Trajnostna strategija

Trajnostna strategija

Trajnostna strategija je načrt izvajanja poslovnih aktivnosti v daljšem časovnem obdobju, ki so namenjene doseganju strateških ciljev organizacije na področju trajnosti. Trajnostna strategija je bila v preteklosti samostojen poslovni dokument, danes pa se vedno bolj povezuje in prepleta s poslovno strategijo organizacije. 

Dobro zasnovana in izvedljiva trajnostna strategija zahteva poznavanje trendov v zunanjem in zmožnosti v notranjem okolju organizacije, poznavanje odjemalcev in dodane vrednosti izdelka oz. storitve zanje ter poznavanje vpliva trajnostnih zahtev na finančno uspešnost organizacije. 

KAKO POTEKA IZDELAVA TRAJNOSTNE STRATEGIJE?

Izdelava trajnostne strategije, ali izdelava strateških smernic trajnostnega poslovanja, kot njena krajša oblika, je prvi korak, ki bi ga organizacija morala narediti na poti uresničevanja svojih ciljev trajnostnega poslovanja. Postopek izdelave trajnostne strategije v Bureau Veritas izvedemo skupaj z organizacijo po naslednji metodologiji:

  • Prvo opravimo pregled dosedanjih rezultatov na področju trajnostnega poslovanja organizacije,

  • Nato izvedemo analizo notranjega in zunanjega okolja organizacije, kjer presojamo vplive ESG dejavnikov na poslovanje s posebnim poudarkom na njihovem prihodnjem razvoju,

  • Temu sledi ocena dvojne pomembnosti, znotraj katere ovrednotimo ESG vplive organizacije navzven in vplive ESG dejavnikov iz zunanjega okolja na samo organizacijo, kar zaključimo z opredelitvijo pomembnih tem trajnostnega poslovanja,

  • Pred samo potrditvijo pomembnih tem s strani vodstva opravimo posvet z ključnimi deležniki organizacije, čigar ugotovitve upoštevamo v fazi opredeljevanja strateških trajnostnih ciljev,

  • Za vsako pomembno temo trajnostnega poslovanja opredelimo strateške cilje, določimo njihovo metriko in kjer je izvedljivo opredelimo kazalnike za spremljanje doseganja trajnostnih ciljev, ob tem pa upoštevamo strateške poslovne cilje organizacije,

  • Nato opredelimo strateško obdobje, za potrebe doseganje strateških ciljev trajnostnega poslovanja pa izdelamo nabor ključnih aktivnosti in terminski plan njihove izvedbe,

  • Za vsako strateško aktivnost v sodelovanju z vodstvom opredelimo ključne vire, predvsem finančne, kadrovske in tehnološke, 

  • Temu sledi izdelava smernic za akcijsko planiranje na taktični in operativni ravni ter izdelava napotkov za spremljanje uresničevanja trajnostne strategije,

  • Postopek zaključimo s končnim oblikovanjem in potrditvijo dokumenta.

Opisani koraki so generični in se vedno prilagodijo organizaciji ob upoštevanju specifičnih okoliščin, kot so dejavnost, v kateri ta posluje; velikost organizacije; okolje, v katero je umeščena; dejstvo, ali gre za javno ali zasebno oz. za pridobitno ali nepridobitno organizacijo; zrelost organizacije, ipd.

ZAKAJ IZBRATI BUREAU VERITAS?

Bureau Veritas je organizacija s tradicijo, katere poslanstvo je ustvariti zaupanje med organizacijami, javnimi institucijami in potrošniki. Kot vodilna organizacija v svetu na področju testiranja, certificiranja in kontrole podpiramo prizadevanja 400.000 strank, da bodo na poti trajnostnega poslovanja in do bolj trajnostnega sveta učinkovitejše, bolj sistematične in si s tem zaslužile še večje zaupanje potrošnikov in družbe. Trajnostni cilji so vključeni v našo strategijo, v celotno organizacijo in v naše poslovanje.

V Sloveniji strankam pomagamo do trajnostnih strategij že od leta 2020. Naše izkušnje nam dajajo samozavest, da podjetja pravilno usmerjamo in jim transparentno pomagamo vključiti trajnostne strategije v njihovo poslovanje. Implementacija trajnostnega načina poslovanja organizacijam omogoča rast in poslovno uspešnost.