IZDELAVA TRAJNOSTNEGA POROČILA V SKLADU Z GRI STANDARDI

Vsebina seminarja

Zakonodaja EU in standardi EU za trajnostno poročanje ne bodo vplivali le na največja podjetja in finančne institucije, ki jih bo k poročanju zavezovala direktiva CSRD, temveč tudi na tisoče podjetij v njihovih dobavnih verigah. Podjetja se tako vse pogostejo odločajo za prostovoljno trajnostno poročanje, saj poročanje ni pomembno le za podjetje, ki poroča, temveč za številne druge deležnike (skupnost, kupce, dobavitelje, zaposlene,...). 


Poznamo več mednarodno priznanih trajnostnih okvirov in standardov o trajnostnem poročanju. Eden izmed najpogosteje uporabljenih so GRI standardi, ki predstavljajo najbolj razširjen model trajnostnega poročanja. GRI je mednarodna neprofitna organizacija, ki je standarde GRI razvila s pomočjo različnih mednarodnih organizacij. Poročilo, napisano skladno z GRI standardi zajema informacije o ekonomskih, okoljskih, družbenih in upravljalskih učinkih in rezultatih organizacije. 


Trajnostna poročila omogočajo organizacijam, da svojo dejavnost in stanje predstavijo tako, da dobijo deležniki ustrezne informacije o družbenem in okoljskem ravnanju organizacije na ekonomski, okoljski in družbeni ravni. S trajnostnim poročanjem organizacije izboljšajo svojo informiranost in svojemu vodstvu olajšajo odločanje. Poleg tega pa so bolj informirani tudi deležniki, ki dobijo s trajnostnimi poročili dovolj celovite in kakovostne informacije, s katerimi lahko spoznajo delovanje organizacije. Koristi trajnostnega poročanja torej nima le organizacija, ampak tudi njeni zunanji in notranji deležniki. PROGRAM

1. Pregled  zakonodajnega okvira za trajnostno poročanje:

- NFRD/CSRD direktiva glede poročanja o trajnostnosti
- Uredba o taksonomiji

2. GRI standardi in struktura poročanja po novih GRI standardih [2021]

- Pregled standardov GRI
- Kakšne so zahteve za uporabo izjave »v skladu z GRI standardi«
- Načela poročanja za doseganje kvalitete poročanja

3. Ključni GRI koncepti (deležniki, vplivi, matrika pomembnosti, skrbni pregled) 

- Vloga deležnikov.
- Identifikacija negativnih in pozitivnih vplivov na okolje.
- Seznanitev s konceptom matrike (dvojne) pomembnosti.
- Kako vzpostaviti politiko skrbnega pregleda?

4. Pristop k določitvi bistvenih materialnih tem, o katerih bo organizacija poročala 

- Pregled materialnih tem
- Kako pravilno izbrati materialne teme?

5. Praktična vaja: Priprava tabele z GRI razkritji s področja okolja (GRI 300), socialnega vidika (GRI 400) in ekonomskega vidika (GRI 200). 


Seminar/delavnico izvajamo prilagojeno za konkretne potrebe podjetja. 

Datum seminarja

V pripravi.