Image
ENERGETIKA IN JAVNE SLUŽBE

ENERGETIKA IN JAVNE SLUŽBE

Globalni cilj je, da se fosilna goriva postopno odpravijo do leta 2100 ter spodbuja industrijo, da postavlja temelje za nizkoogljično prihodnost. Kot lastnik energetskih objektov, operater ali ponudnik storitev morate prilagoditi svoj poslovni model temu spreminjajočemu se poslovnemu okolju.

V kolikor ste povezani s to industrijo morate upoštevati zahteve s področja kakovosti, varnosti in zdravja ter okolja, prav tako pa morajo biti s tem seznanjeni tudi vaši zaposleni. Ker se potrebe po električni energiji, izdatni zalogi vode in nadzoru stopnjujejo, se povečujejo tudi denarni vložki na teh področjih, zato je potrebno dodatno pozornost posvetiti lokacijam, kjer delujete, skladnosti z mednarodnimi standardi in povečevanju učinkovitosti.

Bureau Veritas vam nudi popolno podporo pri doseganju skladnosti in zmanjševanju tveganja na področjih kakovosti, zdravja in varnosti ter okolja tako pri načrtovanju, gradnji, delovanju in nenazadnje pri razgradnji objektov.

NAŠE REŠITVE

Zagotavljamo vam podporo pri izgradnji infrastrukture vezane na proizvodnjo, prenos in distribucijo energije, upravljanju vodnih virov ter distribuciji plina. V družbi Bureau Veritas zagotavljamo varne in gospodarne rešitve v celotnem procesu načrtovanja, gradnje in obratovanja energetskega objekta.

Načrtovanje in gradnja

 • pomoč pri pridobivanju gradbenih dovoljenj in nadzor po ZGO-1;
 • revizije in recenzije projektne dokumentacije;
 • koordinacija požarnega varstva in varstva pri delu;
 • prevzemi opreme pri proizvajalcih;
 • superkontrola izdelave in montaže konstrukcij in naprav;
 • preizkušanje materialov in konstrukcij;
 • izvedba sanacij (preiskave, ocenjevanje ustreznosti in vodenje);
 • pomoč pri projektnem vodenju;
 • investitorski inženiring;
 • označevanje CE;
 • ugotavljanje skladnosti elaboratov eksplozijske ogroženosti in vgraditve ter vzdrževanja Ex-opreme.

Bureau Veritas je priglašeni organ:

 • po Direktivi o tlačni opremi 97/23/ES za CE-certificiranje tlačne opreme;
 • po Direktivi o protieksplozijski zaščiti 94/9/ES za CE-certificiranje Ex-opreme in naprav;
 • po Direktivi 2008/57/ES za interoperabilnost železniškega sistema znotraj Skupnosti v skladu.

Obratovanje

V zakonsko določenih rokih je potrebno izvajati preglede in preizkuse strojev, elektroinstalacij, opreme pod tlakom, zaklonišč in druge opreme. Tako se ugotovi njihovo dejansko stanje, odkrijejo se morebitne nepravilnosti in določijo ustrezni ukrepi za odpravo neskladij.

Ocenjevanje skladnosti industrijskega procesa, opreme in izdelkov

Pomagamo vam nadzorovati vpliv vgrajene industrijske opreme in procesov na kakovost, zdravje, varnost in okolje – od faze projektiranja do vgradnje in začetka obratovanja:

 • prevzemi opreme pri proizvajalcih elektro-mehanske opreme (plinske in parne turbine, generatorji, parni in vročevodni kotli, utilizatorji, električna oprema, transformatorji, instrumenti in nadzorne naprave, podpostaje, čistilne naprave);
 • kontrola proizvodnje komponent opreme termo-, hidro- in jedrskih elektrarn;
 • nadzor med zagonom opreme in pred njihovo izročitvijo naročniku;
 • pregled poročil o zagonu opreme;
 • varjenje in kvalifikacije varilcev;
 • neporušitveni preskusi in nadzor (preiskave z magnetnimi delci, tekočimi penetranti, endoskopija, radiografija, ultrazvok);
 • ocenjevanje preostale življenjske dobe kritične opreme (turbine, kotli, cevovodi);
 • svetovanje projektantom in investitorjem pri uporabi standardov ASME, direktive o tlačni opremi PED in slovenske zakonodaje;
 • usposabljanje.

Kakovostno obvladovanje poklicnih tveganj izboljšuje možnosti za delo, zmanjšuje število poškodb pri delu in obseg bolniške odsotnosti, kar vse izboljšuje klimo v podjetju. V Bureau Veritas neprestano dopolnjujemo svoje znanje o zakonodaji in tehničnih predpisih in tako nudimo celostno svetovanje, storitve nadzora pa prilagajamo tem zahtevam in predpisom.

Naše storitve:

 • izdelava ocen tveganja in revizije ocen tveganja;
 • svetovanje glede zdravja in varnosti pri delu;
 • svetovanje in pomoč ob delovnih nesrečah;
 • vzpostavitev in vodenje evidenc iz varstva in zdravja pri delu;
 • sistematična presoja stanja varnosti pri delu v podjetjih;
 • izdelava varnostnih načrtov v fazi projekta za izvedbo;
 • koordinacija varnosti na gradbiščih;
 • periodični tehnični pregledi in preizkusi delovne opreme, opreme pod tlakom in Ex-opreme; 
 • pomoč pri vodenju remontov;
 • pregledi turbin, kotlov in transformatorjev;
 • meritve hrupa v naravnem in življenjskem ter delovnem okolju;
 • izvajanje elektro- in strelovodnih meritev;
 • preverjanje poročil o emisijah toplogrednih plinov.

Bureau Veritas d.o.o. je v Sloveniji pooblaščeni organ:

 • za kontrole v zvezi s protieksplozijsko zaščito:
  • kontrolo elaboratov eksplozijske ogroženosti in izdajo certifikatov,
  • kontrolo vgradnje Ex-opreme in izdaja certifikatov,
  • kontrolo vzdrževanja Ex-opreme in izdajo certifikatov;
 • za strokovna dela v zvezi s periodičnimi pregledi in preskusi opreme pod tlakom, in sicer za naslednjo vrste opreme:
  • kurjena ali drugače ogrevana oprema pod tlakom,
  • tlačne posode brez nevarnosti pregrevanja,
  • cevovodi,
  • varnostni ventili,
  • gasilni aparati;
 • za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite;
 • za opravljanje tehničnih in kontrolnih preizkusov zaklonišč ter izdajanje potrdil o primernosti zaklonišč.

Ogljični odtis

Znižanje emisij, porabe surovin in stroškov poslovanja

Z izdelavo natančnega in preverljivega ogljičnega odtisa, ki temelji na analizi procesov in podatkov, lahko vaša organizacija pridobi z znižanjem emisij in porabe surovin ter zmanjša stroške poslovanja.

Naše storitve s področja ogljičnih odtisov obsegajo:

 • izračun ogljičnega odtisa (Carbon Footprint);
 • analize življenjskega cikla proizvodov (LCA analize);
 • verifikacija ogljičnega odtisa;
 • verifikacija metodologije ogljičnega odtisa;
 • poročanje o ogljičnih emisijah vsebovane energije;
 • izdelava strategij za ogljično upravljanje;
 • celovito okoljsko upravljanje;
 • izdelava poslovnih načrtov in optimizacija procesov;
 • ocena priložnosti in analiza za zmanjševanje vplivov ogljika;
 • GAP analiza.