ZAŠČITENA ŽIVILA

ZAŠČITENA ŽIVILA

Slovenija ima kljub majhnosti raznoliko kulinarično ponudbo, vezano na določena območja in tradicijo. Nekateri pridelki in živila so zaradi svoje kakovosti, značilosti in tradicije cenjeni tudi preko meja Slovenije. Na globalnem trgu obstaja nenehna nevarnost potvarjanj in zlorab, kar lahko lokalnim proizvajalcem povzroči finančno škodo, lahko pa pripelje tudi do izgube ugleda proizvodov.

 

Zaradi teh nevarnosti evropska in nacionalna zakonodaja omogočata zaščito takšnih proizvodov. Pogoje in način zaščite opredeljujeta Uredba (EU) št. 1151/2012 in Pravilnik o shemah kakovosti kmetijskih pridelkov in živil (Ur.l.RS št. 23/2015). Kmetijski pridelki in živila lahko pridobijo zaščitne znake za:

– geografsko poreklo,

– geografsko označbo,

– tradicionalni ugled,

– višjo kakovost.

 

Pogoj za pridobitev naštetih znakov je certificiranje, kjer gre za potrditev skladnosti proizvodnje s specifikacijami proizvajalcev in z zahtevami Evropske Unije.

 

Certificiranje zaščitenih živil

Certificiranje zaščitenh pridelkov in živil v Republiki Sloveniji izvaja Bureau Veritas d.o o., ki je s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano imenovan certifikacijski organ ter akreditiran po standardu SIST EN 17065. Na podlagi omenjenega standarda in zakonodaje EU je Bureau Veritas razviI storitev certificiranja, ki je dodatno jamstvo tako za pridelovatce in proizvajalce kakor tudi za potrošnike. Zaščiten proizvod omogoča večjo prepoznavnost, diferenciacijo od ponudbe konkurence in s tem določeno konkurenčno prednost na trgu. Končnemu kupcu boste ugodili z izvirnimi in kakovostnejšimi proizvodi ter posredno vplivati tudi na razvoj vašega območja.

 

Kakšen je namen zaščite in certificiranja ZKP?

 

  • Dati pridelovalcem in predelovalcem možnost konkurenčnosti glede kakovosti, kar jim omogoča prisotnost na trgu.
  • Ugoditi željam kupcev, da dobijo proizvode, ki so avtentični in kakovostnejši.
  • Povečati zaupanje potrošnikov v proizvode zaradi zunanje kontrole (certificiranja).
  • Ščititi območja proizvodnje in izboljševati živtjenjski standard na teh območjih.

 

S ponudbo zaščitenih in certificiranih posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živiI porabnikom sporočate, da:

  • se proizvod razlikuje od sorodnega po določenih značilnostih glede proizvodnje ali sestave,
  • za vsak tovrsten proizvod velja enak način proizvodnje in stalna kakovost pri vseh njegovih proizvajalcih, je proizvod podvržen kontroli s strani certifikacijskega organa in pristojnih inšpekcij.

 

 

Metodologija

Ključni koraki v postopku certificiranja so:
1. seznanitev s postopkom certificiranja – s postopkom certificiranja vas seznanimo osebno ali pisno po pošti
2. prijava v postopek certificiranja posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil ter sklenitev pogodbe,
3. izdelava plana kontrole in posredovanje stranki,
4. izvedba presoje (na podlagi potrjene specifikacije in plana kontrole),
5. podelitev certifikata (v primeru, da je potrjena skladnost z zahtevami specifikacije),
5. nadzorne aktivnosti (nadzor proizvoda v prometu – vzorčenje),
7. letne kontrolne presoje.

 

 

 

 

Kontaktirajte nas

MARKO MAJER
VODJA ODDELKA CERTIFICIRANJE PREHRANSKIH IZDELKOV
01 475 76 61