ISO 55001 CERTIFICIRANJE SISTEMOV VODENJA ZA UČINKOVITO UPRAVLJANJE PREMOŽENJA

ISO 55001

Sistem vodenja za učinkovito upravljanje premoženja

Povečanje donosa življenjskega cikla investicij za kapitalska sredstva brez vpliva na okolje ter tveganja varnosti in zdravja udeleženih je ključnega pomena v današnjih zapletenih poslovnih odnosih z več deležniki. Kako lahko dokažete, da imate najboljšo prakso sistematičnega upravljanja premoženja in razlikujete svojo organizacijo od drugih?

Upravljate svojo organizacijo učinkovito in odgovorno v njenem celotnem življenjskem ciklu? Zdaj lahko to dokažete.

Kaj je ISO 55001?

Standardi ISO 55000 prinašajo najuspešnejšo javno dostopno specifikacijo: PAS 55 organizacijam na svetovni ravni, ki prinašajo dosledno terminologijo, vodenje in robusten sistem upravljanja sistemov, ki temelji na 24 najboljših praksah v disciplini upravljanja premoženja. S sistemom upravljanja s premoženjem ISO 55001 (AMS) se v celotnem življenjskem ciklu premoženja oblikuje stroškovna učinkovitost, ustvarjanje vrednosti in obvladovanje tveganj, od njihovega načrtovanja in izdelave ali gradnje s pomočjo zagona, delovanja, vzdrževanja, sprememb in obnove do njihovega morebitnega odstranjevanja ali razgradnje.

Uvajanje zahtev standarda in certificiranje po ISO 55001 vam bo omogočilo, da:

 • razumete kontekst organizacije in potreb ter pričakovanj zainteresiranih strani,
 • izvajate zavezanost vodstva pri zagotavljanju virov in svoj strateški načrt upravljanja premoženja,
 • vzpostavite politiko upravljanja premoženja, ki je skladna z organizacijskimi cilji,
 • opredelite, dokumentirate in posredujete vloge, odgovornosti in pooblastila,
 • načrtujete in določite cilje upravljanja premoženja ter kako jih doseči ob upoštevanju prepoznanih tveganj in priložnosti,
 • dodelite vire, opredelite in dokumentirajte kompetence znotraj organizacije in zunajih sodelavcev (na primer pri uporabi zunanjih izvajalcev),
 • uskladite upravljanje informacij, da bi zagotovili enoten pogled v skupni rabi, ki omogoča jasno komunikacijo, prenos znanja in sledenje dejavnosti tistim, ki delajo pod nadzorom organizacije (zaposleni, izvajalci, zunanji izvajalci in druge zainteresirane strani, vključene v oblikovanje, gradnjo, obratovanje, vzdrževanje ali drugačno upravljanje premoženja),
 • upravljate in načrtujete spremembe situacij v portfelju sredstev organizacije
 • izmerite in ocenite uspešnost upravljanja premoženja,
 • redno preverjate sistem vodenja za učinkovito upravljanje s sredstvi (AMS), da se zagotovi nenehno izboljševanje.

Komu je ISO 55001 namenjen?

ISO 55001 za sisteme vodenja za učinkovito upravljanje s premoženjem (AMS) se lahko uporablja za vse vrste organizacij, velike ali majhne, javne ali zasebne s portfeljem fizične infrastrukture, opreme, človeških ali informacijskih sredstev za upravljanje. Vse kompleksne in raznovrstne organizacije z zapletenimi portfelji, ki jih upravlja več interesnih skupin, bodo imele koristi od dodatne urejenosti področja upravljanja s premoženjem, ki jo prinaša ISO 50001.

Kakšne so prednosti ISO 55001?

 • izboljšana učinkovitost upravljanja sredstev in premoženja skozi njihov celotni življenjski cikel,
 • politika upravljanja s sredstvi in premoženjem, ki je usklajena z organizacijskimi cilji,
 • izboljšana donosnost naložb ali optimizacija rasti v celotnem življenjskem ciklu vaših sredstev in premoženja,
 • skupen pogled in skupni jezik med operativnimi in finančnimi službami,
 • izmenjava najboljših praks upravljanja premoženja med oddelki ali lokacijami podjetja,
 • nižji stroški vzdrževanja in upravljanja s premoženjem,
 • postavitev jasnih prioritet za vzdrževanje sredstev in premoženja.
S certificiranim sistemom vodenja po ISO 55001 boste: 
 • izboljšali svoj ugled in se diferencirali od konkurence,
 • identificirali priložnosti za sistematične izboljšave iz leta v leto,
 • implementirali sistem upravljanja premoženja v kulturo organizacije,
 • zagotovili transparentnost za deležnike na področju pravilne uporabe sredstev in upravljanju premoženja.

Kako poteka certifikacijski postopek?

Pristop Bureau Veritas k certificiranju je bil vzpostavljen pred več kot 30 leti in je podprt z globalno akreditacijo, ki jo izdaja Združenje za akreditacijo Združenega kraljestva (UKAS).

 • Opredelitev področja certificiranja.
 • Certifikacijsko presojo opravite v dveh fazah:
 1. stopnja – pregled pripravljenosti organizacije za certifikacijsko presojo
 2. stopnja- certifikacijska presoja, ki zajema ocenjevanje izvajanja zahtev, vključno z učinkovitostjo sistema upravljanja organizacije
 • Certifikat velja tri leta.

Izdamo ga po zadovoljivih rezultatih presoje po 2. stopnji.

 • Letna kontrolna presoja, kjer preverimo ali upravljanje sistemov še naprej izpolnjuje zahteve standarda in spremlja nenehne izboljšave.
 • Recertifikacija po treh letih za potrditev nenehne skladnosti in učinkovitosti sistema upravljanja kot celote.

ZAKAJ IZBRATI BUREAU VERITAS?

Strokovno znanje: Bureau Veritas Certification je vodilna certifikacijska hiša v svetu z več kot 100.000 izdanimi certifikati. Številne mednarodne reference prihajajo tudi s področja zdravstva.

Mednarodna prepoznavnost: Certifikacijska oznaka Bureau Veritas je priznan simbol zavezanosti vaše organizacije k odličnosti, trajnosti in zanesljivosti.

Partnerski odnos: Uspeh družbe Bureau Veritas Certification temelji na tesnem partnerskem odnosu, katerega cilj je nadaljnji uspešni razvoj vaše organizacije. Več kot 4.800 posebno usposobljenih presojevalcev vam bo pomagalo pridobiti in vzdrževati certifikat, namenjen potrebam vašega podjetja.

Priznanja: Bureau Veritas Certification je akreditiralo več kot 40 nacionalnih in mednarodnih akreditacijskih teles po vsem svetu.

Celovita ponudba: Bureau Veritas Certification nudi možnost pridobitve več certifikatov naenkrat (integriran pristop), ki obsegajo najširšo paleto priznanih standardov; na ta način dosežemo doslednost z zahtevami veljavnih standardov, obenem pa tudi optimizacijo in učinkovitost.

KONTAKTIRAJTE NAS

BOŠTJAN CERAR
VODJA PRODAJE CERTIFICIRANJE
051 370 047