POMEN NOVE STRATEGIJE EU »Od vil do vilic« ZA PREHRAMBENO INDUSTRIJO

News

Pomen nove strategije EU 
»Od vil do vilic«
za prehrambeno industrijo

Jun. 19 2020

EU je nedavno predstavila vodilno prehransko politiko "Od vil do vilic" in s tem potrdila ambicijo Evropske komisije, da bi prehrambeni sistem Evrope prevzel vodilno vlogo pri trajnostnem razvoju na svetovni ravni. Oglejmo si ključne učinke nove politike na celotno prehrambeno verigo in možnosti uresničevanja le-te v praksi.

Zmanjšati okoljski odtis. Zaščititi varnost živil. Zagotoviti dostop do trajnostne, zdrave in cenovno sprejemljive hrane za vse. Cilji EU za njen prehrambeni sistem, navedeni v njeni dolgo pričakovani strategiji Od vil do vilic, so preoblikovanje proizvodnje in prodaje hrane na celotnem področju. Strategija je osrednji steber evropske Nove okoljske politike (European New Green Deal), strategije, zasnovane z namenom, da bi Evropa do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina.

Predlogi so obširni in podrobni, s 27 ukrepi, ki zajemajo področja od ekološke pridelave in biološke raznovrstnosti do sekvestracije ogljika in razvoja biorafinerij. Zajemajo celotno prehrambeno verigo, z začetkom pri vrstah živalske krme, ki je na voljo proizvajalcem, vse do tega, ali kupci razumejo datume na embalaži, do katerih je treba izdelek porabiti. V pomoč predlogom so še navedbe, kako je mogoče strategijo izvajati tako na ravni politike kot na ravni financiranja, ter kako naj jo izvajajo gospodarske družbe.

STRATEGIJA, SESTAVLJENA IZ VISOKO ZASTAVLJENIH CILJEV

Ukrepi strategije EU Od vil do vilic temeljijo na konkretnih ciljih do leta 2030. Cilji so pomembni, saj bodo predstavljali podlago za strateške načrte držav članic in zbiranje podatkov, ki jih bodo izvajali zainteresirani udeleženci. Ukrepi vključujejo:

  • presežek hranil: zmanjšati uporabo in tveganje kemičnih pesticidov za 50 % in uporabe nevarnejših pesticidov za 50 %,
  • protimikrobna odpornost: zmanjšati prodajo protimikrobnih sredstev za rejne živali in v ribogojstvu za 50 %,
  • ekološka pridelava: 25 % kmetijskih zemljišč mora biti vključenih v ekološko pridelavo,
  • odpadki: zmanjšati živilske odpadke na drobnoprodajni in potrošniški ravni za 50%.

Poleg teh posebnih ciljev zvezi z živili bodo na živilsko industrijo vplivali tudi splošni podnebni cilji: zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za najmanj 50%.

SPODBUJANJE TRAJNOSTNIH PRAKS

Strategija priznava, da je prehrambena industrija doslej vložila že veliko truda na tem področju. Načrtuje se, da bodo ti ukrepi postali standardni s pomočjo mehanizmov, kot so Skupna kmetijska politika (SKP), Skupna ribiška politika (SRP), novi »okoljski sistemi« in obstoječi instrumenti, kot je Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP). V strategiji je navedenih več primerov pobud, ki bi jih v prihodnosti lahko nagradili v okviru SKP. Ti vključujejo načine kmetovanja, s katerimi se iz ozračja odstranjuje CO2, in namestitev sončnih celic na strehe kmetijskih stavb. Tudi prakse, s katerimi se zmanjšuje uporaba pesticidov in gnojil, so povezane s SKP. Dodatnih 10 milijard evrov je namenjenih za raziskave in razvoj.

Proizvajalci hrane, njeni pridelovalci in prodajalci na drobno bodo zelo verjetno pozdravili vsako finančno podporo, ki jo lahko ponudi EU. Vendar pa se vodstvo EU zelo dobro zaveda, da je financiranje samo en vidik enačbe. Praktična vprašanja so zapletena in potrebne spremembe naj bi se zgodile hitro. V preteklosti so birokratski postopki ovirali nekatera najboljša prizadevanja prehrambene industrije glede inovacij.

EU to priznava, saj na primer pravi, da bo olajšala dajanje v promet trajnostnih in inovativnih krmnih dodatkov, ki bodo pomagala zmanjšati emisije metana pri živinoreji. Da bi zaščitili varnost in raznovrstnost semen, bo EU tudi poenostavila registracijo novih sort semen, vključno s tistimi za ekološko pridelavo, in zagotovila lažji dostop do trga za tradicionalne in lokalno prilagojene sorte.

GROZEČA UVEDBA PREDPISOV

Čeprav je pomembno prepoznati, da strategija Od vil do vilic predstavlja bolj vizijo kot predpis, njeni avtorji ne skrivajo svojih namenov. Zakonodajni okvir za trajnostni prehrambeni sistem naj bi bil uveden leta 2023, načrtujejo pa se tudi druge politične pobude, vključno z Akcijskim načrtom za ekološko kmetovanje in zakonodaja o embalaži za živila za enkratno uporabo.

Komisija pravi, da bo glede posebnih vprašanj spremljala izpolnjevanje zavez in po potrebi uvedla zakonodajo. Bistveno področje, s katerim se ukvarja strategija, so prakse prodaje in trženja predelovalcev hrane in trgovcev na drobno. Po kodeksu ravnanja EU za odgovorno poslovanje se pričakuje, da bo prehrambena industrija zagotovila, da bodo živila ustrezala smernicam za zdravo, trajnostno prehrano, in zmanjšala embalažo, pri čemer pa bo tudi prilagodila svoje strategije trženja tako, da bo upoštevala potrebe ranljivih in zagotovila, da občasna znižanja cen posameznih živil ne bodo načela zaznavanja vrednosti takih živil v očeh državljanov (posebej naveden je primer, da se je treba izogibati nizkocenovnim kampanjam za meso).

DIGITALNE VSEBINE IN PODATKI: BISTVENI DEJAVNIKI

Če je trajnost glavna tema strategije Od vil do vilic, pa je drugi najvplivnejši trend 21. stoletja, ki nastopa v skoraj vsakem ukrepu, digitalizacija. Digitalne vsebine so predstavljene kot bistven dejavnik, ki bo omogočil preoblikovanje prehrambenega sistema in njegovo spremljanje s strani EU, kar pred dvajsetimi leti nikakor ne bi bilo mogoče. Najnovejša SKP si na primer prizadeva pomagati kmetovalcem izboljšati svoje okoljske rezultate z boljšo uporabo podatkov in analiz ter vlaganjem v digitalne tehnologije.

Zato je strategija Od vil do vilic izrecno povezana s ciljem pospešiti uvedbo hitrega širokopasovnega interneta na podeželje. Cilj je, da bi ustalili natančno kmetovanje in uporabo umetne inteligence, zmanjšali stroške kmetovalcev in izboljšali upravljanje tal in voda ter tako ustvarili bolj zdravo okolje.

Podatki so za strategijo osrednjega pomena. EU bo vpeljala zakonodajo, s katero bo spremenila svojo mrežo knjigovodskih podatkov s kmetij (FADN) v mrežo trajnostnih podatkov s kmetij, da bi zbirala podatke o ciljih strategij Vile do vilic in Biotska raznovrstnost. Obstoječi programi naj bi zmanjšali tveganje pri vlaganju in omogočili trajnostne prakse pri ribištvu in ribogojstvu.

POMEN OZNAČEVANJA

Komisija prav tako raziskuje nove digitalne načine, kako potrošnikom zagotoviti informacije o hrani.To je del širše teme znotraj strategije: okrepiti moč potrošnika s tem, da mu zagotovimo točne, usklajene, preverljive informacije s pomočjo označevanja in certificiranja.

Označevanje in certificiranje igrata v številnih ukrepih strategije osrednjo vlogo. Kot del svoje zaveze za izboljšanje dobrega počutja živali bo Komisija proučila možnosti za označevanje dobrega počutja živali, da bi prenesla vrednost po prehrambeni verigi. Uvedene bodo tudi usklajene obvezne oznake hranilne vrednosti na sprednji strani embalaže.

DOSTOP DO GOSPODARSKE PRILOŽNOSTI

Pri predstavljanju svoje strategije Od vil do vilic EU zlasti želi poudariti gospodarsko priložnost, ki jo ta strategija predstavlja. EU je največji uvoznik in izvoznik kmetijsko-živilskih proizvodov in največji trg z morskimi sadeži na svetu. In ne samo to, njeno vodstvo ocenjuje, da lahko na svetovni ravni trajnostni prehranski sistemi ustvarijo novo gospodarsko vrednost v višini več kot 1,8 bilijonov evrov.

Številni proizvajalci hrane, njeni pridelovalci in trgovci na drobno že močno napredujejo pri trajnosti, strategija pa bo pomagala izenačiti konkurenčne pogoje. Drugi se bodo morali precej potruditi, da jih dohitijo, čeprav bodo imeli potencialni dostop do financiranja in tehnične pomoči. Za vse pa bo bistvenega pomena, da bodo razpolagali s konkretnimi načini, kako izmeriti, dokumentirati in prikazati napredek, če bodo hoteli izpolniti prihodnje regulativne pogoje in izkoristiti nove priložnosti.

Bureau Veritas ponuja vrsto storitev v podporo akterjev prehrambene industrije pri doseganju njihovih ciljev: usposabljanje, presojanje in certificiranje sistemov vodenja, preizkušanje v laboratorijih, certificiranje pridelkov. Paket rešitev Circular+ podpira prehod na poslovni model krožnega gospodarstva in vam lahko pomaga meriti napredek glede na določene trajnostne cilje.