Obvladovanje tveganj v procesih vzdrževanja delovne opreme

Strokovni seminar: Obvladovanje tveganj v procesih vzdrževanja delovne opreme

Maj. 19 2022

Podatki Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu kažejo, da se vsako leto na svetu pri opravljanju svojega dela lažje ali težje poškoduje 381 milijonov delavcev, od tega jih umre kar 2,78 milijona delavcev. Večina teh poškodb pa je povezana z vzdrževalnimi deli delovne opreme.

Da bi s pomočjo znanja zmanjšali možnost delovnih nesreč, vas vabimo, da se nam pridružite na strokovnem seminarju za strokovne delavce varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, vodje proizvodenj, konstrukterje, tehnologe, vzdrževalce, proizvajalce strojev in naprav, ki ga organiziramo v četrtek 19. maja od 8.30 do 14.00. Dogodek bo potekal v dvorani restavracije Cmokač na Dolenjski cesti 242c v Ljubljani.

Seminar je v skladu s 5. členom Pravilnika o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 78/19) potrjen s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in se v skladu s 10. členom Pravilnika točkuje z 8 kreditnimi točkami. 

POVEZAVA DO POTRDITVE MDDSZ
 
Seminar bo temeljil na eni od ključnih zahtev zakonodaje ter navodil proizvajalcev delovne opreme in sicer na zahtevi, da je v sklopu vzdrževanja delovne opreme potrebno zagotoviti brez energijsko stanje oz. izvesti izolacijo vseh nevarnih energij.

Pridružite se nam na strokovnem seminarju, na katerem se nam bo pridružil tudi g. Marko Vaupotič (inšpektor svetnik), ki nam bo predstavil pomanjkljivosti v sklopu vzdrževanja delovne s katerimi se srečuje pri inšpekcijskih pregledih.

V sklopu izvajanja strokovnih nalog VZD oz. pri pregledovanju in preizkušanju delovne opreme namreč opažamo, da se v procesih vzdrževanja delovne opreme pozablja na eno od ključnih zahtev zakonodaje ter navodil proizvajalcev delovne opreme in sicer, da je v sklopu vzdrževanja potrebno zagotoviti brez energijsko stanje oz. izvesti izolacijo vseh nevarnih energij.

S strokovnim seminarjem želimo udeležence opozoriti na to zahtevo ter morebitne poškodbe in druge posledice, ki iz tega naslova lahko sledijo. Cilj izobraževanja je seznanitev udeležencev z eno od v svetu najbolj razvitih in pogostih metod (LO-TO-TO oz. lockout-tagout-tryout) za varovanje oseb, ki sodelujejo v procesu vzdrževanja delovne opreme tako v »klasični« izvedbi kot v eksplozijsko varni izvedbi (Ex). Udeležence bomo seznanili z zahtevami SLO zakonodaje kot tudi harmoniziranih standardov na področju varnosti strojev kot npr. EN ISO 14118:2018: Varnost strojev - Preprečevanje nepričakovanega vklopa, EN 12100: Varnost strojev - Splošna načela načrtovanja - Ocena tveganja in zmanjšanje tveganja. V sklopu protieksplozijske zaščite je cilj programa seznaniti slušatelje z vzdrževanjem vseh ukrepov protieksplozijske zaščite, da se prepreči eksplozija, torej, da se vzdrževanje eksplozijsko ogroženih objektov ne omejuje zgolj na pregledovanje opreme in inštalacij. Udeleženci bodo spoznali nekaj osnovnih  ukrepov protieksplozijske zaščite in principov obvladovanja.

program

 

08:30 –09:00

Sprejem udeležencev

 

 

09:00 – 09:15

Nagovor udeležencev, predstavitev podjetja Bureau Veritas d.o.o. ter predstavitev predavateljev

 

 

09:15 – 10:00

Odgovornosti delodajalca pri zagotavljanju pregledov in preizkusov delovne opreme

* Marko Vaupotič, inšpektor svetnik

 

 

10:00 – 10:10

Odmor

 

 

10:10 – 10:30

Seznanitev z zahtevami za izvedbo brez energijskega stanja oz. izolacijo nevarnih energij (standardi EN 60204, EN 12100, EN ISO 14118:2018, ...)

Uroš Korošec, dipl. var. inž.

 

 

10:30 – 11:45

Postopek zakleni-označi oz. LO-TO ter osnovne zahteve za njegovo vpeljavo (namen in obseg, vloge in odgovornosti, prepoznavanje nevarnih energij, navodila za izolacijo, ...).

Uroš Korošec, dipl. var. inž.

 

 

11:45 – 12:30

Odmor - kosilo

 

 

12:30 – 13:00

Oprema za izolacijo nevarnih energij – vrste izolatorjev, posamezni koraki izolacije posamezne nevarne energije ter primeri dobre prakse kot tudi primeri neustrezne izolacije nevarnih energij

Uroš Korošec, dipl. var. inž.

 

 

13:00 – 13:45

Ukrepi protieksplozijske zaščite v procesu vzdrževanja delovne opreme v conah eksplozijske nevarnosti

Franc Udovč, nadzorni inženirj za področje protieksplozijske zaščite v Bureau Veritas Slovenija d.o.o.

 

 

13:45 – 14:00

Razprava in zaključek

Cena za udeležbo na strokovnem srečanju: 150 € + DDV na osebo

Rok za prijavo: 13. maj 2022

Vir: (1) https://www.gov.si/novice/2021-04-28-zdaj-je-treba-investirati-v-ucinkovite-sisteme-varnosti-in-zdravja-pri-delu/)

ZA PRIJAVO IZPOLNITE SPODNJI OBRAZEC IN NA E- POŠTO BOSTE PREJELI VSE NADALJNjE INFORMACIJE: