Kakovost v zdravstvu

News

Obveza po uvedbi sistema vodenja kakovosti v zdravstvu

Apr. 14 2023

V začetku letošnjega leta je bila sprejeta Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023, Ur. l. RS, št. 8/2023 (v nadaljevanju Uredba), predhodno poznana pod imenom Splošni dogovor o programih zdravstvenih storitev. Uredba od izvajalcev zdravstvenih dejavnosti v 131. členu (kakovost in varnost) predvideva oziroma zahteva vpeljan sistem vodenja kakovosti do 1. januarja 2014

Citiramo 131. člen (kakovost in varnost):

(1) Izvajalci do 1. 1. 2024:

– vzpostavijo sistem celovitega vodenja kakovosti in med svojimi zaposlenimi določijo osebo – skrbnika sistema kakovosti (zdravstvenega delavca ali sodelavca z izkušnjami iz zdravstvenih procesov), ki skrbi za izvedbo implementacije in delovanje sistema vodenja kakovosti,

– določijo osebo – pooblaščenca za varnost, ki je zadolžen za obvladovanje varnostnih tveganj, spremljanje varnostnih odklonov in razvoj kulture varnosti pri izvajalcih,

– vzpostavijo in začnejo spremljati zadovoljstvo zaposlenih in pacientov (ter drugih uporabnikov) na podlagi sprejete metodologije ministrstva in o rezultatih ter ukrepih konec leta poročajo ministrstvu,

– poročajo o opravljenih storitvah, vključno s poročanjem kazalnikov kakovosti, preko vzpostavljenega spletnega portala, v skladu z navodili ministrstva.

(2) Klinične poti izvajalci objavijo in ob spremembi ažurirajo na svojih spletnih straneh.

(3) Izvajalci so dolžni spremljati kazalnike kakovosti, ki so določeni v Prilogi 9, ki je sestavni del te uredbe.

Za vse ponudnike zdravstvenih storitev bi bilo smotrno čim prej pristopiti k projektu uvajanja sistema vodenja kakovosti na osnovi standarda ISO 9001 z namenom pridobitve ustreznega certifikata ISO 9001 do konca leta 2023.

Ministrstvo za zdravje je v preteklosti že večkrat podalo strategije in smernice vezane na vzpostavljanje sistema vodenja kakovosti (Nacionalna strategija kakovosti in varnosti v zdravstvi 2010-2015,  Smernice zdravstvene politike za leto 2023) ter s tem na razpisnih pogojih pri razpisu novih programov prednostno ovrednotilo zdravstvene izvajalce, ki imajo uveden SVK. Zadnji primer je letošnji na javnem razpisu za podelitev koncesij za opravljanje javne službe na področjih čeljustne in zobne ortopedije v zobozdravstveni dejavnosti ter oralne kirurgije in maksilofacialne kirurgije v zobozdravstvu, kjer so prednostno ovrednotili organizacije z uvedenim SVK.

V Sloveniji velja kot dokaz vpeljave sistema vodenja kakovosti le podeljen mednarodni akreditiran certifikat kakovosti po standardu ISO 9001:2015 in/ali certifikat kakovosti namensko prilagojen za zdravstvene storitve po zahtevah EU standarda  EN15224:2015. Certifikat kakovosti (za ISO 9001 in/ali EN 15224) mora biti izdan s strani akreditirane certifikacijske organizacije, kot je Bureau Veritas.