Image
Energetski pregledi

Energetski pregledi

Energetski zakon EZ 1 (U. l. RS št. 17/2014) skladno z zahtevami direktive 2012/27/EU zavezuje vse velike gospodarske družbe k izvedbi obveznih energetskih pregledov. Energetski pregled je potrebno izvesti na vsaka štiri leta in o njegovi izvedbi poročati Agenciji za energijo. Velike družbe so morale prve energetske preglede opraviti do konca leta 2017 in zakonodajalec danes od zavezancev zahteva dokazilo o izpolnitvi obveznosti.

Energetski pregled prikazuje obstoječe stanje objekta, porabo energije in vode ter podaja oceno bivalnih in delovnih pogojev. Številni primeri iz prakse v zvezi s pripravo in realizacijo ukrepov učinkovite rabe energije kažejo na to, da se jih podjetja in ustanove pogosto lotevajo parcialno, nepovezano z ostalimi možnimi ukrepi, brez kompleksne analize celotne problematike oskrbe in rabe energije.

Priporočljivo je, da naročnik energetskega pregleda na podlagi svojih specifičnih zahtev že predhodno določi namen in obseg pregleda. Izčrpen pregled s podrobno analizo podjetja oziroma objekta obsega natančne izračune energetskih potreb in natančno analizo izbranih ukrepov za učinkovito rabo energije glede na dejanske obratovalne pogoje lokacije. Študija izvedljivosti je namenjena podrobnejši proučitvi izvedljivosti večjih projektov oskrbe z energijo oziroma učinkovite rabe energije. Napovedani prihranki in čas v katerem se investicija povrne, so določeni in preverjeni tako natančno, da omogočajo veliko stopnjo zaupanja.

Med zavezanci za izvedbo energetskih pregledov so izjeme tiste gospodarske družbe, ki že imajo vpeljan sistem upravljanja z energijo po ISO 50001, potrjen s strani neodvisnega certifikacijskega organa, kar opredeljuje Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda (U. l. RS št. 41/2016).

Več o sistemu upravljanja z energijo ISO 50001

KONTAKTIRAJTE NAS

DANIJEL VIDMAR
danijel.vidmar@bureauveritas.com
01 4757 625