integrirana pridelava

News

Vključitev v kontrolo integrirane pridelave

Dec. 13 2022

Spoštovani pridelovalci,

Evropska komisija je 28.10.2022 potrdila Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023–2027 (SN SKP 2023–2027) za Slovenijo, v katerega je po nekaj letih ponovno vključena Integrirana pridelava (poljščin, zelenjave, hmelja, sadja, oljk, in grozdja) kot eden od KOPOP (Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila) ukrepov.

Cilj integrirane pridelave je izvajanje naravi prijaznejšega načina pridelave, ki vključuje tehnične  in specifične zahteve (agrotehnični ukrepi).

Bistveni cilji, ki ih zasleduje integrirana pridelava, so:

 •    uravnoteženo izvajanje agrotehničnih ukrepov, ob skladnem upoštevanju ekoloških in toksikoloških dejavnikov;
 •    prednost je dana preventivnim ukrepom in metodam z nizkim tveganjem pred uporabo fitofarmacevtskih sredstev, pri čem se skuša doseči enak učinek;
 •    nadzorovana uporaba gnojil in fitofarmacevtskih sredstev;
 •    pospeševanje in ohranjanje biotske raznovrstnosti z ustreznimi metodami varstva rastlin (npr. biotično varstvo);
 •    gnojenje z organskimi gnojili ima prednost pred gnojenjem z mineralnimi gnojili;
 •    pred gnojenjem redno izvajanje analiz;
 •      kontrolirana pridelava in certificiranje pridelkov, kar omogoča sledenje v prometu in obenem daje potrošnikom zagotovilo, da proizvodi ustrezajo višjim standardom         kakovosti.

 Pričakovani učinki izvajanja integrirane pridelave so:

 • uravnoteženo izvajanje agrotehničnih ukrepov, ob skladnem upoštevanju ekoloških in toksikoloških dejavnikov;
 • dolgoročno varovanje okolja, še posebej pa zmanjšanje in nadzorovana uporaba substratov, gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ter skrbna izbira fitofarmacevtskih sredstev;
 • izboljšanje tehnik pridelovanja in optimizacija pridelave z namenom minimizirati onesnaževanje voda, tal, zraka in biotopov;
 •  ohranjanje oziroma izboljšanje strukture in rodovitnosti tal in s tem preprečevanje erozije tal, ohranjanje (mikro) biološke aktivnosti tal ter naravnega ravnotežja v tleh;
 •  ohranjanje biotske raznovrstnost agroekosistemov;
 •  ohranjanje kmetijske kulturne krajine (mozaičnost krajine, npr. setvena struktura, kolobar namesto monokulturne pridelave, ki zelo siromaši izgled kulturne krajine);
 • pridelava kakovostne in varne hrane oziroma surovin;
 • varčna raba energije ob uporabi sodobne mehanizacije.

 Kot smo omenili že na začetku, je Integrirana pridelavo ena izmed KOPOP ukrepov, kar pomeni, da ste s pridobitvijo certifikata upravičeni do pridobitve podpore in sicer:

 • Integrirana pridelava poljščin: 171,00 EUR/ha;
 • Integrirana pridelava zelenjave (na prostem in v zavarovanih prostorih): 257,50 EUR/ha;
 • Integrirana pridelava hmelja: 325,50 EUR/ha;
 • Integrirana pridelava sadja in oljk: 450,00 EUR/ha;
 • Integrirana pridelava grozdja: 450,00 EUR/ha;

 Bureau Veritas ima s kontrolo integrirane pridelave dolgoletne izkušnje, saj jih izvajamo, brez prekinitev, že od leta 2004. Ustrezno usposobljeni kontrolorji preverjajo skladnost postopkov pridelave z zahtevami integrirane, ki so opredeljene v Pravilnikih o integrirani pridelavi ((Uradni list RS, št. 110/10 in 41/15)) ter pripadajočimi Tehnološkimi navodili za posamezne sheme (poljščine, zelenjava, grozdje, sadja in oljk).

 Pridelovalec se mora vsako leto prijaviti pri pooblaščeni organizaciji za kontrolo in certificiranje integrirane pridelave oziroma obnoviti prijavo v kontrolo najpozneje do 31. decembra v tekočem letu za naslednje leto, razen za leto 2023, ko se lahko prijavi oziroma obnovi prijavo v kontrolo najpozneje do 28.2.2023.

 Naš cilj je vzpostavitev takšnega sistema kontrole oziroma certificiranja, kateri bo optimalen glede kakovosti storitve, transparenten in sledljiv, ekonomsko učinkovit ter pod enakimi pogoji dostopen vsakomur, ki se želi vključiti vanj.

 Koraki pri pridobitvi certifikata:

 1. Prijava v postopek certificiranja integrirane pridelave – če  želite uveljavljati KOPOP ukrep Integrirana pridelava prosimo, da izpolnjeno Prijavnico oddate najkasneje do 31.12.2022 oz.  do 28.2.2023
 2. Seznanitev s postopkom certificiranja – s postopkom certificiranja vas seznanimo po elektronski pošti ali na spletnem naslovu: http://www.bureauveritas.si/
 3. Sklenitev pogodbe – pogodba se sklene za nedoločen čas
 4. Izvedba kontrole – izvede se najmanj enkrat letno pri vseh vključenih v kontrolo
 5. Odprava morebitnih neskladnosti. V primeru ugotovitve neskladnosti, skupaj z našim kontrolorjem določite način in rok odprave.
 6. Podelitev certifikata - kot rezultat izpolnjevanja zahtev za integrirano pridelavo vam podelimo certifikat za integrirano pridelavo.

 Zakaj za certificiranje kmetijskih pridelkov in živil izbrati prav Bureau Veritas?

Bureau Veritas ima v svoji ponudbi celo vrsto storitev s področja certificiranja kmetijskih pridelkov in živil, s katerimi lahko zadosti vsem vašim potrebam pri zagotavljanju varnosti in sledljivosti pridelkov ter živil. Naši specializirani kontrolorji in presojevalci so usposobljeni za presojo sistemskih zahtev vseh členov v ponudbi hrane.

 Kontaktne informacije:

Bureau Veritas d.o.o.                         spletni naslov: http://www.bureauveritas.si.

Linhartova 49a                                    e-naslov: tjasa.stevanec@bureauveritas.com

1000 Ljubljana                                    telefonska številka: 01 475 76 38