POLITIKA KAKOVOSTI

POLITIKA KAKOVOSTI

Vizija družbe na področju kakovosti, varovanja okolja, zdravja in varnosti pri delu (QHSSE) je zagotoviti celovite storitve s področja kakovosti, vzpostaviti zaupanje odjemalcev v kakovost naših storitev, zagotoviti popolnoma varno delovno okolje za vse naše zaposlene brez vplivov na njihovo zdravje in zagotoviti naše delovanje s kar najmanjšim možnim vplivom na okolje.

V družbi Bureau Veritas smo vzpostavili dokumentiran integriran sistem vodenja z namenom izvajanja naših aktivnosti v skladu s politiko krovne družbe, veljavne zakonodaje in zahtevami naših odjemalcev. S politiko nenehnih izboljšav in sprejetjem našega kodeksa delovanja zagotavljamo kakovostne storitve za naše odjemalce v predvidenem času, obsegu in kakovosti.

Pri našem delu nas vodijo naše temeljne vrednote in sicer:
1. Integriteta in etika ter nepristranskost in neodvisnost.
2. Izpolnjevanje pričakovanj naših odjemalcev.
3. Družbena in okoljevarstvena odgovornost.
4. Učinkoviti procesi ter nenehne izboljšave na vseh področjih našega delovanja.

Z integriranim sistemom vodenja se zavezujemo k izpolnjevanju kakovostnih zahtev našega delovanja, zagotovaljanju varnega delovnega okolja za vse zaposlene ter zmanjševanju vplivov na okolje, kar bomo zagotovili z:

  • Osredotočenostjo na izpolnjevanje zahtev naših odjemalcev in vseh ostalih zainteresiranih deležnikov.
  • Vzpostavitvijo, doslednim upoštevanjem in neprestanim izboljševanjem sistema kakovosti.
  • Identifikacijo, zmanjševanjem in obvladovanjem vseh tveganj, ki lahko vplivajo na kakovost našega dela, povzročijo nesreče ali obolenja pri delu ali pa imajo negativne vplive na okolje.
  • V primeru ugotovljenih neskladij zagotavljamo njihovo identifikacijo, analizo, odpravo posledic in ukrepe za preprečitev ponovitev.
  • Izpolnjevanjem zakonskih določil, določil relevantnih standardov kakovosti in vseh pogodbenih določil.
  • Zavedanjem in vključitvijo vseh zaposlenih, podizvajalcev in ostalih deležnikov v procese odločanja na področju QHSSE glede na njihovo vlogo v procesih.
  • Neprestanim procesom usposabljanja in stalnim strokovnim izpopolnjevanjem ter osebno rastjo.

Vodstvo družbe zagotavlja ustrezne vire za izpolnjevanje politike, skrbi za pripadnost zaposlenih integriranemu sistemu vodenja, njegovo spoštovanje ter nenehno izboljševanje.

Storitve izvajamo nepristransko, neodvisno in profesionalno. Zaposleni in naši podizvajalci smo seznanjeni z vsebino etičnega kodeksa ter smo z njegovim sprejetjem zavezani svoje vsakodnevne odločitve sprejemati v skladu z njegovimi zahtevami.

Dostop do svojih storitev zagotavljamo vsem zainteresiranim odjemalcem pod enakimi pogoji, storitve izvajamo nediskriminatorno in pošteno. Vse dokumente in podatke, ki jih pridobimo od naročnikov, ter rezultate pregledov in preskusov obravnavamo kot poslovno skrivnost.

Vsi zaposleni smo seznanjeni z integrirano politiko sistemov vodenja, se zavedamo svojih odgovornosti in pooblastil, svoje vloge v procesih ter se zavezujemo za njeno uresničevanje v praksi.