Ocena požarne ogroženosti

IZDELAVA OCENE POŽARNE OGROŽENOSTI

Zaradi nevarnih posledic, ki jih ima za ljudi in premoženje lahko že manjši požar, veljajo v Sloveniji na področju požarne varnosti različni predpisi, z upoštevanjem katerih se zmanjšuje tveganje za nastanek požara. Eden od teh predpisov je Pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti, U. l. RS, št. 180/20, ki je osnova za določanje ukrepov na področju požarne varnosti. S pravilnikom se določa končna stopnja požarne ogroženosti, na podlagi katere se definirajo potrebni organizacijski ukrepi varstva pred požarom.

Stopnje požarne ogroženosti

S Pravilnikom o izdelavi ocen požarne ogroženosti, ki je bil sprejet decembra 2020, se je spremenila metodologija določanja ocene požarne ogroženosti, ki je v primerjavi s predhodnico bolj podrobna. Število stopenj ocen požarne ogroženosti je šest.

Komu je namenjena nova ocena požarne ogroženosti?

Ocene požarne ogroženosti se izdelajo za stavbe, ki so v skladu s predpisi o razvrščanju objektov uvrščene na področje »1 Stavbe« in za katere je treba v skladu s predpisi o požarnem redu izdelati požarni red. Torej, po novem se ocena požarne ogroženosti izdela za posamezno stavbo. Ocene požarne ogroženosti pa se lahko izdelajo tudi za okolje ali gradbene inženirske objekte, ki so v skladu s predpisi o razvrščanju objektov uvrščeni na področje »2 Gradbeni inženirski objekti«, če je to potrebno za izvajanje dejavnosti varstva pred požarom.

Lastnosti stavbe oz. dejavniki, ki vplivajo na oceno požarne ogroženosti

Pred začetkom izdelave ocene požarne ogroženosti je potrebno stavbo najprej klasificirati v skladu s predpisi o razvrščanju objektov (Uredba o razvrščanju objektov, Uradni list RS, št. 37/18 ter Tehnična smernica TSG-V-006:2018) ter določiti njeno večinsko namembnost. Npr. če v poslovno stanovanjskem objektu večinski delež (več kot 50 %) predstavlja npr. trgovinski del, se za izdelavo ocene upošteva le tega.

Dejavniki, ki vplivajo na končno oceno požarne ogroženosti, so razdeljeni v tri skupine:

  • osnovni dejavniki, ki so podlaga za izračun ocene požarne ogroženosti stavbe (O)
  • dejavniki, ki lahko zmanjšajo oceno požarne ogroženost stavbe (Z):
  • dejavniki, ki lahko povečajo oceno požarne ogroženost stavbe (P):

Vrednosti dejavnikov, ki vplivajo na končno stopnjo požarne ogroženosti stavbe, so odvisne od načrtovanih in izvedenih ukrepov varstva pred požarom v stavbi, zato se pri izdelavi ocene požarne ogroženosti poslužujemo podatkov iz projektne dokumentacije, zasnov požarne varnosti, študij požarne varnosti ali načrtov požarne varnosti oziroma dokumentacije o stavbi, ki nam je na razpolago.

Kateri so ukrepi povezani s končno stopnjo požarne ogroženosti?

Od končne stopnje požarne ogroženosti je odvisno izvajanje splošnih ukrepov varstva pred požarom:

  • izdelava požarna načrta,
  • izdelava načrta evakuacije,
  • pogoji in način izvajanja požarne straže,
  • pogoji in način izvajanja požarnega varovanja,
  • pogoji za odgovorno osebo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom,
  • vrste, način in periodičnost usposabljanja varstva pred požarom.

Rok za izdelavo novih ocen požarne ogroženosti

Vsi zavezanci morajo nove ocene požarne ogroženosti izdelati v treh letih od uveljavitve novega pravilnika, to je najkasneje do decembra 2023.

Potrebujete pomoč pri izdelavi nove ocene požarne ogroženosti objekta?

Pišite nam. Z veseljem bomo odgovorili na vaša vprašanja.

Kontakt za dodatne informacije

UROŠ KOROŠEC
VODILNI INŽENIR ZA VZD in VPP
01 4757 697