VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA V DELOVNEM OKOLJU

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA V DELOVNEM OKOLJU

Po zadnjih podatkih mednarodne organizacije za delo (WHO) iz leta 2017 se na delovnem mestu zgodi kar 2,78 milijonov smrtnih nesreč letno. To pomeni, da skoraj 7.700 oseb dnevno umre zaradi poklicnih bolezni ali poškodb vezanih na delo. Poleg tega se vsako leto zgodi 374 milijonov poškodb ali bolezni, ki niso smrtonosne vendar imajo številne za posledico dolgotrajno bolniško odsotnost. Vse to predstavlja zastrašujočo sliko modernega delovnega okolja kjer zaposleni preprosto iz naslova »opravljanja svojega dela« lahko utrpijo resne posledice. Zagotavljanje varnosti in zdravja na delovnem mestu bi morala biti glavna skrb vsakega odgovornega delodajalca in tudi zaposlenega. Redno ocenjevanje tveganj na področju varnosti in zdravja pri delu pa je med drugim tudi stvar državne zakonodaje ter predpisov, katerih kršenje vam prinaša denarne globe in kazni.

Kako zagotoviti varnost in zdravje na delovnem mestu?

Bureau Veritas vam ponuja učinkovite rešitve, ki vam pomagajo z:

 • identifikacijo oziroma odkrivanjem nevarnosti;
 • ugotavljanjem kdo od zaposlenih bi bil lahko izpostavljen identificiranim nevarnostim;
 • oceno tveganja, v kateri sta upoštevana verjetnost nastanka nezgod pri delu, poklicnih bolezni oziroma bolezni v zvezi z delom in resnost njihovih posledic;
 • odločitvijo o tem, ali je tveganje sprejemljivo;
 • odločitvijo o uvedbi ukrepov za zmanjšanje nesprejemljivega tveganja,
 • svetovanjem na področju učinkovitega upravljanja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti.

Kdaj potrebujete storitve varnosti in zdravja pri delu?

 • ko obstoječi preventivni ukrepi varovanja niso zadostni oziroma niso več ustrezni;
 • ko se spremenijo podatki, na katerih je ocenjevanje temeljilo (novo delovno mesto, nov zaposleni, novi delovni pogoji, nova delovna oprema oz. nove nevarnosti/tveganja);
 • ko obstajajo možnosti in načini za izpopolnitev oziroma dopolnitev ocenjevanja,
 • ko se izteče obdobje, za katerega je bila storitev izvedena, in je potrebno storitev ponoviti.

Glavne koristi?

 • Izboljšanje počutja zaposlenih in zmanjšanje števila poškodb pri delu in s tem povezanimi stroški;
 • Manj izostankov od dela zaradi bolniških odsotnosti;
 • Urejenost dokumentacije v skladu z zahtevami zakonodaje;
 • Nadzor nad tveganji za varnost in zdravje zaposlenih;
 • Ohranjanje ugleda podjetja;

Zagotavljanje varnosti in zdravja v delovnem okolju obsega tudi skrb za:

 • Ustrezne delovne pogoje (preiskave fizikalnih in kemičnih škodljivosti v delovnem okolju);
 • Varnost delovnih strojev in naprav (opravljanje obdobnih pregledov in preizkusov delovne opreme);
 • Osebno varovalno opremo (svetovanje pri nakupu in uporabi);
 • Ergonomijo delovnega mesta (svetovanje delodajalcu glede opreme delovnih mest in glede delovnega okolja);
 • Varnost na gradbišču;
 • Sistemsko ureditev področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti (postavitev evidenc);
 • Ureditev požarne varnosti (izdelava požarnega reda, načrtov evakuacije, požarnih načrtov, pregledi aktivne požarne zaščite).