Image
PRAKTIČNI PRIMERI PREVERJANJA SKLADNOSTI VZDRŽEVANJA OPREME V ATEX OBMOČJIH

PRAKTIČNI PRIMERI PREVERJANJA SKLADNOSTI VZDRŽEVANJA OPREME V ATEX OBMOČJIH

Okt. 14 2020 - Franc Udovč - 2 min

V številnih organizacijah nastajajo pri proizvodnji izdelkov velike količine gorljivih prahov, vnetljivih tekočin (potencialna prisotnost hlapov, par, megle) ali gorljivih plinov, ki so potencialni vir vžiga in eksplozije. Zakonodaja na področju protieksplozijske zaščite (Ur. L. RS 41/16) zahteva zato redne periodične preglede eksplozijsko ogroženih objektov: ugotavljanje skladnosti vzdrževanja opreme ter usposobljenosti izvajalcev za vgradnjo, vzdrževanje, servisiranje in popravila opreme.

Kako lahko redno preverjanje skladnosti vzdrževanja opreme v eksplozijsko ogroženih območjih pomaga organizacijam? Poglejmo nekaj konkretnih primerih, ki smo jih zasledili v praksi:

MLIN ZA ŽITO

Pri pregledu je bila ugotovljena zaprašenost opreme in objekta pri procesu mletja. Oprema v prostoru ni bila v eksplozijsko varni izvedbi. Objekt je bil ogrožen zaradi možnosti eksplozije večjih razsežnosti.

Ukrepi po pregledu: Uporabnik je ob vpeljavi ustreznega vzdrževanja izboljšal tesnenje opreme, odsesovanje prahu in vzpostavil sistem nadzora posedlega prahu ter pravočasno in varno odstranjevanje prahu. Eksplozijska ogroženost objekta se je s tem zmanjšala na sprejemljiv nivo.

Odpraševalno filterski sistem iz mizarske delavnice

Pri pregledu odpraševalno filterskega sistema starejšega datuma je bila ugotovljena možnost vnosa tlečega delca iz mizarske delavnice v odpraševalni filter.

Ukrepi po pregledu: Na osnovi analize tveganja eksplozije je uporabnik omejil stresanje (čiščenje filterskih vreč) le na čas, ko ventilacija ne deluje. S tem je zmanjšal možnost sočasnega pojava eksplozivne prašne atmosfere in vira vžiga ter s tem tudi eksplozije.

Lakirnica s skladiščem in mešalnico barv

Pri pregledu skladišča in mešalnice barv je bilo ugotovljeno, da so uporabljene barve in topila pomanjkljivo zaprte. Odpadna neočiščena embalaža se je kopičila v mešalnici. Tla so bila prekrita z odpadno barvo. V skladišču so se prelivale barve in topila.

Ukrepi po pregledu: Na osnovi pregleda je uporabnik uredil prostore. Uvedel prelivanje le v mešalnici, uvedel skladiščenje barv in topil le v zaprti embalaži, izboljšal prezračevanje ter porazdelil odgovornosti za ustrezno izvajanje procesov in nadzor. S tem je omejil eksplozijsko ogrožena območja in v le-teh zmanjšal možnost eksplozije in požara. Zmanjšal se je tudi vpliv kemikalij na zdravje zaposlenih. Posledično se je zaradi urejenosti izboljšala tudi kakovost lakiranja. 

Neodvisno ugotavljanje skladnosti vzdrževanja opreme v eksplozijsko ogroženih prostorih prinaša organizacijam številne koristi:

 • Rezultati ugotavljanja skladnosti vzdrževanja niso izraženi samo z ustrezno/neustrezno, temveč so dober presek trenutnega stanja in dobra podlaga za izboljšave.Ugotavljanje skladnosti vzdrževanja je del preventivnega vzdrževanja v smislu večje varnosti in učinkovitosti vzdrževanja.
 • Učinkovita ureditev dokumentov in zapisov protieksplozijske zaščite.
 • Seznanitev z najsodobnejšimi dobrimi praksami preventivnega vzdrževanja na področju protieksplozijske zaščite.
 • Izpolnjevanje zahtev zakonodaje.

V Bureau Veritas ponujamo celovit pristop k obvladovanju proizvodnih tveganj. Poleg navedenih storitev nudimo tudi:

 • predogled objektov s potencialno eksplozijsko ogroženimi prostori in procesi,
 • ugotavljanje skladnosti elaboratov eksplozijske ogroženosti,
 • ugotavljanje skladnosti vgraditve opreme v eksplozijsko ogroženih prostorih,
 • periodične preglede tlačnih posod, delovne opreme, aktivne požarne zaščite …,
 • CE označevanje strojne opreme, gradbenih materialov, tlačne posode …,
 • študije za obvladovanje nevarnosti in tveganj (HAZID, HAZOP, SIS & SIL, ALARP),
 • usposabljanje in druge storitve s področja varnosti in zdravja pri delu.