• Izjava o varnosti z oceno tveganja in požarni red

  Izjava o varnosti z oceno tveganja je temeljni dokument podjetja, ki opredeljuje področje varnosti in zdravja pri delu. Predpisan je z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 (Ur. l. RS št. 43/11), posamezna področja varstva pri delu pa opredeljujejo podzakonski akti. Z izjavo o varnosti se delodajalec zaveže, da bo izvajal ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, vključno s preprečevanjem nevarnosti in tveganja pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, ustrezno organiziranostjo. Ukrepi za posamezna delovna mesta oz. skupine delovnih mest so opredeljeni v oceni tveganja. Z izvajanjem varnostnih ukrepov delodajalec zmanjša dejanske nevarnosti in škodljivosti na delovnih mestih na najmanjšo možno mero in s tem zagotovi varne in zdrave pogoje za svoje zaposlene. Izjava o varnosti z oceno tveganja je »živ« dokument, ki se redno dopolnjuje in/ali spreminja ob vsaki novo ugotovljeni nevarnosti ali spremembi ravni tveganja na delovnem mestu.

  Požarni red s prilogami opredeljuje področje varstva pred požarom in je izdelan s strani lastnikov ali uporabnikov (delodajalcev) objektov. Predpisan je z Zakonom o varstvu pred požarom ZVPoz-UPB1 (Ur. l. RS št. 3/07, 09/11, 83/12 ), pogoje za izdelavo pa natančneje določa Pravilnik o požarnem redu (Ur. l. RS št. 52/07; 34/2011; 101/2011 ). V požarnem redu se opredeli organizacija, določi in načrtuje se ukrepe varstva pred požarom, z izvajanjem le-teh pa se zmanjša verjetnost požarnega tveganja in poveča stopnja požarne varnosti v objektu. V požarnem redu delodajalec določi vrsto in način usposabljanja zaposlenih s področja varstva pred požarom, poleg tega imenuje tudi odgovorne osebe za začetno gašenje in evakuacijo. Za objekte, določene v pravilniku se poleg požarnega reda izdela tudi evakuacijski in požarni načrt. Izvlečki požarnega reda in evakuacijski načrti so namenjeni osebam, ki se zadržujejo v objektu, zato morajo biti nameščeni na vidnih mestih. Požarni red je dokument, ki ga je treba stalno ažurirati skladno s spremembami, ki vplivajo na požarno varnost objekta. Cilj dejavnosti in ukrepov varstva pred požarom je varovanje ljudi, živali, premoženja in okolja  pred požarom in eksplozijo.

  Bureau Veritas ima vsa dovoljenja in pooblastila za opravljanje vseh navedenih storitev. Za več informacij se obrnite na g. Franca Bička, 01 47 57 678, franc.bicek@si.bureauveritas.com.


  back
 • Stopite v stik z nami
  Franc Biček
  Telefon: +386 1 47 57 678