DVIGALA IZVAJANJE ZAKONSKIH KONTROLNIH PREGLEDOV

DVIGALA
IZVAJANJE ZAKONSKIH KONTROLNIH PREGLEDOV

POSLOVNI IZZIV

Redno vzdrževanje dvigal in izvajanje kontrolnih pregledov sta osnovna pogoja za varnost uporabnikov ter zanesljivost delovanja dvigal. Statistike v mnogih državah kažejo na rast števila nezgod s hudimi posledicami predvsem pri starejših dvigalih. Starejša dvigala in dvigala v javni uporabi terjajo zato še posebno skrben in profesionalen periodičen nadzor.

Lastnik dvigala je po veljavni zakonodaji polno odgovoren za vse posledice, ki bi nastale zaradi neustreznega vzdrževanja ali neizvajanja kontrolnih pregledov s strani pooblaščenega kontrolnega organa. Lastnik mora zagotoviti redne kontrolne preglede dvigal (npr. periodični tehnični pregled dvigala – najmanj enkrat letno).

REŠITEV

KONTROLNI PREGLEDI DVIGAL

Redno vzdrževanje dvigal in izvajanje kontrolnih pregledov sta osnovna pogoja za varnost uporabnikov ter zanesljivost delovanja dvigal. Statistike v mnogih državah kažejo na rast števila nezgod s hudimi posledicami predvsem pri starejših dvigalih. Starejša dvigala in dvigala v javni uporabi terjajo zato še posebno skrben in profesionalen periodičen nadzor.

Lastnik dvigala je po veljavni zakonodaji polno odgovoren za vse posledice, ki bi nastale zaradi neustreznega vzdrževanja ali neizvajanja kontrolnih pregledov s strani pooblaščenega kontrolnega organa. Lastnik mora zagotoviti redne kontrolne preglede dvigal (npr. periodični tehnični pregled dvigala - najmanj enkrat letno).

Zagotovimo brezhibno varnost dvigal

Bureau Veritas je leta 1828 ustanovljena strokovna storitvena družba, katere najpomembnejši cilj je nuditi odjemalcem storitve, ki so potrebne za doseganje, ohranjanje in dokazovanje skladnosti z zahtevami na področju kakovosti, zdravja, varnosti, okoljske in družbene odgovornosti.

Izvajamo kontrole dvigal na električni in hidravlični pogon:

  • periodične preglede (Pravilnik o varnosti dvigal Ur. l. 25/16, člen 41),

  • dvigala za gasilce: kontrola pred uporabo (SIST EN 81-72).

NAČIN DELA

Aktivnosti kontrolnih pregledov in preizkusov vršimo na osnovi najnovejših svetovnih spoznanj s področja ugotavljanja zanesljivosti obratovanja na naslednji način:

  • pregled in preizkus dvigala skladno s prejetim delovnim postopkom in kontrolno listo Bureau Veritas,
  • izdelava poročila o opravljenem kontrolnem pregledu dvigala,
  • vodenje evidenc in arhiviranje izdanih zapisov o opravljenih kontrolnih pregledih.

PRAVNA PODLAGA

  • Pravilnik o varnosti dvigal (Ur. l. RS, št. 25/2016),
  • Po standardu SIST EN ISO/IEC 17020 smo za področje izvajanja kontrolnih pregledov dvigal akreditirani pri Slovenski akreditaciji (K-001) kot kontrolni organ tipa A, kar pomeni, da zagotavljamo najvišjo mogočo stopnjo neodvisnosti, nepristranskosti in poštenosti.

ZAKAJ IZBRATI BUREAU VERITAS

Glede na kakovost opravljene storitve smo cenovno ugoden partner. Uspeh družbe Bureau Veritas temelji na odnosu do naročnikov, ki ima za cilj varnost in zanesljivost delovanja ob minimalnih stroških. Širina portfelja naših storitev, fleksibilnost glede izvedbe, globalna prisotnost in povezana znanja skupine usposobljenih strokovnjakov nas uvrščajo v sam svetovni vrh kontrolnih organov.

Kontaktirajte nas

UROŠ KOROŠEC
VODILNI INŽENIR ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
01 47 57 697

SABINA ŽNIDARŠIČ
VODJA PRODAJE TEHNIKA
01 475 76 49