EMISIJE TOPLOGREDNIH PLINOV PREVERJANJE POROČIL O EMISIJAH TOPLOGREDNIH PLINOV

PREVERJANJE POROČIL O EMISIJAH TOPLOGREDNIH PLINOV

Bureau Veritas ponuja široko paleto storitev, tako zakonsko reguliranih kot tudi prostovoljnih shem, za preverjanje in zagotavljanje verodostojnosti poročil organizacije o vplivu na podnebne spremembe.

Z uveljavitvijo Kyotskega protokola je bil narejen velik korak v smeri zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, ki so glavni vzrok globalnega segrevanja. Poleg tega so različne države vzpostavile tudi številne prostovoljne sheme, ki so spodbudile nadzorovanje vpliva organizacij na okolje.

Bureau Veritas je v Sloveniji pridobil akreditacijo po standardu ISO 14065: 2013 za preverjanje poročil o emislija toplogrednih plinov za naslednje dejavnosti:

Skupina dejavnosti / Activity group No.

 

Dejavnosti

 

Activities

1a

Izgorevanje goriv v napravah, v katerih se uporabljajo samo komercialna standardna goriva v skladu z Uredbo (EU) št. 601/2012 ali če se v napravah kategorije A ali B uporablja zemeljski plin.

Combustion of fuels in installations, where only commercial standard fuels as defined in Regulation (EU) No 601/2012 are used, or where natural gas is used in category A or B installations.

1b

Izgorevanje goriv v napravah, brez omejitev.

Combustion of fuels in installations, without restrictions.

4

Proizvodnja ali predelava železa in jekla (vključno z železovimi litinami).

Proizvodnja sekundarnega aluminija.

Proizvodnja ali predelava barvnih kovin, vključno s proizvodnjo zlitin

Production or processing of ferrous metals (including ferro-alloys).

Production of secondary aluminium.

Production or processing of non-ferrous metals, including the production of alloys.

6

Proizvodnja cementnega klinkerja.

Proizvodnja apna ali žganje dolomita ali magnezita.

Proizvodnja stekla vključno s steklenimi vlakni.

Proizvodnja keramičnih izdelkov z žganjem.

Proizvodnja izolacijskega materiala iz mineralne volne.
 

Sušenje ali žganje mavca ali proizvodnja mavčnih plošč in drugih mavčnih proizvodov.

Production of cement clinker.

Production of lime or calcination of dolomite or magnesite.

Manufacture of glass including glass fibre.
 

Manufacture of ceramic products by firing.

Manufacture of mineral wool insulation material.

Drying or calcination of gypsum or production of plaster boards and other gypsum products.

7

Proizvodnja papirne kaše iz lesa ali drugih vlaknatih materialov.

Proizvodnja papirja ali kartona.

Production of pulp from timber or other fibrous materials.

Production of paper or cardboard.

12

Dejavnost letalstva (podatki o emisijah in tonskih kilometrih).

Aviation activities (emissions and tonne-kilometre data).

98

Druge dejavnosti v skladu s členom 10a Direktive 2003/87/ES.

Preverjanje izhodiščnih podatkov o emisijah in podatkov o aktivnostih ter bistvene spremembe zmogljivosti.

Other activities pursuant to Article 10a of Directive 2003/87/EC.

Verification of baseline emissions data, historical activity level and significant capacity change.

Preverjanje poročil o emisijah toplogrednih plinov izvajamo v skladu z veljavno akreditacijo: 
http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/bureau-veritas-d-o-o/

Zakaj izbrati Bureau Veritas

V Sloveniji in svetu imamo precej izkušenj s preverjanjem poročil upravljavcev naprav ali operaterjev zrakoplovov, vključenih v EU ETS, med katera štejemo:

  • Letna poročila o emisijah toplogrednih plinov upravljavcev naprav ali operaterjev zrakoplovov (LPE-TGP, LPE-OZ);
  • Poročila NIMs (National Implementation Measures) in MMP (Monitoring methodology plan – Načrt metodologije spremljanja);
  • Poročila NE&C (New entrants and closures Template Report);
  • Poročila TKM o tonskih kilometrih operaterjev zrakoplova;


Smo ena redkih organizacij, ki ima kar nekaj akreditacij za neodvisno preverjanje poročil o emisijah toplogrednih plinov (UKAS in DANAK za EU ETS, UN za Clean Development Mechanism …).

Preverjanje poročil o emisijah toplogrednih plinov (TGP, GHG) upravljavcev ali operaterjev zrakoplova izvajamo v skladu z veljavnimi smernicami in naslednjo zakonodajo:

  • DIREKTIVA 2003/87/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES;
  • IZVEDBENA UREDBA komisije (EU) 2018/2067 z dne 19.decembra 20018 o preverjanju podatkov in o akreditaciji preveriteljev v skladu z direktivo 2003/87/ES – velja od 1.1.2019
  • UREDBA KOMISIJE (EU) št. 601/2012 z dne 21. junija 2012 o spremljanju emisij toplogrednih plinov in poročanju o njih v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta
  • SIST EN ISO 14065:2013 – Toplogredni plini – Zahteve za organe na področju vrednotenja in preverjanja toplogrednih plinov za uporabo pri akreditaciji ali drugih oblikah priznavanja (ISO 14065:2013);

Pri preverjanju poročila NE&C/TKM upravljavca dodatno upoštevamo tudi zahteve sledeče zakonodaje

  • SKLEP KOMISIJE z dne 27. aprila 2011 o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije v skladu s členom 10a Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta;

oziroma v primeru preverjanja poročila NIMS – MMP upravljavca tudi zahteve

  • DELEGIRANE UREDBE komisije (EU) 2019/331 z dne 19. decembra 2019 o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije v skladu s členom 10a Direktive 2003/87/ES.

Drugi dokumenti vezani na preverjanje poročil o emisijah toplogrednih plinov: