Revizije in recenzije projektne dokumentacije

REVIZIJE IN RECENZIJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Z revizijami in recenzijami preverjamo skladnost projektne dokumentacije z zahtevami veljavnih predpisov in standardov. Naročniku zagotavljamo varne, gospodarne in učinkovite rešitve. Investitorski inženiring vzpostavlja koordinacijo in nadzor nad celotnim investitorskim procesom projektiranja, izbora izvajalcev, gradbenega nadzora in drugih storitev, potrebnih za uspešno izvedbo projektov. Temelji na partnerskem odnosu vseh udeležencev pri gradnji, učinkovitosti, strokovnosti in preglednosti, s ključnim poudarkom na pripravi vseh potrebnih postopkov, pridobivanju dovoljenj, spremljanju poteka del po sklenjenih pogodbah, izdelavi analiz s predlogi za izboljšave ter na preverjanju skladnosti z načrti in predpisi.

Kontaktirajte nas

SAMO TUMA
VODJA PRODAJE
01 475 76 52