PREVERJANJE IN POTRJEVANJE TRAJNOSTNIH POROČIL

Verifikacija trajnostnega poročila

Verifikacija trajnostnega poročila je postopek njegovega kritičnega vrednotenja z namenom, da se ugotovi, ali poročilo podaja bistvene informacije za bralce, ki jim je namenjeno, in ali je poročilo skladno s kriteriji poročanja. 

Za verifikacijo se pogosto uporablja sopomenka ''dajanje zagotovila''. Verifikacijo trajnostnega poročila izvede usposobljen in neodvisen verifikator s pooblastilom za izvedbo tovrstnega posla, ki se podeli bodisi neposredno z zakonom bodisi posredno preko akreditacijskega organa. Končni rezultat verifikacije trajnostnega poročila je izdaja pisnega pozitivnega mnenja o poročilu s strani verifikatorja. Pozitivno mnenje na trajnostno poročilo daje kredibilnost poročilu in povečuje zaupanje v informacije, ki jih poročilo razkriva. 

Kriteriji in zahteve za poročanja o trajnosti so običajno zajeti v standardih o trajnostnem poročanju. Sam postopek verifikacije trajnostnega poročila je prav tako urejen z mednarodnimi standardi. Delo Bureau Veritas kot verifikacijskega organa ureja standard ISO 17029 in njemu podrejen standard ISO 14065. Metodološka osnova za verifikacijo trajnostnih poročil je serija standardov AA1000 ter delno tudi standard ISAE 3000. Trenutno je na razpolago osnutek prvega mednarodnega standarda IAASB 5000, ki bo namenjen izključno verifikaciji trajnostnih poročil.

CSRD direktiva o trajnostnem poročanju na osnovi ESRS standardov daje državam članicam možnost, da pooblastilo za verifikacijo trajnostnih poročil podelijo zakonitih revizorjev in tudi neodvisnim ponudnikom storitev dajanja zagotovil (neodvisni verifikacijski organi). Katera rešitev bo veljala za Republiko Slovenijo bo znano, ko bo CSRD direktiva dokončno prenesena v naš pravni red z Zakonom o gospodarskih družbah. Evropska unija bo za potrebe izvajanja revizije oz. verifikacije trajnostnih poročil v državah članicah morala sprejeti obvezujoče standarde, ki za enkrat še niso opredeljeni.

KAKO POTEKA IZVEDBA VERIFIKACIJE?

Postopek izvedbe verifikacije trajnostnega poročila je opredeljen v mednarodnih standardih. Postopek verifikacije v Bureau Veritas izvedemo po naslednjih korakih:

 • Po prejetju povpraševanja za verifikacijo trajnostnega poročila opravimo pregled ključnih podatkov o organizaciji, preverimo finančni in fizični obseg poslovanja organizacije ter ugotovimo kriterije (standard), ki so bili osnova za izdelavo trajnostnega poročila,

 • Nato opravimo preliminarni pregled trajnostnega poročila in se na tej osnovi s stranko uskladimo glede obsega verifikacije,

 • Preverimo neodvisnost in nepristranskost ter kompetence naših verifikatorjev, ki bi jim posel verifikacije lahko bil zaupan, 

 • V dogovoru s stranko opredelimo nivo danega zagotovila (razumno ali omejeno) ter časovni okvir za izvedbo verifikacije,

 • S stranko sklenemo pogodbo o izvedbi verifikacije trajnostnega poročila ob upoštevanju prej dogovorjenih pogojev,

 • Temu sledi planiranje verifikacijskega postopka, ki zajema izdelavo analize tveganj, izdelavo plana zbiranja podatkov, opredelitev potrebnih virov za izvedbo postopka, izdelavo terminskega plana in njegovo uskladitev s stranko ter izdelavo plana verifikacije, ki se posreduje stranki,

 • Izvedba verifikacijskega postopka nato sledi izdelanemu planu, kjer je poudarek na pregledu razkritij in upoštevanju zahtev iz uporabljenih standardov poročanja, razumevanju poslovnih procesov stranke, zbiranju izvirnih podatkov in preverjanju njihove verodostojnosti in kakovosti, preverjanju in beleženju omejitev poročanja ter na morebitnih napačnih navedbah.

 • Postopek se na tej točki zaključi z izdelavo sklepnih ugotovitev postopka, osnutka verifikacijskega mnenja in z izdelavo morebitnega poročila za vodstvo s strani verifikatorja,

 • Delo verifikatorja pregleda neodvisni preglednik, ki ni bil del verifikacijskega postopka,

 • Na osnovi ugotovitev neodvisnega preglednika verifikacijski organ oz. pooblaščena oseba, ki ga zastopa, sprejme odločitev o izdaji pozitivnega (ali zavrnilnega) mnenja glede trajnostnega poročila,

 • Zadnje dejanje postopka je izdaja pozitivnega mnenja o verifikaciji trajnostnega poročila stranki v pisni obliki.

ZAKAJ IZBRATI BUREAU VERITAS?

Bureau Veritas je organizacija s tradicijo, katere poslanstvo je ustvariti zaupanje med organizacijami, javnimi institucijami in potrošniki. Kot vodilna organizacija v svetu na področju testiranja, certificiranja in kontrole podpiramo prizadevanja 400.000 strank, da bodo na poti trajnostnega poslovanja in do bolj trajnostnega sveta učinkovitejše, bolj sistematične in si s tem zaslužile še večje zaupanje potrošnikov in družbe. Trajnostni cilji so vključeni v našo strategijo, v celotno organizacijo in v naše poslovanje.

V Sloveniji smo z izvajanjem verifikacij trajnostni poročil začeli v letu 2023. Kaže se, da podjetja vedno bolj prepoznavajo dodano vrednost verifikacije svojih trajnostnih poročil, ki jim zagotavlja, da je slednje skladno s kriteriji poročanja in podaja bistvene informacije za bralce.