IZDELAVA VARNOSTNIH NAČRTOV

IZDELAVA VARNOSTNIH NAČRTOV

Varnostni načrt je obvezna sestavina, ki jo mora zagotoviti naročnik pred začetkom dela na gradbišču. 

Z izdelavo varnostnega načrta se določi ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu tako na gradbiščih kakor tudi v obratih in/ali pomožnih delavnicah na gradbiščih, v katerih se pripravljajo, predelujejo in obdelujejo gradbeni materiali, gradbeni proizvodi in gradbeni elementi, ki se vgrajujejo v gradbene objekte. Varnostni načrt je obvezna vsebina PZI projektne dokumentacije, saj se z njim planira postopek gradnje objekta. Izdelujemo ga v skladu z določbami Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/2005) in vsebuje določila o varstvenih ukrepih in normativih, ki se morajo upoštevati pri izvajanju del na gradbišču. Pri izdelavi je izrednega pomena upoštevanje temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu.

Varnostni načrt mora vsebovati podatke o obstoječih instalacijah in napravah (katastri in načrti instalacij) ter aktivnostih na območju gradbišča s potrebnimi ukrepi za preprečitev tveganj za nesreče, ureditev gradbišča (po posameznih fazah gradnje), opisane tehnologije, materiali; določeni skupni ukrepi in odri, posebno nevarna dela, gradbiščni red, terminski plan izvajanja del, popis del z oceno stroškov urejanja gradbišča in izvajanja skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na gradbišču. Določeni morajo biti tudi konkretni varnostni ukrepi ob izvajanju posebno nevarnih del.

Že v fazi načrtovanja se mora planirati tudi nadaljnje vzdrževanje objekta. Samo s pravočasnim načrtovanjem varnosti in ustrezne delovne opreme, kot je npr. varnih dostopov na strehe, sidrnih mest za privezovanje z osebno varovalno opremo, ipd. se lahko prepreči nevarnosti ali zmanjša tveganje za nezgode pri delu na objektu.


V ta namen morate zagotoviti tudi dokumentacijo za izvajanje kasnejših del na objektu (čiščenje, vzdrževanje ipd.). Iz te dokumentacije mora biti jasno razvidno, kako (na kakšen način) bo zagotovljena varnost in zdravje delavcev pri izvajanju teh del na končanem objektu. Določena oziroma opisana in v načrtih zarisana (risbe, opisi) morajo biti delovna mesta in naprave, s pomočjo katerih se izvaja ta dela na varen način.

Varnostni načrt, mora v skladu z 4. členom Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/05) vsebovati:

 1. Opis in načrt ureditve gradbišča, ki določa konkreten način izpolnitve zahtev iz priloge IV navedene uredbe;
 2. Kratek opis izbranih/uporabljenih tehnologij gradnje;
 3. Seznam nevarnih snovi;
 4. Navedbo posebno nevarnih del;
 5. Določitev delovnih mest, na katerih je večja nevarnost za življenje in zdravje delavcev, ter vrste in količine potrebne osebne varovalne opreme; določitev prostorov ali delovišč, kjer veljajo olajšave v zvezi s splošno zahtevo nošenja čelade;
 6. Smernice za usklajevanje interakcije z industrijskimi aktivnostmi v neposredni bližini gradbišča, tudi z začasno prekinitvijo komunalnih vodov, če je to potrebno;
 7. Terminski plan – načrtovano zaporedje/istočasnost, roki za izvedbo del;
 8. Skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu;
 9. Obveznost vodij posameznih del o medsebojnem obveščanju o poteku posameznih faz dela;
 10. Gradbiščni red (izvleček ukrepov in pravil za zagotovitev varnosti na gradbišču);
 11. Popis del z oceno stroškov ureditve gradbišča in izvajanja skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja na gradbišču.

Kontaktirajte nas

UROŠ KOROŠEC
VODILNI INŽENIR VZD IN VPP
041 344 778