EUTR UREDBA O LESU IN LEGALNI SEČNJI GOZDOV EUTR

EUTR
UREDBA O LESU IN LEGALNI SEČNJI GOZDOV EUTR

Uredba EUTR št. 995/2010 (EU Timber Regulation) določa obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo les in lesne proizvode prvič na trg Evropske unije. Uredba velja za vse fizične in pravne subjekte, ki so les pridobili neposredno iz gozdov EU ali uvozili les oziroma lesne proizvode iz držav izven EU. Cilj uredbe je ustaviti trgovanje z nezakonito pridobljenim lesom na območju EU. Uredba zahteva od gospodarskih subjektov vzpostavitev ustreznega sistema potrebne skrbnosti, ki omogoča sledenje lesa od njegovega izvora dalje.

Za kršitev določil uredbe EUTR se kaznuje pravne osebe in posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost, z globo od 2.500 do 50.000€ (77.c člen Zakona o gozdovih, Ur. l. RS 77/16).

Kaj je sistem potrebne skrbnosti?

Sistem potrebne skrbnosti je sistem,  ki ga mora v skladu z Uredbo št. 995/2010 vzpostaviti vsaka pravna in fizična oseba, kadar daje prvič na trg les in lesne proizvode.

Sistem potrebne skrbnosti  mora vsebovati:

  • dostop do informacij o izvoru lesa in drevesnih vrstah,
  • oceno tveganja zakonitosti sečnje,
  • v primeru, da ocena tveganja ni zanemarljiva, tudi ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Gospodarski subjekt je dolžan pristojnemu organu (Gozdarska inšpekcija, Finančna uprava RS) 5 let zagotavljati informacije o vrsti proizvoda, drevesni vrsti in količini lesa, dovoljenju za posek ter informacije o subjektu, ki je les ali lesne proizvode odkupil. V okviru sistema potrebne skrbnosti je potrebno podati še oceno tveganja zakonitosti sečnje ter v primeru, da tveganje ni zanemarljivo, navesti ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Kako vzpostaviti sistem potrebne skrbnosti?

Sistem potrebne skrbnosti lahko vzpostavi organizacija sama ali uporabi že potrjen sistem potrebne skrbnosti s strani pooblaščene nadzorne organizacije.

Sistem potrebne skrbnosti Bureau Veritas

Bureau Veritas je razvil edinstven in celovit sistem potrebne skrbnosti BV DDS, ki je v celoti skladen z zahtevami uredbe EUTR.  Bureau Veritas je s strani evropske komisije pooblaščena nadzorna organizacija.

Kontaktirajte nas

PETER BELE
VODJA ENOTE CERTIFICIRANJE GOZDARSTVO IN LESARSTVO
01 475 76 32