POŽARNA VARNOST

POŽARNA VARNOST

Vsi lastniki ali uporabniki poslovnih, industrijskih in stanovanjskih objektov (razen eno in dvostanovanjskih stavb) so dolžni določiti požarni red stavbe.

Bureau Veritas HSE ima s strani Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje vsa potrebna pooblastila za organiziranje in izvajanje:

  • usposabljanja za varstvo pred požarom,
  • usposabljanja odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in evakuacijo,
  • usposabljanja oseb odgovornih za požarno stražo,
  • usposabljanja zaposlenih za izvajanje evakuacije iz objektov (vaja evakuacije),
  • presoj in študij požarne varnosti,
  • pregledov in preizkusov sistemov aktivne požarne zaščite,
  • skrbni pregledov na področju požarne varnosti ter
  • izdelavo požarnih redov, požarnih načrtov, načrtov evakuacije in ocen požarne ogroženosti.

Požarni red, požarni načrt in načrt evakuacije izdelujemo v skladu z zahtevami Zakona o varstvu pred požarom in Pravilnika o požarnem redu.