News

Pravila o certificiranju sistema vodenja varnosti živil v obdobju epidemije Covid-19

Apr. 9 2020

Združenji GFSI in FSSC 22000 sta uskladili svoja stališča in izdali skupna pravila o certificiranju sistema vodenja varnosti živil (SVVŽ) v obdobju epidemije COVID-19.

Stališče GFSI:

27. marca 2020 je združenje GFSI izdalo prenovljeno izjavo o stališču, kaj združenje GFSI v obdobju epidemije podpira in priznava:

https://mygfsi.com/news_updates/update-on-temporary-audit-measures-during-covid-19-pandemic

Za države in/ali regije, kjer lokacij ni mogoče obiskati zaradi omejitev potovanja in nihče od presojevalec ne more na lokacijo, se z namenom ugotovitve, ali je mogoče podeliti razširitev veljavnosti certifikata, priporoča naslednje:

 • Certifikacijski organ mora v celoti dokazati, da ni druge možnosti, kot da podaljša veljavnost certifikata.
 • Če je podaljšanje odobreno, morajo biti vse odločitve in postopki, ki so privedli do podaljšanja certifikata, v celoti dokumentirani in morajo temeljiti na ocenah tveganja, kot je navedeno v dokumentu IAF ID3: 2011.
 • Certifikacijski organ neprekinjeno ocenjuje sposobnost certificirane organizacije, ali so morda izpolnjeni pogoji za izvedbo presoje na lokaciji in ob prvi možnosti presojo na lokaciji tudi izvede.
 • Podaljšanje veljavnosti certifikata je lahko do največ 6 mesecev. Združenje GFSI bo medtem nadziralo razmere epidemije COVID-19 in ugotavljalo, ali bodo potrebni nadaljnji ukrepi.
 • Lastniki certifikacijskih shem morajo imeti vzpostavljen sistem za spremljanje, do kdaj je bila veljavnost certifikata podaljšana in za katere organizacije.

Po odpravi ukrepov omejitev potovanja je treba presoje ponovno planirati in čim hitreje izvesti. Bureau Veritas bo vzpostavil postopke, s katerimi bo z oceno tveganja določil vrstni red izvedbe preplaniranih presoj.

Veljavno na dan 30. marca 2020. Predmet spremembe lastnikov shem

Stališče FSSC 22000:

Glede na izjavo o prvem stališču GFSI je Združenje FSSC pregledalo svojo izjavo in jo prilagodilo stališču združenja GFSI ter uskladilo pristop do industrije:

https://www.fssc22000.com/news/position-in-relation-to-novel-coronavirus-covid-19-pandemic/

FFSC tabela

 

 

 

 

 

 

*Združenje GFSI ne dovoljuje več presoje na daljavo

Vprašanja in odgovori, povezani s stališči FSSC 22000, so na voljo na spletni strani FSSC, kjer lahko najdete tudi vse posodobitve - FSSC 22000 FAQs.

Združenje FSSC 22000 zahteva za certificirane organizacije, prizadete zaradi koronavirusa, sprejetje naslednjih ukrepov:

Ocena tveganja

Bureau Veritas je, ob upoštevanju prožnosti, ki jo omogočajo akreditacijski organi in združenje FSSC 22000, vzpostavil postopek izvedbe ocene tveganja, da bi prepoznali, kateri certifikati so ogroženi, ker ni mogoče pravočasno opraviti presoje na lokaciji.

Dokumentirana ocena tveganja vključuje merila, navedena v točki 3 IAF ID3: 2011 (www.iaf.nu) ter naslednje zahteve iz FSSC 22000:

 • Bistvene spremembe od zadnje presoje, npr. načrti HACCP, odpoklici izdelkov, reklamacije.
 • Doseganje ciljev in kazalnikov uspešnosti procesa, pregled vodstva in notranje presoje. Pričakuje se, da bodo certificirane organizacije povečale pogostost notranjih presoj v podporo SVVŽ in zagotavljanju varnosti hrane.
 • Skladnost dejavnosti / zakonodajni postopki
 • Ali organizacija deluje v okviru celotnega obsega certificiranja
 • Kakršne koli spremembe v pogodbenih procesih ali storitvah, povezane z epidemijo COVID-19
 • Pripravljenost in odziv na izredne razmere, vključno z vplivom epidemije COVID-19 na dobavno verigo organizacije in možnim vplivom na vire in na varnost hrane.

Razgovor z odgovorno osebo organizacije

Presojevalec Bureau Veritas bo opravil razgovor z odgovorno osebo organizacije, da bo ocenil ukrepe, ki jih je organizacija sprejela kot odgovor na epidemijo COVID-19. Cilj razgovora je zagotoviti, da je certificirana organizacija razvila / prilagodila svoje postopke in procese ter zagotavlja stalno skladnost s FSSC 22000 in dobavo varnih izdelkov.

Lokalna pisarna Bureau Veritas se bo z vsako organizacijo dogovorila za primeren čas, da opravi pregled ocene tveganja in potrdi, da je primerno ohraniti / podaljšati veljavnost certifikata ali odložiti kontrolno presojo. Pričakuje se, da bodo dokazila (če bo potrebno) predložena kot dokaz za razpravo.

Kontrolne presoje s prehodom na izdajo 5

Ocena tveganja lahko privede do odločitve o vzdrževanju (podaljšanju veljavnosti) certifikata V4.1, začasne prekinitve veljavnosti certifikata V4.1 ali preložitve kontrolne presoje s prehodom na izdajo 5 za največ 6 mesecev v koledarskem letu - odvisno od ocene tveganja. Presoja s prehodom na izdajo 5 mora biti izvedena kot redna kontrolna presoja na lokaciji (on-site).

a) Recertifikacijske presoje

V primeru, da veljavnost certifikata po izdaji 4.1 poteče, je, glede na  dokumentirano oceno tveganja, dovoljeno podaljšanje veljavnosti certifikata do 6 mesecev. Celotna recertifikacijska presoja s prehodom na izdajo 5 bo morala biti izvedena najkasneje v šestih mesecih. Novi datumi certifikatov V5 morajo biti usklajeni s trenutnim ciklom certificiranja.

Stališče BRCGS:

https://www.brcgs.com/media/2082456/2532020-update-brc072-brcgs-audits-impacted-by-covid-19-v3.pdf

BRCGS tabela

 

 

 

 

 

 

Ocena tveganja

Bureau Veritas bo ocenil tveganja za nadaljevanje certificiranja ter dokumentiral politiko in postopek, ki bo določil metode za ocenjevanje lokacije. Skliceval se bo na načela dokumenta IAF ID3: 2011 Vodenje izrednih dogodkov ali okoliščin v certificiranih organizacijah.

Bureau Veritas bo zahteval, da certificirana organizacija posreduje podatke, ki jih bo presojevalec upošteval pri izdelavi oceni tveganja:

 • Zgodovina certificiranja
 • Zgodovina in zrelost sistema BRCGS
 • Ali obstaja še kakšen drug sistem  ali certificiranje po drugih shemah na lokaciji
 • Odsotnost kritičnih situacij v celotni zgodovini certificiranja organizacije v zvezi s standardom BRCGS
 • Skladnost dejavnosti / zakonodajni postopki
 • Odpoklici izdelkov v obdobju od zadnje presoje BRCGS
 • Ali so bile na lokaciji izvedene pomembne spremembe po zadnji BRCGS presoji
 • Ali organizacija deluje v okviru celotnega obsega certificiranja
 • Kakršne koli spremembe pogodbenih procesih ali storitvah, povezane z epidemijo COVID-19
 • Primernost načrta ukrepanja v izrednih razmerah za Covid 19

Razgovor z odgovorno osebo organizacije

Cilj razgovora je oceniti ukrepe, ki jih je sprejela organizacija kot odgovor na Covid-19 in zagotoviti, da je certificirana organizacija svoje postopke razvila tako, da lahko nadaljuje z delom za dobavo varnih izdelkov.

Bureau Veritas se bo z vsako organizacijo dogovoril za primeren čas izdelave ocena tveganja in potrditve, da je primerno podaljšati veljavnost certifikata.

Ni potrebno, da sta ocena tveganja in razgovor zaključena v enem sklopu. Potreben čas za izvedbo je lahko odvisen od zapletenosti vprašanj, o katerih bo treba razpravljati, vendar mora biti najmanj ena do dve uri, če sprememb na lokaciji ni veliko. Razgovor se izvaja s primernimi vodstvenimi in kompetentnimi osebami lokacije. Pričakuje se, da bodo ustrezni dokumenti predloženi kot dokaz za razgovor.

V to je vključeno:

 1. Pregled izvajanja načrta odzivanja na krizne situacije (Covid-19):
 • Najmanj kar se pričakuje je, da bo lokacija razmislila o vplivu razpoložljivosti osebja s sprejetimi načrti za izredne razmere. Posodobljeni morajo biti procesi preverjanja osebja in vzpostavljena politika za zaposlene, ki so morda bili izpostavljeni Covidu-19.
 • Lokacija mora upoštevati zahteve po dodatnem ali povečanem čiščenju in po potrebi po dodatnem umivanju rok.
 • Lokacija mora imeti predpisane minimalne kriterije za čiščenje in vodenje kakovosti izdelkov, kjer bi bilo treba, zaradi pomanjkanja osebja, prilagoditi optimalne aktivnosti.
 • Lokacije morajo imeti na voljo načrte za oskrbo s surovinami / sestavinami, ki bi v izrednih razmerah lahko bila ogrožena.
 • Lokacija mora imeti jasno politiko dostopa na lokacijo in prepoznan vpliv na kakršno koli spremembo pri zagotavljanju storitev, na primer vzdrževanja in nadzora škodljivcev, da se zagotovi nadaljnja proizvodnja varnih izdelkov.
 • Pričakuje se, da bo Bureau Veritas vzorčil dokazila o ustreznih razpravah / ukrepih sestankov vodstva in dokumentiranih politik.

2. Notranje presoje:

 • Pregled načrtov in izvajanja notranjih presoj, da se zagotovi, da sistemi varnosti proizvodov še naprej učinkovito delujejo tudi pod pritiskom epidemije.
 • Pregled morebitnih prilagoditev, ki jih bodo lokacije morda morale sprejeti, da bo omogočen običajen načini dela.
 • Pričakuje se, da bo Bureau Veritas vzorčil zapis ustrezne nedavne notranje presoje in dokumentiranih politik.

3. Pregled morebitnih pomembnih sprememb v delovanju lokacije kot odziv na Covid 19, npr. sprememb pri pogodbenih procesih ali storitvah in nadzoru le-the.

4. Pregled reklamacij kupcev.

5. Pregled morebitnega odpoklica izdelka v obdobju od zadnje BRCGS presoje ter vzrokov in korektivnih ukrepov, ki so bili uvedeni kot posledica odpoklica.

Zaključek

Morebitni pomisleki po razgovoru z organizacijo, ki bi lahko sprožili dvom o nadaljnjem certificiranju, bodo dokumentirani v podobni obliki kot „neskladnosti“, Bureau Veritas pa se bo z lokacijo dogovoril o postopkih, ki jih bo lokacija izvedla, kjer bo to primerno, tako da bo certificiranje mogoče podaljšati. Veljavnost certifikatov bo mogoče podaljšati le za trenutno področje certificiranja - pomembnejše spremembe obsega certificiranja niso mogoče.

Lokacije, certificirane z rezultatom C ali D: Kjer so lokacije trenutno certificirane z oceno C ali D, so žal le-te razvrščene kot „visoko tvegane“ in veljavnosti certifikatov ni mogoče podaljšati.

Glede na razvoj razmer bodo pričujoča navodila v naslednjih tednih lahko ponovno posodobljena. Poskrbeli bomo, da boste sproti obveščeni o vseh spremembah in vplivu le-teh na vašo organizacijo.

Naša osnovna prioriteta ostaja skrb za varnost in zdravje naših strank, presojevalcev in celotnega tima Bureau Veritas. Obenem bomo naredili vse potrebno, da nobena od naših strank ne bo ostala brez veljavnega certifikata in da bi lahko čim prej nadaljevali z izvajanjem storitev certificiranja v najboljših možnih pogojih glede na situacijo COVID-19.

Situacijo bomo spremljali in vas sproti obveščali o nadaljnjih korakih.  

Za vsa vprašanja smo vam na voljo. Kontaktirate lahko vašo skrbnico ali go. Irmo Koren na irma.koren@bureauveritas.com.