Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov, izvajanje evakuacije in izvajanje požarne straže

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov, izvajanje evakuacije in izvajanje požarne straže

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije

Pravilnik o požarnem redu (Ur. list RS 101/11) določa, da mora delodajalec, pri katerem v izmeni opravlja delo do 300 delavcev, v požarnem redu za vsako izmeno in za vsako lokacijo, kjer opravlja dejavnost, izmed zaposlenih določiti osebo, odgovorno za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. Na vsakih dodatnih 300 delavcev pa mora v izmeni določiti še po eno odgovorno osebo.

Usposabljanje se izvede po programu teoretičnega in praktičnega poskusa gašenja na zunanjih površinah in specifiko javljanja požarov, gašenja začetnih požarov in evakuacije v objektih, za katere so zadolženi.

Usposabljanje oseb za izvajanje požarne straže

37. člen Zakona o varstvo pred požarom (Ur. list RS 83/12) določa, da mora požarno stražo organizirati:

  • kdor pretaka količine nad 10 m3 lahko vnetljivih snovi in gorljivih plinov;
  • kdor vari, uporablja odprt plamen ali orodje, ki pri uporabi proizvaja iskre, v prostoru, ki je nevaren za požar in ni posebej prilagojen za ta opravila;
  • prireditelj javnega shoda ali prireditve, na kateri je nevarnost, da izbruhne požar ali pride do eksplozije;
  • lokalna skupnost v sodelovanju z lastniki oziroma upravljavci gozdov ali drugih zemljišč, ko je razglašena povečana nevarnost požarov v naravnem okolju.

Požarno stražo lahko opravljajo le gasilci v skladu z zakonom, ki ureja gasilstvo, v primerih iz 1. in 2. točke pa tudi za gašenje usposobljene osebe, če ne gre za opravljanje del v objektih z najmanj srednjo do povečano požarno ogroženostjo ali v objektih, v katerih se zbira več kot 100 ljudi.

Usposabljanje se izvede po programu teoretičnega in praktičnega poskusa gašenja na zunanjih površinah in specifiko izvajanja požarne straže v objektih naročnika (pretakanje vnetljivih snovi ali gorljivih plinov oz. izvajanju vročih del)

KONTAKTIRAJTE NAS

UROŠ KOROŠEC
VODILNI INŽENIR ZA VZD IN VPP
01 4757 697