Namen

 • Imetnikom certifikatov PEFC.
 • Vsem, ki jih zanimajo spremembe med staro in novo verzijo standarda.
 • Podjetjem, ki želijo pridobiti certifikat PEFC.
 • Podizvajalcem, ki opravljajo storitve za imetnike PEFC.
 • Tiskarjem.
 • Proizvajalcem in prodajalcem:
         - lesenih izdelkov,
         - papirja, pulpe, kartona,
         - primarne in sekundarne embalaže iz papirja, kartona ali lesa,
         - pisarniškega materiala iz papirja, kartona ali lesa,

Komu je seminar namenjen

Pridobiti širša znanja o zahtevah PEFC standarda za sledljivost v papirni in lesno predelovalni industriji PEFC ST 2002:2020 in standarda za uporabo blagovne znamke PEFC ST 2001:2020.

Vsebina seminarja

 • Uvod v PEFC certifikacijo sledjivosti
 • Glavne spremembe v novi verziji stadarda
 • Predstavitev zahtev PEFC ST 2002:2020
-Sistem vodenja

-Obseg certifikata

-Vodenje nabavnega in prodajnega procesa po zahtevah standarda

-Identifikacija kritičnih kontrolnih točk sledljivosti (CCP)

-Zahteve glede sistema dolžne skrbnosti (»Due dilligence«)

 • Metode spremljanja sledljivosti
-Metoda fizičnega ločevanja

-Metoda odstotka

-Kreditna metoda

 • Podizvajanje
 • Zahteve za izvajanje standarda na več lokacijah
 • Uporaba PEFC blagovnih znamk

Datum seminarja

V pripravi.