Image
Kakšne spremembe prinaša nov pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti?

Nov pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti

Konec leta 2020 je izšel nov Pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti, ki določa vrste ocen požarne ogroženosti, zavezance za izdelavo, stopnje požarne ogroženosti ter metodologijo za izdelavo ocen požarne ogroženosti. V veljavo je stopil 19. decembra 2020 (Uradni list RS, št. 180/20). V nadaljevanju predstavljamo spremembe in roke za izvedbo.

KAKŠNE SPREMEMBE prinaša nov pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti?

Pomembna sprememba, ki jo prinaša nov pravilnik, je niz dejavnikov, ki lahko zmanjšajo oceno požarne ogroženosti stavbe. Tako lahko lastnik objekta nekoliko bolj učinkovito kot prej kot olajšavo pri oceni požarne ogroženosti uporabi vgrajene sisteme aktivne in pasivne požarne varnosti.

Nov pravilnik navaja stopnje požarne ogroženosti, postopek oz. metodologijo izdelave za stavbe in okolje ali gradbeno inženirski objekt, dejavnike požarne ogroženosti ter nov obseg ocene.

Postopek izdelave požarne ogroženosti stavbe se prične s klasifikacijo stavbe skladno z Uredbo o razvrščanju objektov, pri klasifikaciji pa se upoštevajo namen stavbe, gradbeni in tehnični ukrepi ter dejavnosti v stavbah. Pri izdelavi ocene ogroženosti stavbe je potrebno upoštevati deset dejavnikov, ki so razdeljeni na tri skupine:

  • skupina 1: osnovni dejavniki, kot podlaga za izračun (O),
  • skupina 2: dejavniki, ki lahko zmanjšajo (Z) oz.
  • skupina 3: povečajo (P) oceno požarne ogroženosti stavbe.

Kdaj je potrebno izdelati oceno požarne varnosti?

Oceno požarne ogroženosti stavbe je potrebno dopolniti ali spremeniti, ko nastanejo spremembe, ki vplivajo na vrednosti dejavnikov. V primeru novo zgrajene stavbe se ocena požarne ogroženosti izdela v fazi projektiranja PGD in PID, v primeru že zgrajenih stavb pa se oceno požarne ogroženosti izdela najkasneje v treh letih od objave omenjenega pravilnika v Uradnem listu. Torej, ocena se izdela za vsako posamezno stavbo in je podlaga za načrtovanje in izvajanje splošnih ukrepov varstva pred požarom, lahko pa se ocene požarne varnosti izdelajo tudi za okolje ali gradbeno inženirske objekte.

VEČ O IZDELAVI POŽARNEGA REDA

Kdo je zavezan k izdelavi?

K izdelavi ocene požarne ogroženosti so zavezani:

  • lastniki ali uporabniki stavb po postopku in z uporabo metodologije za izdelavo ocene požarne ogroženosti stavbe, kot je to določeno v II. poglavju pravilnika ...«.
  • lokalne skupnosti, lastniki ali uporabniki gradbenih inženirskih objektov in drugi po postopku in z uporabo metodologije za izdelavo ocene požarne ogroženosti okolja ali gradbenega inženirskega objekta ...«

Do kdaj je potrebno izdelati oceno požarne ogroženosti v skladu z novim pravilnikom?

Zavezanci za izdelavo ocen požarne ogroženosti stavbe ocene izdelajo ali jih uskladijo s tem pravilnikom v treh letih od njegove uveljavitve (najkasneje do 19. 12. 2023), ukrepe varstva pred požarom pa uskladijo z novimi ocenami v enem letu od njihove določitve.

Ocena požarne varnosti pomeni certifikat za posamezni objekt, ki ga izda neodvisna strokovna organizacija na osnovi pregleda dokumentacije in trenutnega stanja objekta. Neodvisni strokovnjak, kot npr. Bureau Veritas HSE, d.o.o., izdela oceno in poda predloge za doseganje ustreznega nivoja požarne varnosti. Ta verodostojni dokument služi lastniku objekta, upravljalcu in uporabnikom kot orodje za odpravo pomanjkljivosti in izboljšanje stanja požarne varnosti objekta ter zavarovalnici kot orodje za določanje ustrezne višine zavarovalne premije.