Novosti iz Pravilnika o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Ur.l.RS št. 8/2014)

29/03/14

V začetku letošnjega leta je bil izdan nov pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil, ki prinaša za ekološke pridelovalce, predelovalce in obrate javne prehrane kar nekaj sprememb.  Za lažje razumevanje novega pravilnika izpostavljamo spremembe, ki so bile objavljene v novi izdaji pravilnika.

V nadaljevanju so navedeni vsi členi, v katerih je prišlo do sprememb v zahtevah:

4. člen

(pravila ekološkega kmetovanja za izjemne primere)

Izvajalec, ki želi pridobiti dovoljenje za skrajšanje obdobja preusmeritve , mora k vlogi za skrajšanje obdobja preusmeritve, priložiti mnenje organizacije za kontrolo in certificiranje glede skrajšanja obdobja preusmeritve na zadevnem zemljišču, ki mora vsebovati najmanj:

- dokazila izvajalca iz katerih je razvidno, da so bili najmanj zadnja tri leta izpolnjeni pogoji v skladu z 2. točko 36. člena Uredbe 889/2008/ES ali

- fotografske posnetke terena, ki potrjujejo predhodno rabo zadevnega zemljišča v primerih zaraščenosti ali večletne opuščenosti trajnih nasadov (npr. opuščeni sadovnjaki, vinogradi, ipd.).

O vlogi odloči ministrstvo z odločbo in o odločitvi obvesti organizacijo za kontrolo in certificiranje pri kateri je izvajalec vključen v kontrolo. Pri svoji odločitvi upošteva, da morajo v skladu z Uredbo 837/2007/ES biti izjeme od zahtev za ekološko pridelavo strogo omejene na primere, pri katerih je uporaba takih izjem upravičena.

Podatke o vrsti izjem od pravil ekološkega kmetovanja mora voditi organizacija za kontrolo in certificiranje v evidenci pridelovalcev in predelovalcev ekoloških in integriranih kmetijskih pridelkov ali živil iz 147. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12 – ZdZPVHVVR; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1).

19. člen

(območja primerna za ekološko čebelarjenje)

Z izidom pravilnika, se ukinja Pravilnik o določitvi območij, ki so primerne za ekološko čebelarjenje (Uradni list RS, št. 103/11)

(1) Za ekološko čebelarjenje so primerna vsa območja, razen območij, določenih v 20. členu tega pravilnika in označenih na Karti neprimernih območij za ekološko čebelarjenje v merilu 1: 250 000 pri formatu izpisa A0 (v nadaljnjem besedilu: karta), ki je Priloga 2 tega pravilnika in njegov sestavni del ter je objavljena na spletni strani ministrstva.

(2) Kot območja primerna za ekološko čebelarjenje se lahko upoštevajo tudi tista, ki ležijo znotraj enega kilometra levo in desno od robov cestnega sveta avtocest, če izvajalec pridobi dovoljenje organizacije za kontrolo in certificiranje.

(3) Dovoljenje se izda le, če je iz mikrolokacije (npr. vmesni varovalni gozd) ali mikroreliefa lokacije razvidno, da je preprečen let čebel v nezaželeno smer ali so stojišča čebelnjakov na zarisani meji enokilometrskega pasu.

35. člen

(nadzor)

Nadzor se v vzgojno izobraževalnih zavodih ne izvaja v naslednjih primerih:

- na koncu jedilnika za posamezne proizvode oziroma živila, ki imajo certifikat (navedejo se lahko vsi  ekološki pridelki oziroma živila, ki so bila uporabljena v posameznih obrokih) oziroma

- pri vseh predpakiranih proizvodih.

38. člen

(označevanje ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil in kmetijskih gospodarstev)

Kot ekološko (BIO, EKO) se lahko označi tudi tisto kmetijsko gospodarstvo, ki je v celoti vključeno v kontrolo ekološke pridelave in predelave kmetijskih pridelkov oziroma živil in ima ob tem že certifikat za najmanj en ekološki kmetijski pridelek oziroma živilo.

43. člen

(obveznosti organizacije za kontrolo in certificiranje)

Organizacija za kontrolo in certificiranje mora  ministrstvu vsako leto najpozneje do 20. februarja  (prej 1 marec) tekočega leta posredovati seznam izvajalcev in obratov javne prehrane, ki so se do 31. decembra predhodnega leta prijavili za kontrolo v naslednjem letu.

44. člen

(vzorčenje in analize)

Izvzeti sta  zahtevi za izvedbo ocene  tveganja odvzame vzorec živil, kmetijskih pridelkov, delov kmetijskih rastlin oziroma tal za analizo ostankov FFS, GSO in težkih kovin pri terenskih kontrolnih pregledih za analizo ostankov FFS ter izvedbi vzorčenja  pri najmanj 3% izvajalcev, za analizo ostankov GSO pri najmanj 1% izvajalcev in za analizo ostankov težkih kovin pri najmanj 1% izvajalcev, saj te dve  zahtevi obravnava Uredba 889/2008.

46. člen

(obveznosti izvajalca ali obrata javne prehrane)

Izvajalec in obrat javne prehrane mora organizaciji za kontrolo in certificiranje vsako leto najpozneje do 31.decembra (prej januar) posredovati podatke o količini kmetijskih pridelkov oziroma živil pridelanih oziroma predelanih v tekočem letu.

Prestopi iz ene organizacije za kontrolo in certificiranje k drugi niso dovoljeni med postopkom certificiranja in sicer od 1. marca do 1. oktobra, če gre za primarne proizvajalce.

47. člen

(poročilo uprave in Slovenske akreditacije)

UVHVVR vsako leto ministrstvu in Slovenski akreditaciji posreduje poročilo o nadzoru nad delovanjem organizacij za kontrolo in certificiranje v predhodnem letu in sicer najpozneje do 1. marca tekočega leta za predhodno leto.

Slovenska akreditacija vsako leto ministrstvu in upravi posreduje poročilo o nadzoru nad delovanjem organizacij za kontrolo in certificiranje v predhodnem letu in sicer najpozneje do 1. marca tekočega leta za predhodno leto.

50. člen

(vpis izvajalca ali obrata javne prehrane v evidenco in vsebina evidence)

Izvajalca ali obrat javne prehrane vpiše organizacija za kontrolo in certificiranje pri kateri je izvajalec ali obrat javne prehrane vključen v kontrolo ekološke pridelave in predelave v evidenco (Biokmetija).

Za pridelavo oziroma predelavo se štejejo naslednji podatki:

- podatki o statusu izvajalca ali obrata javne prehrane,

- podatki o statusu, vrsti in količini kultur,

- podatki o statusu, vrsti in količini proizvodov,

- podatki o statusu, vrsti in številu živali,

- podatki o statusu, vrsti in velikosti kmetijskega zemljišča v uporabi,

- podatki o letu vstopa izvajalca ali obrata javne prehrane v kontrolo ekološke pridelave in predelave,

- ime organizacije za kontrolo in certificiranje pri kateri je izvajalec ali obrat javne prehrane vključen v kontrolo in

- podatke iz petega odstavka 4. člena tega pravilnika.

Kmetijsko zemljišče v uporabi se v evidenci lahko označi z naslednjimi statusi:

- s statusom »E« se v evidenci označi tisto kmetijsko zemljišče v uporabi, na katerem je zaključeno obdobje preusmeritev,

- s statusom »P« se v evidenci označi tisto kmetijsko zemljišče v uporabi, ki je v obdobju preusmerjanja,

- s statusom »K« se v evidenci označi tisto kmetijsko zemljišče v uporabi, ki ni v skladu z Uredbo 834/2007/ES, Uredbo 889/2008/ES, Uredbo 1235/2008/ES in s tem pravilnikom,

- s statusom »N« se v evidenci označi tisto kmetijsko zemljišče v uporabi, ki ni vključeno v kontrolo ekološke pridelave in predelave.

Če je kmetijsko zemljišče delno v preusmeritvi, delno pa ekološko, se tako kmetijsko zemljišče označi s statusom »E«.

Če je izvajalcu izdana pozitivna odločba o skrajšanju obdobja preusmeritve za posamezna kmetijska zemljišča v uporabi po 25. oktobru tekočega leta, se takšna kmetijska zemljišča s statusom »E« označijo s 1. januarjem naslednjega leta.

51. člen

(status izvajalca ali obrata javne prehrane)

Izvajalec se v evidenci (Biokmetiji) lahko označi z naslednjimi statusi:

- s statusom »Eko« se v evidenci označi tisti izvajalec, ki ima zaključeno obdobje preusmeritve in je pridobil certifikat za najmanj en ekološki kmetijski pridelek ali živilo,

- s statusom »P1« se v evidenci označi tisti izvajalec, ki je zaključil prvo leto obdobja preusmeritve in je pridobil

- certifikat za najmanj en kmetijski pridelek ali živilo,

- s statusom »P2« se v evidenci označi tisti izvajalec, ki je zaključil drugo leto obdobja preusmeritve in je pridobil certifikat za najmanj en kmetijski pridelek ali živilo,

- s statusom »P3« se v evidenci označi tisti izvajalec, ki je zaključilo tretje leto obdobja preusmeritve in je pridobil certifikat za najmanj en kmetijski pridelek ali živilo,

- s statusom »PX« se v evidenci označi tisti izvajalec, ki je v obdobju preusmeritve več kot 3 leta in je pridobil certifikat za najmanj en kmetijski pridelek ali živilo,

- s statusom »K« se v evidenci označi tisti izvajalec, ki ne kmetuje v skladu z Uredbo 834/2007/ES, Uredbo 889/2008/ES, Uredbo 1235/2008/ES in s tem pravilnikom ter zato ni pridobil certifikata za kmetijski pridelek ali živilo,

- s statusom »Delna kmetija EKO« se v evidenci označi tisti izvajalec, ki ima zaključeno obdobje preusmeritve za tisti del svojih površin, ki so v kontroli ekološke pridelave in predelave in je pridobil certifikat za najmanj en ekološki kmetijski pridelek ali živilo,

- s statusom »Delna kmetija P« se v evidenci označi tisti izvajalec, ki je v obdobju preusmeritve za tisti del svojih površin, ki so v kontroli ekološke pridelave in predelave in je pridobil certifikat za najmanj en kmetijski pridelek ali živilo.

Obrat javne prehrane ali izvajalec, ki se ukvarja s predelavo, se v evidenci lahko označi z naslednjima statusoma:

- s statusom »ekološki« se v evidenci označi tisti obrat javne prehrane ali izvajalec, ki se ukvarja s predelavo in ima certifikat za ekološka živila;

- s statusom »vzporedna predelava« se v evidenci označi tisti obrat javne prehrane ali izvajalec, ki se ukvarja s predelavo, ki ima vzporedno predelavo ekoloških in konvencionalnih proizvodov in ima certifikat za ekološka živila.

52. člen

(seznam certifikatov)

Seznam veljavnih certifikatov je objavljen na spletni strani ministrstva.

Organizacija za kontrolo in certificiranje mora v seznam certifikatov vnesti certifikat posameznega izvajalca ali obrata javne prehrane v skladu z Uredbo 834/2007/ES, Uredbo 889/2008/ES, Uredbo 1235/2008/ES in s tem pravilnikom. Organizacija za kontrolo in certificiranje mora dnevno ažurirati seznam certifikatov.

 

Bureau Veritas ima dolgoletne izkušnje na področju certificiranja ekološke pridelave in predelave. Poleg tega nudi številne druge storitve povezane z zagotavljanjem varnosti živil, ki vključujejo kontrolo in certificiranje integrirane pridelave, proizvodnje zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil, certificiranje po sistemih GLOBALGAP, HACCP, BRC, IFS, ISO 22000. 

Za dodatna pojasnila glede zahtev s področja certificiranja ekološke pridelave in predelave ter drugih storitev nas lahko kontaktirate v Bureau Veritas na 01 47 57 661, info@si.bureauveritas.com

 

Marko Majer, vodja certificiranja prehrambnih izdelkov

Stopite v stik z nami

Marko Majer

Tel.: 01 47 57 661

Pošljite e-mail
 • ALGERIJA
 • ANGOLA
 • ARGENTINA
 • Armenia
 • AVSTRALIJA
 • AVSTRIJA
 • AZERBAJŽAN
 • BAHAMI
 • BAHRAJN
 • BANGLADEŠ
 • BARBADOS
 • BELORUSIJA
 • BELGIJA
 • BENIN
 • BERMUDA
 • BOLIVIJA
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • BOCVANA
 • BRAZILIJA
 • BRUNEI
 • BOLGARIJA
 • BURKINA-FASO
 • BURUNDI
 • KAMBODŽA
 • KAMERUN
 • KANADA
 • ZELENORTSKI OTOKI
 • SREDNJEAFRIŠKA REPUBLIKA
 • ČAD
 • ČILE
 • KITAJSKA
 • KOLUMBIJA
 • KONGO
 • DEMOKRATIČNA REPUBLIKA KONGO
 • KOSTARIKA
 • SLONOKOŠČENA OBALA
 • HRVAŠKA
 • KUBA
 • CURACAO
 • ČEŠKA REPUBLIKA
 • DANSKA
 • DŽIBUTI
 • DOMINIKANSKA REPUBLIKA
 • EKVADOR
 • EGIPT
 • SALVADOR
 • EKVATORIALNA GVINEJA
 • ERITREJA
 • ESTONIJA
 • ETIOPIJA
 • FIDŽI
 • FINSKA
 • FRANCIJA
 • FRANCOSKA INDOKINA
 • GABON
 • GRUZIJA
 • NEMČIJA
 • GANA
 • GIBRALTAR
 • GRČIJA
 • GRENLANDIJA
 • GVATEMALA
 • GVINEJA
 • GVINEJA BISSAU
 • HONDURAS
 • MADŽARSKA
 • ISLANDIJA
 • INDIJA
 • INDONEZIJA
 • IRAK
 • IZRAEL
 • ITALIJA
 • JAPONSKA
 • JORDAN
 • KAZAHSTAN
 • KENIJA
 • JUŽNA KOREJA
 • KUVAJT
 • LATVIJA
 • LIBANON
 • LIBERIJA
 • LIBIJA
 • LITVA
 • LUKSEMBURG
 • MADAGASKAR
 • MALAVI
 • MALEZIJA
 • MALI
 • MALTA
 • MAVRETANIJA
 • MEHIKA
 • ČRNA GORA
 • MAROKO
 • MOZAMBIK
 • Myanmar
 • NAMIBIJA
 • NIZOZEMSKA
 • NIZOZEMSKI ANTILI
 • NOVA ZELANDIJA
 • NIKARAGVA
 • NIGER
 • NIGERIJA
 • NORVEŠKA
 • OMAN
 • PAKISTAN
 • PANAMA
 • PARAGVAJ
 • PERU
 • FILIPINI
 • POLJSKA
 • PORTUGALSKA
 • PORTORIKO
 • KATAR
 • ROMUNIJA
 • RUSIJA
 • RUANDA
 • SAINT PIERRE IN MIQUELON
 • SAVDSKA ARABIJA
 • SENEGAL
 • SRBIJA
 • SEJŠELI
 • SIERRA LEONE
 • SINGAPUR
 • SLOVAŠKA
 • SLOVENIJA
 • SOMALIJA
 • JUŽNA AFRIKA
 • ŠPANIJA
 • ŠRILANKA
 • SURINAM
 • ŠVEDSKA
 • ŠVICA
 • SIRIJA
 • TAJVAN
 • TANZANIJA
 • TAJSKA
 • TOGO
 • TRINIDAD IN TOBAGO
 • TUNIZIJA
 • TURČIJA
 • TURKMENISTAN
 • UGANDA
 • UKRAJINA
 • ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI
 • ZDRUŽENO KRALJESTVO
 • ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE
 • URUGVAJ
 • UZBEKISTAN
 • VENEZUELA
 • VIETNAM
 • JEMEN
 • ZAMBIJA
 • ZIMBABVE
 • Druge strani
 • AFRIKA
 • KORPORATIVNA SPLETNA STRAN
 • BLIŽNJI VZHOD
 • JUGOVZHODNA AZIJA
Vaša panoga

Vaše premoženje

Naše storitve