IGRALA SO ZUNANJA IGRALA, NA KATERIH SE ZADRŽUJEJO NAŠI OTROCI, PRIMERNE KAKOVOSTI IN USTREZNO VZDRŽEVANA?

IGRALA
SO ZUNANJA IGRALA, NA KATERIH SE ZADRŽUJEJO NAŠI OTROCI, PRIMERNE KAKOVOSTI IN USTREZNO VZDRŽEVANA?

Varnost otrok na igriščih ni odvisna le od ustrezne opreme in pravilne vgradnje oziroma montaže, ampak je potrebna tudi zagotovitev rednih pregledov in vzdrževanja najvišjih standardov varnosti.

Standard SIST EN 1176 priporoča tri vrste pregledov, s čimer upravitelji otroških igrišč izpolnijo osnovne obveznosti do uporabnikov:

 1. redni rutinski pregled, kjer se preverja splošno stanje in morebitne poškodbe igral; pregled mora vsaj enkrat tedensko opravljati upravitelj igrišča;
 2. funkcionalni pregled, kjer se podrobneje pregledajo igrala in med katerim je posebna pozornost namenjena obrabi igral; pregled mora najmanj enkrat na tri mesece opraviti upravitelj igrišča;
 3. glavni letni pregled, ki ga opravi strokovni organ, neodvisen od lastnika ali upravitelja igrišča. Ob takem pregledu se preveri dotrajanost igral, stanje temeljev in podlage ter varnost igral, predvsem pa skladnost z zahtevami standardov. Organ, ki opravi letni pregled igrišča, mora biti ustrezno usposobljen in verodostojen.

Lastnik oziroma skrbnik igrišča mora imeti izdelan program pregledov in vzdrževanja. O vseh vzdrževalnih delih mora biti vodena evidenca, ki je potrjena s podpisom odgovorne osebe vzdrževalne službe.

Image
Igrala bureau veritas slovenija velika

Kako vam Bureau Veritas lahko pomaga?

Storitve, ki jih izvajamo:

 •  Glavni letni pregledi igral: Bureau Veritas izvaja redne periodične preglede igral številnim vrtcem in drugim lastnikom igrišč po vsej Sloveniji.
 •  Nadzor pri vgradnji igral: Bureau Veritas strokovno sodeluje pri izdelavi igral z različnimi slovenskimi proizvajalci zunanjih igral.
 •  Pregled starejših igral in svetovanje pri prenovi: Svetujemo vam, kakšen je najprimernejši les za igrala, kakšna naj bo zaščita lesa, kakšni naj bodo temelji, najprimernejša podlaga, prednosti lesa pred kovino, vzdrževanje lesenih igral, vzdrževanje kovinskih igral, predelava starih neustreznih kovinskih igral …
 •  Analiza in kakovost vgrajenega lesa.

Na osnovi pregledov izdamo ustrezno poročilo ali certifikat.

Preglede otroških igrišč izvajamo na osnovi:

 •  8.a člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur. list 47/2010), Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur. list RS 73/2000),
 •  Odločbe Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, številka 02039-31/0226 z dne 18.9.2006,
 •  skladno z veljavnimi standardi SIST EN 1176 in SIST EN 1177,
 •  skladno s Priročnikom za skrbnike in lastnike otroških igrišč (Ministrstvo za gospodarstvo, 2008).

V Bureau Veritas se že več kot deset let ukvarjamo z nadzorom pri izdelavi in vgradnji zunanjih otroških igrišč, periodičnimi pregledi igral in drugimi področji varnosti in zdravja pri delu v vrtcih.

V družbi so zaposleni strokovnjaki s področja lesarstva, strojništva, gradbeništva ter varnosti in zdravja pri delu, ki imajo številne izkušnje o tem, kateri je najprimernejši les za igrala, kakšna naj bo zaščita lesa, kakšni naj bodo temelji, najprimernejša podlaga, prednosti lesa pred kovino, vzdrževanje lesenih igral, vzdrževanje kovinskih igral, predelava starih neustreznih kovinskih igral …

Pri izdelavi igral strokovno sodelujemo z različnimi slovenskimi proizvajalci zunanjih igral. Periodične preglede igral izvajamo številnim vrtcem po vsej Sloveniji.

Naše reference:

IMONT Dravograd, Občinska igrala v Piranu, Igrala vrtcev v občini Maribor, Eko igrala - Eco play

Kontaktirajte nas

NACE KREGAR
VODJA ODDELKA LES
01 4757 633