INTEGRIRANA PRIDELAVA

INTEGRIRANA PRIDELAVA,
OKOLJU PRIJAZNA PRIDELAVA

OZADJE

Zahteve glede varnosti živil postajajo vse višje. Postopki za zagotavljanje varnosti so se iz klasičnih kontrol preusmerili v sodobnejše oblike nadzora, med katere sodi tudi certificiranje postopkov pridelave kmetijskih pridelkov. Certificiranje postopkov pridelave povečuje zaupanje potrošnikov v varnosti živil, ki je bilo v zadnjih letih zaradi števiInih afer zelo omajano. 

Bureau Veritas ima s certificiranjem integrirane pridelave bogate izkušnje. Ustrezno usposobljeni kontrolorji preverjajo skladnost postopkov pridelave z zahtevami, ki so opredetjene v Pravilnikih o integrirani pridelavi (Ur.l.RS št. 110/2010 s spremembami Ur.l.RS št. 41/2015) ter pripadajočimi Tehnološkimi navodili za posamezne sheme (pojščine, zelenjava, grozdje, sadje). 

PREDNOSTI ZA VAS

Osnovni poudarki omenjenega standarda so

- tehnična in kadrovska usposobljenost certifikacijske organizacije, natančna opredelitev vseh postopkov certificiranja ter postopkov reševanja pritožb, zagotavljanje varovanja podatkov; 

- neodvisnost in nepristranskost kontrole - certifikacijska organizacija oziroma njeni kontrolorji ne smejo biti na noben način povezani s pridelovalci (vlagatelji), ki so vktjučeni v kontrolo;

- ločitev funkcije svetovanja od funkcije kontrole - certifikacijska organizacija sme izvajati zgolj kontrolo, svetovatna funkcija pa je prepuščena svetovalnim institucijam. V nasprotnem primeru je vedno prisotna nevarnost nasprotja interesov. 

Bistvo postopka certifikacije je, da vsem udeleženim v verigi (od proizvajalcev do končnih potrošnikov) zagotavtjamo, da so proizvodi oziroma pridelki, ki jim je podeljen certifikat, dejansko pridelani v skladu s predpisi in tehnološkimi navodili. Certifikat je dokazilo, da so živila pridelana na okolju prijaznejši način, hkrati pa potrošnikom zagotavtja večjo varnosti in kakovost proizvodov. 

Bureau Veritas ima vzpostavtjen sistem kontrole oziroma certificiranja, ki je optimalen glede kakovosti storitve, transparenten in sledtjiv, ekonomsko učinkovit ter pod enakimi pogoji dostopen vsakomur, ki se želi vanj vključiti.

ZAKAJ IZBRATI BUREAU VERITAS

- Bureau Veritas nudi možnosti pridobitve več certifikatov hkrati. Ti zajemajo široko paleto priznanih standardov na področju kakovosti, zdravja in varnosti, okolja in družbene odgovornosti. Na ta način dosežemo skladnost z zahtevami standardov, obenem pa tudi optimizacijo in učinkovitost. 

- V Sloveniji ima družba dolgotetno tradicijo in bogate izkušnje s ponudbo storitev tako na področju kmetijstva kot tudi živilsko predelovalni industriji. Prednosti poznavanja lokalne zakonodaje, ki se nanaša na proizvodnjo živil in distribucijo, kulture, navad in drugih zahtev lokatnega trga dopolnjuje gosta mreža zaposlenih strokovnjakovv 150 državah po vsem svetu. 

- Družbo Bureau Veritas priznava več kot 35 nacionalnih in mednarodnih akreditacijskih teles (UKAS, ANAB, COFRAC, ENAC in DANAC). Pridobtjene akreditacije na številnih področjih nam omogočajo, da lahko ponudimo kombinirane presoje za izbo[jševanje sistemov vodenja. 

- Uspeh družbe Bureau Veritas temelji na tesnem partnerskem odnosu, katerega citj je pomagati vaš organizaciji pri nada[jnjem uspešnem razvoju. 

- Certifikacijska oznaka je svetovno prepoznana in sporoča vašo zavezanost k odličnosti, strokovnosti in doslednosti opravljenega deta.

POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA

 • Kakšna je metodologija v postopku pridobitve certifikata?

   

  Koraki v postopku certificiranja: 

  1. Prijava v postopek certificiranja integrirane pridelave: vsi, ki želite uvetjavljati ukrepe SKOP in KOP pozivamo, da oddate priloženo izpolnjeno Prijavnico najkasneje do 31.12. tekočega leta. 

  2. Sklenitev pogodbe - pogodba se sklene za nedoločen čas. 

  3. Seznanitev s postopkom certificiranja - s postopkom certificiranja vas seznanimo po pošti ali na spletnem nastovu : http ://www.bureauveritas.si/. 

  4. lzvedba kontrole - izvede se pri vseh vključenih v kontrolo. 

  5. Odprava morebitnih neskladnosti. V primeru ugotovitve neskladnosti, se skupaj z našim kontrolorjem določi način in rok odprave. 

  6. Pridobitev certifikata - kot rezultat izpolnjevanja zahtev za inegrirano pridetavo / predelavo vam podelimo certifikat za integrirano pridelavo / predelavo.

Kontaktirajte nas

MARKO MAJER
VODJA ODDELKA CERTIFICIRANJE PREHRANSKIH IZDELKOV
01 475 76 61