Image
EKOLOŠKA ŽIVILA

EKOLOŠKA ŽIVILA

Ekološko kmetijstvo predstavlja obliko in način kmetovanja, ki pridobiva vse večji pomen v slovenskem in  kmetijskem prostoru. Ekološko kmetijstvo v največji možni meri vpliva na trajnostno gospodarjenje z neobnovljivimi naravnimi viri ter uveljavljanje načela dobrobiti živali oziroma živalskim vrstam in pasmam prilagojeno rejo.

V ekološkem kmetijstvu se celostno dopolnjujeta rastlinska pridelava in reja živali in s tem sledenje naravnim metodam in kroženju snovi v naravi.  V sistemu ekološkega kmetovanja je zagotovljen tudi nepretrgan in transparenten nadzor nad pridelavo in predelavo teh pridelkov oziroma živil »od njive do krožnika« in s tem zajamčena večja varnost tistim potrošnikom, ki se za takšne pridelke oziroma živila odločijo.

Ekološko kmetovanje zagotavlja pridelavo visoko kakovostne in varne hrane, z bogato prehransko vrednostjo in visoko vsebnostjo vitaminov, mineralov in antioksidantov. Uporaba lahko topnih mineralnih gnojil, kemično sintetiziranih fitofarmacevtskih sredstev (pesticidov), gensko spremenjenih organizmov in proizvodov pridobljenih iz teh organizmov ter različnih regulatorjev rasti je pri tem načinu kmetovanja prepovedana, zato v ekoloških pridelkih in živilih ni ostankov teh snovi.

Dolgoročen uspeh ponudnika je odvisen od zaupanja potrošnikov v ekološke pridelke in živila. Bureau Veritas vam s svojo neodvisnostjo in prepoznavnostjo na številnih trgih lahko pomaga vzpostaviti to zaupanje. Certifikat Bureau Veritas olajša trženje ekoloških pridelkov na skupnem trgu EU, kakor tudi v državah izven nje. Bureau Veritas ima s kontrolo ekološke pridelave dolgoletne izkušnje.

Za svojo kontrolno organizacijo so si nas izbrali številni pridelovalci, predelovalci in uvozniki ekoloških pridelkov in živil, zaupalo nam je že več kot 3500 pridelovalcev in 1500 predelovalcev iz celega sveta.

Kako do certifikata o ekološki pridelavi oz. predelavi živil?

  1. Prijava v postopek certificiranja ekološke pridelave / predelave: vsi, ki želite uveljavljati ukrepe KOP-OP pozivamo, da oddate priloženo izpolnjeno Prijavnico najkasneje do 31.12. tekočega leta.
  2. Sklenitev pogodbe – pogodba se sklene za nedoločen čas.
  3. Seznanitev s postopkom certificiranja – s postopkom certificiranja vas seznanimo osebno ali pisno po pošti
  4. Izvedba kontrole – izvede se pri vseh vključenih v kontrolo.
  5. Odprava morebitnih neskladnosti. V primeru ugotovitve neskladnosti, se skupaj z našim kontrolorjem določi način in rok odprave.
  6. Pridobitev certifikata – kot rezultat izpolnjevanja zahtev za ekološko pridelavo / predelavo vam podelimo certifikat za ekološko pridelavo / predelavo.

DOKUMENTACIJA ZUNANJEGA IZVORA ZA CERTIFICIRANJE EKOLOŠKE PRIDELAVE, PREDELAVE IN OBRATOV JAVNE PREHRANE

UREDBA (EU) 2018/848 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 30. maja 2018 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 s pričetkom uporabe 1.1.2022
UREDBA (EU) 2020/1693 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 11. novembra 2020 o spremembi Uredbe (EU) 2018/848 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede datuma začetka njene uporabe in nekaterih drugih datumov iz navedene
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/427 z dne 13. januarja 2020 o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z nekaterimi podrobnimi pravili pridelave za ekološke proizvode
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/269 z dne 4. decembra 2020 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2020/427 glede datuma začetka uporabe sprememb nekaterih podrobnih pravil pridelave za ekološke proizvode iz Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848
IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/464 z dne 26. marca 2020 o določitvi nekaterih pravil za uporabo Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta glede dokumentov, potrebnih za retroaktivno priznanje obdobij za namen preusmeritve, pridelave ekoloških proizvodov in informacij, ki jih predložijo države članice
IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2042 z dne 11. decembra 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2020/464 glede datuma začetka njene uporabe in nekaterih drugih datumov v zvezi z uporabo Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta o ekološki pridelavi
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1794 z dne 16. septembra 2020 o spremembi dela I Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe rastlinskega razmnoževalnega materiala iz preusmeritve in neekološkega rastlinskega
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2146 z dne 24. septembra 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi pravili pridelave za izjemne primere v ekološki pridelavi
IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/279 z dne 22. februarja 2021 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta o nadzoru in drugih ukrepih za zagotavljanje sledljivosti in skladnosti ekološke pridelave ter označevanja ekoloških proizvodov
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/642 z dne 30. oktobra 2020 o spremembi Priloge III k Uredbi (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta glede nekaterih informacij, ki jih je treba navesti pri označevanju ekoloških proizvodov
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/716 z dne 9. februarja 2021 o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil ekološke pridelave za kaleča semena in glavice vitlofa, krmo za nekatere živali iz akvakulture in zdravljenje zaradi zajedavcev v akvakulturi
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/715 z dne 20. januarja 2021 o spremembi Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za skupine izvajalcev dejavnosti
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/771 z dne 21. januarja 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo posebnih meril in pogojev za preglede dokumentarne evidence v okviru uradnega nadzora ekološke pridelave in uradnega nadzora skupin izvajalcev dejavnosti
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1006 z dne 12. aprila 2021 o spremembi Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta glede vzorca certifikata, ki potrjuje skladnost s pravili o ekološki pridelav
IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/121 z dne 17. januarja 2023 o spremembi in popravku izvedbene uredbe komisije (EU) 2021/1165 o odobritvi nekaterih proizvodov in snovi za uporabo v ekološki pridelavi in pripravi seznamov teh proizvodov ter snovi.
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1189 z dne 7. maja 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta glede pridelave in trženja rastlinskega razmnoževalnega materiala iz ekološkega heterogenega materiala določenega roda ali vrste
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1342 z dne 27. maja 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil o informacijah, ki jih morajo poslati tretje države ter nadzorni organi in izvajalci nadzora za nadzor priznanja iz člena 33(2) in (3) Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 za uvožene ekološke proizvode, ter o ukrepih, ki jih je treba sprejeti pri izvajanju navedenega nadzora
IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1378 z dne 19. avgusta 2021 o določitvi nekaterih pravil v zvezi s certifikatom, izdanim izvajalcem dejavnosti, skupinam izvajalcev dejavnosti in izvoznikom v tretjih državah, ki se ukvarjajo z uvozom ekoloških proizvodov in proizvodov iz preusmeritve v Unijo, ter določitvi seznama priznanih nadzornih organov in izvajalcev nadzora v skladu z Uredbo (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1697 z dne 13. julija 2021 o spremembi Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta glede meril za priznanje nadzornih organov in izvajalcev nadzora, ki so pristojni za izvajanje nadzora nad ekološkimi proizvodi v tretjih državah, in za preklic njihovega priznanja 
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1698 z dne 13. julija 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta s postopkovnimi zahtevami za priznanje nadzornih organov in izvajalcev nadzora, ki so pristojni za izvajanje nadzora nad izvajalci dejavnosti in skupinami izvajalcev dejavnosti, certificiranimi kot ekološkimi, ter nad ekološkimi proizvodi v tretjih državah, in s pravili o njihovem nadzoru ter nadzorih in drugih ukrepih, ki jih izvajajo ti nadzorni organi in izvajalci nadzora
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1691 z dne 12. julija 2021 o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za vodenje evidenc za izvajalce dejavnosti v ekološki pridelavi
IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU)  2021/1849 z dne 21. oktobra 2021 o popravku nekaterih jezikovnih različic Izvedbene uredbe (EU) 2020/464 o določitvi nekaterih pravil za uporabo Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta glede dokumentov, potrebnih za retroaktivno priznanje obdobij za namen preusmeritve, pridelave ekoloških proizvodov in informacij, ki jih predložijo države članice
IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1921 z dne 4. novembra 2021 o popravku hrvaške jezikovne različice Izvedbene uredbe (EU) 2020/464 o določitvi nekaterih pravil za uporabo Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta glede dokumentov, potrebnih za retroaktivno priznanje obdobij za namen preusmeritve, pridelave ekoloških proizvodov in informacij, ki jih predložijo države članice
IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1935 z dne 8. novembra 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/723 glede informacij in podatkov o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov, ki jih je treba predložiti s standardnim vzorčnim obrazcem
POPRAVEK DELEGIRANE UREDBE KOMISIJE (EU) 2021/771 z dne 21. januarja 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo posebnih meril in pogojev za preglede dokumentarne evidence v okviru uradnega nadzora ekološke pridelave in uradnega nadzora skupin izvajalcev dejavnosti 
IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2119 z dne 1. decembra 2021 o določitvi podrobnih pravil o nekaterih evidencah in izjavah, ki se zahtevajo od izvajalcev dejavnosti in skupin izvajalcev dejavnosti, ter o tehničnih sredstvih za izdajo certifikatov v skladu z Uredbo (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta ter spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1378 glede izdaje certifikata za izvajalce dejavnosti, skupine izvajalcev dejavnosti in izvoznike v tretjih državah
IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2325 z dne 16. decembra 2021 o določitvi seznama tretjih držav ter seznama nadzornih organov in izvajalcev nadzora, priznanih v skladu s členom 33(2) in (3) Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 za uvoz ekoloških proizvodov v Unijo, v skladu z Uredbo (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta
Popravek IZVEDBENE UREDBE KOMISIJE  (EU) 2021/2325 z dne 16. decembra 2021 o določitvi seznama tretjih držav ter seznama nadzornih organov in izvajalcev nadzora, priznanih v skladu s členom 33(2) in (3) Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 za uvoz ekoloških proizvodov v Unijo, v skladu z Uredbo (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta
Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2306 z dne 21. oktobra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta s pravili o uradnem nadzoru pošiljk ekoloških proizvodov in proizvodov iz preusmeritve, namenjenih za uvoz v Unijo, ter o certifikatu o kontrolnem pregledu
PRAVILNIK o evidencah s področja ekološke pridelave in predelave kmetijskih pridelkov in živil (Ur. l. RS, št. 105/22)
UREDBA o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov in živil (Ur. l. RS, št. 105/22)
V EKOLOŠKEM kmetijstvu dovoljena FFS

Na spletni strani MKGP lahko dostopate do:

  • Podatkovne zbirke ekološkega semena, semenskega krompirja in vegetativnega razmnoževalnega materiala
  • Tehnoloških navodil za ekološko pridelavo grozdja, poljščin, sadja in zelenjadnic
  • Obrazcev za odobritev izjem (dokup živali, skrajšanje obdobja preusmeritve, krajšanje rogov, druge izjeme...)

EK je skupaj s partnerji razpisala natečaj za Ekološke nagrade EU. 

Shemo ekoloških nagrad EU sestavlja sedem kategorij in osem nagrad. Pomenijo priznanje različnim akterjem vzdolž ekološke vrednostne verige, ki so razvili odličen, inovativen, trajnosten in navdihujoč projekt, ki prinaša resnično dodano vrednost za ekološko pridelavo in porabo. Vprašalnike si lahko ogledate samo v vednost za oddajo prijav na ekološke nagrade EU. Povezave do spletnih prijav bodo na voljo od 25. marca 2022. 

Vse informacije so na voljo na: 
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan/eu-organic-awards_sl 
 

Kontaktirajte nas

MARKO MAJER
VODJA ODDELKA CERTIFICIRANJE PREHRANSKIH IZDELKOV
01 475 76 61