SEMINAR ZA VODILNE PRESOJEVALCE ISO 9001:2015 (CQI - IRCA certificiran seminar PR328)

Namen

Po uspešno opravljenem seminarju bodo udeleženci sposobni: izvajati presojo skladno z zahtevami standarda ISO 9001:2015, razložiti vsebino, obseg in razmerje med ISO 9001, ISO 19011 in ISO 17021, razumeti ključne cilje kakovosti, načrtovati in voditi presojo skladno s kriteriji presoje, uspešno izvesti presojo sistema vodenja kakovosti, ustvariti jasna, jedrnata in ustrezna poročila o presoji, poročati o ugotovitvah presoje.

Komu je seminar namenjen

Predstavnikom vodstva in odgovornim za sistem vodenja kakovosti, presojevalcem in svetovalcem s področja sistemov vodenja in vsem, ki bi radi izvajali presoje druge ali tretje stranke.

Vsebina seminarja

  • Sistem vodenja kakovosti – pregled, izrazi in definicije
  • Tehnike presojanja
  • Presoja sistema vodenja kakovosti po zahtevah ISO 9001:2015
  • Kako bomo presojali: kontekst organizacije, voditeljstvo, planiranje, podpora, delovanje, vrednotenje izvedbe in izboljševanje
  • Postopek akreditacije (ISO 17021, IAF MD1)
  • Kompetentnost presojevalca (ISO 19011, CQI-IRCA kriteriji)
  • Praktične vaje in delavnice
  • Igranje vlog
  • Pisni preizkus znanja
  • Povzetek vsebine in zaključek

Datum seminarja

V pripravi.