priložnosti, s katerimi se poroča o načrtovanih prihodnih aktivnostih,
  • Temu sledi izdelava načrta zbiranja podatkov, znotraj katerega opredelimo vloge, vire podatkov, način zagotavljanja kakovosti podatkov, nadzor nad zbiranjem ter časovnico zbiranja, ki je odvisna od zrelosti organizacije,
  • V kolikor organizacija želi, lahko nadzorujemo poskusno obdobje zbiranja podatkov oz. sodelujemo pri zbiranju podatkov,
  • Postopek se zaključi z izdelavo poročila, ki zajema pripravo končnih poročevalskih vsebin po razkritjih, pregledovanje, morebitna usklajevanja in potrditev s strani vodstva,
  • Po potrebi opravimo tudi pregled poročila po opravljenem grafičnem oblikovanju.

Opisani koraki so generični in se vedno prilagodijo organizaciji ob upoštevanju specifičnih okoliščin, kot so dejavnost, v kateri ta posluje; velikost organizacije; okolje, v katero je umeščena; dejstvo, ali gre za javno ali zasebno oz. za pridobitno ali nepridobitno organizacijo; zrelost organizacije ipd.

ZAKAJ IZBRATI BUREAU VERITAS?

Bureau Veritas je organizacija s tradicijo, katere poslanstvo je ustvariti zaupanje med organizacijami, javnimi institucijami in potrošniki. Kot vodilna organizacija v svetu na področju testiranja, certificiranja in kontrole podpiramo prizadevanja 400.000 strank, da bodo na poti trajnostnega poslovanja in do bolj trajnostnega sveta učinkovitejše, bolj sistematične in si s tem zaslužile še večje zaupanje potrošnikov in družbe. Trajnostni cilji so vključeni v našo strategijo, v celotno organizacijo in v naše poslovanje.

V Sloveniji strankam pomagamo do izdelave trajnostnih poročil že od leta 2020. Naše izkušnje nam dajajo samozavest, da podjetja transparentno seznanimo s trajnostnimi vidiki poslovanja, da te vidike tudi same spremljajo v daljšem časovnem obdobju in se na podlagi teh informacij ustrezno odločajo pri svojih ravnanjih.