NADZOR GRADNJE STROJEV IN NAPRAV

NADZOR GRADNJE STROJEV IN NAPRAV

DOKAŽITE SKLADNOST OBRATOVANJA STROJEV Z ZAHTEVAMI EVROPSKE ZAKONODAJE (OZNAČEVANJE CE)

POSLOVNI IZZIV

Načrtovanje, proizvodnjo, preizkušanje, distribucijo, vgradnjo in vzdrževanje strojev in njihovih sestavnih delov ureja v okviru Evropske Unije (EU) Direktiva o strojih 2006/42/EC. Direktiva je bila sprejeta z namenom uskladitve  visoke ravni zahtev s področja varnosti in zdravja pri delu ter zagotovitve prostega pretoka strojev na trgu EU.

Na trgu EU in na številnih drugih svetovnih trgih mora vsak stroj pred pričetkom obratovanja skozi ustrezen postopek ocenjevanja skladnosti. Postopek zajema pregled stroja in vseh njegovih sestavnih delov v skladu z zahtevami zakonodaje in harmoniziranih standardov. Stroji, pri katerih obstaja največje tveganje varnosti in zdravja pri delu, morajo biti pred obratovanjem potrjeni s strani neodvisnega zunanjega priglašenega organa, kar je pogoj za pridobitev ustrezne izjave o skladnosti in dovoljenja za uporabo oznake CE v skladu z zahtevami direktive 2006/42/EC.

REŠITEV

Pregled strojev zajema vrsto storitev, ki pomagajo proizvajalcu strojev in strojne opreme pri dokazovanju skladnosti z zahtevami Direktive o strojih 2006/42/EC. Bureau Veritas je pri Evropski komisiji priglašeni organ za izvajanje vseh strokovnih nalog, povezanih s pridobitvijo oznake CE. Naši strokovnjaki nudijo proizvajalcem strokovno pomoč in tehnično podporo v vseh fazah proizvodnje, da bi le-ti lahko pridobili oznako CE za tiste proizvode, ki ustrezajo evropskim direktivam.

Storitve, ki jih nudi Bureau Veritas: 

 • Tehnična pomoč pri samocertificiranju:
 1. v fazi razvoja,
 2. v fazi proizvodnje,
 3. v fazi distribucije in vgradnje pred obratovanjem,
 4. med obratovanjem (za starejšo opremo).
 • Ocena tveganja in določitev stopnje zanesljivosti varnostnih sistemov.
 • Pregled varnostnih navodil strojev.
 • Pregled tipa (reprezentativnega vzorca) strojev in izdaja certifikata o skladnosti.
 • Preverjanje procesa proizvodnje strojev in varovalnih naprav.

NAČIN NAŠEGA DELA

 1. Pregled tehnične dokumentacije strojev.
 2. Pregled strojev:

– ocena skladnosti s potrjeno tehnično dokumentacijo,

– ocena skladnosti z veljavnimi standardi.

 1. Izvedba ustreznih testiranj obratovanja strojev in preverjanje, ali stroji delujejo skladno z zahtevami varnosti in zdravja pri delu.
 2. Pomoč in podpora terenskim kontrolorjem s strani tehnične skupine iz naše pisarne, ki je med izvedbo storitve ves čas na voljo.
 3. Izdaja poročila o skladnosti.

ZAKAJ IZBRATI BUREAU VERITAS

Bureau Veritas je priglašen organ za pregledovanje vseh vrst strojev in strojne opreme.

Znanja in izkušnje: Bureau Veritas ima številna znanja in izkušnje

– s preverjanjem skladnosti strojev z zahtevami zakonodaje na stroškovno učinkovit način (tudi med obratovanjem strojev) in

– s poznavanjem vsebine in uporabe harmoniziranih standardov.

S pomočjo razvejane mreže kontrolorjev in presojevalcev po vseh državah EU, nudi  Bureau Veritas storitev preverjanja skladnosti in prevzema strojev pri dobavitelju v večini držav EU ter tudi na Japonskem, Kitajskem in v Združenih državah.

Stroškovno ugodna sinergija različnih storitev: Bureau Veritas je priglašeni organ tudi za preglede opreme pod tlakom, opreme v protieksplozijski zaščiti itd.

Aktivna udeležba v različnih tehničnih združenjih in komisijah, na nacionalnem nivoju in nivoju EU, kar Bureau Veritasu omogoča, da vnaprej lažje predvidi spremembe na področju zakonodaje in se nanje ustrezno pripravi.

Kontaktirajte nas

SAMO TUMA
VODJA PRODAJE
01 475 76 52