Tajnostno poslovanje

Trajnostno poslovanje

Trajnostno poslovanje je že postalo del besedišča v vseh vrstah organizacij in je neizogibna sestavina razmišljanja organizacij o svoji prihodnosti. Trajnostno poslovanje pomeni poslovne prakse, ki jih izvajajo organizacije z namenom, da se preprečijo negativni in omogočijo pozitivni vplivi na naravno in družbeno okolje z namenom ustvarjanja in izboljšanja kakovosti življenja današnjih in bodočih generacij znotraj omejitev, ki izhajajo iz podpornih - okoljskih in družbenih - ekosistemov. 

Načela oz. zahteve v zvezi s trajnostnim poslovanjem so zajeti v treh stebrih trajnosti, ki jih ponazarja kratica ESG (Environmental, Social, Governance). Organizacije s svojim delovanjem povzročajo različne vplive na naravno in družbeno okolje (vplivi navzven), medtem ko dejavniki iz obeh okolij vplivajo na delovanje same organizacije (vplivi navznoter). V vrsti raznoterih interakcij med organizacijo in njenim okoljem se pojavljajo zelo različni in številni deležniki, katerih interesi so pogosto nasprotujoči. Vse to vpliva na izpolnjevanje primarnega smotra organizacije, to pa je finančna uspešnost na osnovi zadovoljevanja potreb svojih odjemalcev. Vloga upravljanja oz. vodenja organizacije zaradi tega postaja vedno bolj pomembna.

KAKŠNE SO KORISTI?

Uvajanje praks trajnostnega poslovanja, še posebej izdelava trajnostne strategije oz. strateških smernic trajnostnega poslovanja ter izdelava trajnostnih poročil, prinaša organizaciji naslednje koristi:

 • Omogoča doseganje skladnosti z zakonodajo,

 • Poudarja družbeno odgovornost vodstva in dviguje ugled organizacije,

 • Lahko pozitivno vpliva na uspešnost poslovanja skozi dodatne prihodke,

 • Lahko pozitivno vpliva na uspešnost poslovanja skozi zmanjšanje stroškov in povečanje učinkovitosti notranjih procesov,

 • Omogoča izvajanje skrbnega pregleda nefinančnega poslovanja organizacije,

 • Omogoča prepoznati nova tveganja in priložnosti in vpeljati ukrepe za njihovo obvladovanje oz. izkoriščanje,

 • Izboljšuje percepcijo organizacije pri zaposlenih in vpliva na motivacijo in zavzetost,

 • Omogoča učinkovito komunikacijo s ključnimi deležniki in njihovo vključevanje, še posebej preko trajnostnih poročil, ki so neodvisno verificirana,

 • Izboljšuje strateško razmišljanje in prilagajanje na spremembe,

 • Daje večjo možnost za vpliv na stanje v dobavni verigi,

 • Omogoča učenje in razvoj organizacije na novih področjih.

Poizvedite več, kako vam lahko pomagamo: