MEDICINSKI IZDELKI IN NAPRAVE  KAKOVOST V ZDRAVSTVU S STANDARDOM EN 15224

MEDICINSKI IZDELKI IN NAPRAVE

KAKOVOST V ZDRAVSTVU S STANDARDOM EN 15224

Kakovost v zdravstvu s standardom EN 15224

Zdravstveni sektor se v zadnjih letih v Sloveniji srečuje s kopico težav: preobremenjeno zdravstveno osebje, starajoče se prebivalstvo, omejena sredstva za posodobitve in investicije... Izzive in priložnosti za danes in prihodnost je potrebno iskati tudi v sami organiziranosti in vodenju zdravstvenih organizacij ter zdravstvenega sistema kot celote.

V teh težki razmerah so zdravstvene organizacije dodatno obremenjene z različnimi zahtevami in pristopi k sistemski ureditvi razmer. Do sedaj široko uveljavljenemu certificiranju sistemju kakovosti v skladu z ISO 9001 so se pridružile zahteve po akreditaciji, ki vzporedno sicer tudi vključuje certifikacijo. Pri certificiranju je v praksi usklajen postopek, mednarodno sledljiv in odobren s strani IAF (International Accreditation Forum), pri akreditaciji pa gre za različne ponudbe posameznih državnih akreditacijskih organizacij, ki delujejo na področju zdravstva. Postopki niso usklajeni, tako da o kakšni mednarodni sledljivosti danes še ne moremo govoriti.

EN 15224 opredeljuje sistem vodenja kakovosti v zdravstvenem sektorju. 

Z uvedbo standarda EN 15224 organizacija:

  • dokazuje svojo sposobnost, da dosledno izvaja storitve zdravstvenega varstva, ki izpolnjujejo zahteve strank, zahteve ustrezne zakonodaje in regulative ter strokovne standarde,
  • poskuša z učinkovito uporabo sistema  povečati zadovoljstvo uporabnikov, vključno s stalnimi izboljšavami sistema vodenja, kliničnih postopkov in zagotavljanja spoštovanja zahtev, povezanih z značilnostmi kakovosti (primerno, pravilno in dosledno izvedbo postopkov; dostopnost; stalnost zdravstvenega varstva; uspešnost; učinkovitost; pravičnost; zdravstveno varstvo, ki temelji na znanju/dokazih; zdravstveno varstvo, ki je osredotočeno na bolnika in vključuje fizično, psihološko in socialno integriteto; vključenost bolnikov; varnost bolnikov in pravočasnost/dostopnost zdravstvenega varstva).

Cilj tega evropskega standarda je, da zahteve in določila standarda EN ISO 9001:2015 uskladi z zahtevami in pogoji zdravstvenega varstva, uvede procesni pristop, zagotovi vključevanje  zahtev pacientov, s ciljem izboljšati izvedbo in varnost storitev. Standard se osredotoča na klinične procese in obvladovanje tveganj v teh procesih, ker želi spodbujati dobro in kakovostno zdravstveno varstvo.

Koristi uvedbe sistema EN 15224

  • izboljšanje zdravstvene oskrbe – izpolnjevanje zahtev pacientov,
  • izboljšanje vodenja z zagotavljanjem  skladnosti z zahtevami,
  • izboljšanje kompetentnosti in delovnih pogojev osebja,
  • uskladitev sistemov vodenja,
  • zmanjšanje stroškov z zmanjševanjem stroškov nekakovosti,
  • zmanjševanje tveganj.

 

Zagotavljanje varnosti pacientov in obvladovanje tveganj pri zdravstvenih storitvah

POSLOVNI IZZIV

 

Zdravstveni sektor se v zadnjih letih v Sloveniji srečuje s kopico težav: preobremenjeno zdravstveno osebje, starajoče se prebivalstvo, omejena sredstva za posodobitve in investicije... Izzive in priložnosti za danes in prihodnost je potrebno iskati tudi v sami organiziranosti in vodenju zdravstvenih organizacij ter zdravstvenega sistema kot celote.

 

REŠITEV

 

Kaj je SIST EN 15224?

SIST EN 15224 je specifični področni standard sistema vodenja kakovosti namenjen organizacijam zdravstvene oskrbe. Vključuje vse zahteve standarda ISO 9001:2008 in nadomešča CEN/TS 15224:2005 Zdravstvene storitve - Sistemi vodenja kakovosti - Vodilo za uporabo EN ISO 9001:2000. Standard se lahko samostojno uporablja za certificiranje v zdravstveni oskrbi.

Da bi lahko definirali in opisali kakovost v zdravstveni oskrbi, morajo biti karakteristike kakovosti določene in dokumentirane. Karakteristike kakovosti so vedno povezane z zahtevami kakovosti. Identificiranih je naslednjih enajst karakteristik kakovosti storitev v zdravstveni oskrbi: primerna, pravilna oskrba, razpoložljivost, stalnost, uspešnost, učinkovitost in nepristranskost oskrbe,  z dokazi/znanjem podprta in na pacienta osredotočena oskrba, ki vključuje fizično, psihično in socialno integriteto, vključenost in varnost pacienta ter pravočasnost /dostopnost oskrbe.

Nekaj temeljnih zahtev standarda SIST EN 15224

Organizacija mora zagotoviti:
•  da so vsi klinični procesi organizacije vključeni v sistem vodenja kakovosti;
•  da je obvladovanje kliničnih tveganj sestavni del sistema vodenja kakovosti;
•  da zdravstvena oskrba temelji na etičnih vrednotah, zahtevah in karakteristikah kakovosti;
•  da vzpostavljena komunikacija spodbuja sodelovanje med različnimi deli kliničnih procesov pri izvajanju zdravstvenih storitev;
•  učinkovit in transparenten pretok informacij;
•  zavedanje vseh sodelujočih v kliničnih procesih, da je poleg izpolnjevanja zahtev odjemalcev, zakonodaje in druge regulative pomembno tudi izpolnjevanje pacientovih potreb in pričakovanj, povezanih s karakteristikami kakovosti.

Koristi standarda SIST EN 15224 za vašo organizacijo

Z uvedbo standarda SIST EN 15224 organizacija:
•  dokazuje svojo sposobnost, da dosledno izvaja storitve zdravstvene oskrbe, ki izpolnjujejo zahteve strank, zahteve zakonodaje in panožnih standardov;
•  izboljšuje kompetentnosti in delovne pogoje osebja;
•  zmanjšuje stroške z zmanjševanjem stroškov nekakovosti;
•  znižuje tveganja v zdravstveni oskrbi;
•  izboljšuje zadovoljstvo uporabnikov / pacientov, vključno s stalnimi izboljšavami sistema vodenja, kliničnih postopkov in zagotavljanja spoštovanja zahtev, povezanih z značilnostmi kakovosti.

Cilj tega evropskega standarda je, da zahteve in določila standarda ISO 9001:2008 uskladi z zahtevami in pogoji zdravstvenega varstva, uvede procesni pristop in zagotovi vključevanje zahtev pacientov s ciljem izboljšati izvedbo in varnost storitev. Standard se osredotoča na klinične procese in obvladovanje tveganj v teh procesih, ker želi spodbujati dobro in kakovostno zdravstveno varstvo.

 

ZAKAJ IZBRATI BUREAU VERITAS?

 

Vodilni položaj: Bureau Veritas Certification je z več kot 100.000 certifikati podeljenimi 80.000 organizacijam po vsem svetu vodilna certifikacijska hiša v Sloveniji in na svetu.

Mednarodna prepoznavnost: Certifikacijska oznaka Bureau Veritas Certification je svetovno priznan simbol za zavezanost organizacije k odličnosti, trajnosti in zanesljivosti.

Zagotovljen visok nivo presoj: Bureau Veritas Certification je priznan s strani več kot 35 nacionalnih in mednarodnih akreditacijskih organov. S temi priznanji je 5.700 visoko usposobljenih presojevalcev zavezanih k vrhunskemu opravljanju svojih storitev. Večina presojevalcev je registriranih pri IRCA (International Register of Certificated Auditors). Visoko strokovnost presojevalcev omogočajo redna šolanja in program vodenja kompetenc presojevalcev.

Mednarodne dobre poslovne prakse: Bureau Veritas je bil izbran kot ponudnik certifikacijskih storitev mnogih svetovnih organizacij, tako da lahko v svojem delovanju črpa vire iz razvejane mednarodne mreže znanj in izkušenj ter jih povezuje s poznavanjem lokalnih razmer in zahtev področja, na katerem deluje.