Image
NEFINANČNO POROČANJE: KAKO OBVEZNOST SPREMENITI V PRILOŽNOST?

NEFINANČNO POROČANJE: KAKO OBVEZNOST SPREMENITI V PRILOŽNOST?

Jun. 17 2022

Trajnostni razvoj in teme povezane z merili družbene odgovornosti podjetij (CSR) ali ESG (okolje, družba in upravljanje) so postali ključna gonilna sila rasti in katalizator zaupanja za vse akterje v gospodarstvu. Aprila 2021 je bil sprejet predlog Evropske direktive o korporativnem trajnostnem poročanju. Predvidoma bo direktiva stopila v veljavo oktobra 2023, kar pomeni, da bodo do leta 2024 morala podjetja objaviti svoje poročilo v skladu s standardi EU za poročanje o trajnosti. Mala in srednje velika podjetja pa bodo imela tri leta za izpolnjevanje zahtev.

V članku vam predstavljamo primer dobre prakse trajnostnega poročanja Skupine Mersen, ki zaenkrat svoje poročilo pripravlja še v skladu s francosko deklaracijo o nefinančnem poročanju (DPEF), ki sorodno kot CSRD, organizacijam postavlja okvir in standarde za trajnostna poročila.

Poleg finančne uspešnosti in sposobnosti inoviranja, je kriterij za ocenjevanje organizacij postal tudi njihov vpliv na okolje in družbo. Tako kot vsa podjetja, ki kotirajo na borzi, je tudi Mersen, globalni strokovnjak za električno energijo in napredne materiale, dolžan vsako leto objaviti Izjavo o nefinančni uspešnosti, ki opisuje uspešnost družbene odgovornosti podjetja. Ta potreba je ustvarila priložnost za Mersen, da z zainteresiranimi stranmi deli jasno vizijo svoje strategije in izboljšanja uspešnosti.

DRUŽBENA ODGOVORNOST V MERSENOVI DNK

Nosilci odločanja se soočajo z izzivom graditi zaupanje z vsemi svojimi deležniki: delničarji, upravnimi odbori, zaposlenimi, strankami in družbo kot celoto. Družbena odgovornost podjetij je danes postala ključno vprašanje. Mersen uporablja globalen pristop, ki upošteva zaposlene, trge, različne lokacije, izdelke in način poslovanja. Pred objavo francoske deklaracije o nefinančnem poročanju oz. reguliranih trajnostnih poročilih (francoska okrajšava DPEF), Skupina Mersen ni imela načina, da bi resnično ocenila učinek svoje strategije družbene odgovornosti podjetij.

»Mersen je imel vedno zelo pragmatičen pristop do družbene odgovornosti podjetij: če je skupina dala smernice, jih je vsaka lokacija  prevedla v dejanja v skladu s svojim specifičnim kontekstom. Danes izvajanje našega nefinančnega poročanja za DPEF pomeni, da smo za formalizirano zbiranje podatkov morali vzpostaviti jasno opredeljene KPI za naše izzive, ki so skupni vsem lokacijam ... To nam je dalo celostno vizijo naše uspešnosti." povzema Laurence Lamy, vodja komuniciranja pri družbi Mersen.

DOLGOTRAJNO ZBIRANJE PODATKOV JE OBRODILO SADOVE

Mersen mora vsako leto predložiti nefinančne informacije, ki jih preveri neodvisna tretja stranka (Third-Party Organization). Za preverjanje podatkov se uporabljajo podporna dokumentirana dokazila, kot so računi za energijo, vendar se izvajajo tudi preverjanja doslednosti: to je: ali je ta poraba energije sorazmerna s pričakovano za tovrstno lokacijo? Ali so vsi števci vključeni? Nekateri podatki so centralizirani in takoj dostopni, na primer kadrovski podatki, ki jih vodijo v okviru enega samega IT-sistema.

HR: enostavno je združiti podatke o delovni sili, raznolikosti spolov, odsotnosti z dela, zaposlovanju ali številu ur usposabljanja. Druge informacije izhajajo iz poročanja, ki ga izvajajo lokacije (poraba surovin, emisije toplogrednih plinov, proizvedeni odpadki itd.). Presojevalci nato preverijo podatke, ki jih zberejo vodje HSE na določeni lokaciji. Po konsolidaciji informacij je mnenje, ki ga je predložila neodvisna tretja stranka, vključeno v objavljeno trajnostno poročilo in vključuje pripombe, za katere Lamy ugotavlja: »Te za nas predstavljajo priložnosti za izboljšave na določenih področjih«.

PREVERJANJE NA TERENU

Ko je bil DPEF ustanovljen, so Mersenovo zagotavljanje podatkov o družbeni odgovornosti podjetij opravili finančni revizorji podjetja. Toda zadnja 3 leta podjetje sodeluje z Bureau Veritas. "Prvi ponudnik preverjanja in potrjevanja nam je pomagal strukturirati našo zbirko podatkov, zgraditi repozitorij ... Toda, da bi nas še dodatno izzvali, smo pozvali Bureau Veritas z bogatmi izkušnjami iz različnih panog, da nam posreduje nov pogled na naše stanje in številke. Izkušeni strokovnjak za preverjanje in potrjevanje iz Bureau Veritas gre na teren in izzove naše ekipe v njihovem lastnem tehničnem jeziku glede njihovega delovanja in opreme,« pojasnjuje Laurence Lamy.

Praktično je, da so obiski z namenom preverjanja in potrjevanja nefinančnih podatkov organizirani veliko vnaprej: vsako leto julija se Mersen in Bureau Veritas dogovorita za vzorčenje za potrebe potrjevanja in preverjanja, pri čemer določita, katere lokacije v Franciji in tujini bodo pregledane. Skupina za preverjanje in potrjevanje je sestavljena tako, da so presojevalci geografsko blizu lokacij in imajo ustrezne izkušnje iz dejavnosti, ki so predmet pregleda in potrjevanja. Pregledi in ocene lokacij so predvidene za zadnje četrtletje, zagotovitev konsolidiranih podatkov pa se izvede v februarju.

NAJ PREVERJANJE IN POTRJEVANJE POSTANE PRILOŽNOST

Dejstvo je, da uredba DPEF ne določa posebne metodologije poročanja, zahteva pa potrditev tretje neodvisne stranke. Skupina za preverjanje in potrjevanje oceni podatke, da potrdi ali je poročanje:

  • Ustrezno (ustreza Mersenovim vprašanjem materialne trajnosti);
  • Verodostojno (temelji na sprejetih standardih, ki zagotavljajo kakovost in primerljivost informacij);
  • Integrirano (predstavljeno v kombinaciji z računovodskimi in finančnimi informacijami).

»Ta obveznost preverjanja omogoča potrjevanje pravne skladnosti in tudi ščiti pred sumom »zelenega pranja«. Uredba zahteva prednostno razvrščanje tveganj družbene odgovornosti podjetij v skladu z našimi materialnimi izzivi. Presoje, ki se izvajajo na tistih lokacijah, ki se vsako leto vzorčijo, omogočajo izpostavitev dobrih praks in vključitev lokalne ekipe,« pojasnjuje Laurence Lamy. Če podjetje preseže miselnost o skladnosti na pristop nenehnega izboljševanja, uredba deluje kot orodje za strateško upravljanje. »Potrditev nefinančnih podatkov ustreza pričakovanjem deležnikov in partnerjev podjetja, zlasti njegovih vlagateljev, hkrati pa pomaga podjetju, da se izzove in napreduje. Mnoga podjetja, ki niso zakonsko vezana na objavo podatkov o družbeni odgovornosti podjetij, želijo našo pomoč pri preverjanju in potrjevanju trajnostnih poročil, da bi tako izboljšali svojo uspešnost,« pravi Bénédicte Pasquette, vodja projektov in produktov družbene odgovornosti podjetij pri Bureau Veritas.

Bureau Veritas je kot družbeno odgovorna storitvena organizacija zavezana soočenju s prednostnimi globalnimi izzivi vseh panog v gospodarstvu: viri in proizvodnja; poraba in sledljivost; zgradbe in infrastruktura; nova mobilnost; družba, etika in upravljanje. Gre za področja na katerih se pričakuje izboljšanje z uporabo dokumentov z izjavo o nefinančni uspešnosti. Z Bureau Veritas lahko podjetja merljivo pokažejo vpliv svojih trajnostnih pobud in zavez , tako da jih naredijo sledljive, vidne in zanesljive.

NESKLADNOST: KAKŠNO JE TVEGANJE?

Družbe, ki kotirajo na borzi, in tiste, katerih bilanca je večja ali enaka 100 milijonom evrov ali s prometom večjim ali enakim 100 milijonom evrov in katerih število zaposlenih za nedoločen čas je večje ali enako 500, morajo objaviti trajnostno poročilo.

Za podjetja, ki ne objavijo svojega poročila, niso določene sankcije, vendar je tveganje v smislu podobe podjetja veliko: bonitetne agencije, namenske organizacije, ki pregledujejo poročila in jim pripisujejo oceno, vse pogosteje uporabljajo vlagatelji, potencialne stranke ali partnerji. Trajnostno poročanje torej ni samo način izkazovanja družbene zavezanosti: gre tudi za transparentnost in vlivanje zaupanja deležnikov.