PRESOJANJE SISTEMOV VODENJA PO ZAHTEVAH ISO 19011:2018

Namen

Presojevalci, ki izvajajo presoje prve in druge stranke morajo biti kompetentni za presojanje sistemov vodenja  v lastni organizaciji in pri svojih dobaviteljih.

V ta namen smo pripravil dvodnevno usposabljanje za izvajanje učinkovitih presoj, ki se bodo uporabljale za oceno skladnosti  sistemov vodenja z zahtevami posameznih standardov in za pomoč pri ocenjevanju tveganj, spremljanju dobavitelja in njegovih procesov razvoja.

Izvedba presoj temelji na smernicah standarda ISO 19011:2018 s poudarkom na njihovi praktični uporabi pri presojanju sistemov vodenja.

Presoje z jasno določenimi cilji, kompetentnimi presojevalci in ustrezno predstavljenimi ugotovitvami so osnova za nenehno izboljševanje sistemov vodenja in dodana vrednost za organizacijo.

Namen seminarja

Posredovati presojevalcem potrebna znanja in veščine za izvajanje presoj.

Komu je seminar namenjen

Vsem, ki  izvajate presoje sistemov vodenja v lastni organizaciji in pri vaših dobaviteljih.

Koristi za udeležence

 • Omogočiti udeležencem temeljito razumevanje zahtev presoje, konceptov, vloge in odgovornosti presojevalca.
 • Pridobiti znanje za izvedbo presoje, ki temelji na procesnem pristopu in na metodologiji razmišljanje na podlagi tveganja (risk based thinking).
 • Osredotočiti se na učinkovitost in uspešnost procesov, vključno s tveganji in priložnostmi.
 • Znati skrajšati čas presoje (kaj je vključeno v presojo) in s tem zmanjaši stres presojanca.
 • Razumeti in uporabljati presojevalske veščine in tehnike.
 • Znati načrtovati in izvajati presoje  
 • Pripraviti ustrezno poročilo in na primeren način posredovati rezultate presoje


Vsebina seminarja

 • Standard ISO 19011:2018 – pregled zahtev
 • Cilji presoje in priprava na presojo
 • Presoja procesov
 • Uporaba smernic ISO 19011:2018 v praksi
 • Kombinirane presoje sistemov vodenja
 • Ugotovitve presoj in dodana vredost
 • Zaključna diskusija

Datum seminarja

V pripravi.