SA 8000 - DRUŽBENA ODGOVORNOST PODJETIJ

Namen

Po opravljenem seminarju boste:

- Razumeli zahteve standarda SA 8000:2014.
- Pridobili znanja za pripravo in izvedbo notranjih presoj sistema upravljanja družbene odgovornosti.
- Spoznali principe in metode presojanja.
- Razumeli mehanizem prepoznavanja in dokumentiranja neskladnosti, analizo vzrokov neskladnosti in opredelitve korektivnih ukrepov.

Komu je seminar namenjen

Vsem, ki si želijo pridobiti teoretično in praktično znanje za izvajanje notranjih presoj sistema vodenja družbene odgovornosti po standardu SA 8000:2014.

Vsebina seminarja

Koncept družbene odgovornosti nastaja in se razvija. Vedno več je organizacij, ki se zavedajo odgovornosti za svoje vplive na družbo. Uspešne organizacije se zavedajo pomena družbene odgovornosti in soodvisnosti od svojih deležnikov. Družbena odgovornost, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja, zato postaja za njih glavna prioriteta. Gre za prizadevanja, da se skupaj z zaposlenimi, lokalno in celotno skupnostjo prispeva k trajnostnemu razvoju z namenom izboljšanja kvalitete življenja.

Družbeno odgovorno poslovanje kot strateška odločitev in interni poslovni model, s ciljem dolgoročnega povečanja dobiti in zaupanja vseh deležnikov, dobri odnosi z javnostjo, visoki etični standardi,  je v zadnjem desetletju preraslo od prostovoljnih odločitev posameznih organizacij, do obveznih shem na regionalni, nacionalni ali celo internacionalni ravni.

Presoje družbeno odgovornega poslovanja po specifičnih zahtevah kupcev so v zadnjem desetletju postale zelo popularne in sicer z namenom obvladovanja tveganj dobaviteljev v svojih vedno bolj globalnih oskrbovalnih verigah.

VSEBINA

- Zahteve sistema vodenja družbene odgovornosti po SA 8000:2014.
. Priprava na izvedbo notranjih presoj.
- Načrtovanje, izvajanje in poročanje o rezultatih notranjih presoj v skladu z zahtevami standardov SA 8000:2014 in ISO 19011:2018.

Datum seminarja

V pripravi.