EN 15224 UČINKOVITO VODENJE SISTEMA KAKOVOSTI V ZDRAVSTVENEM SEKTORJU

EN 15224
UČINKOVITO VODENJE SISTEMA KAKOVOSTI V ZDRAVSTVENEM SEKTORJU

Zdravstveni sektor se v zadnjih letih v Sloveniji srečuje s kopico težav: preobremenjeno zdravstveno osebje, starajoče se prebivalstvo, omejena sredstva za posodobitve in investicije. Izzive in priložnosti za danes in prihodnost je potrebno iskati tudi v sami organiziranosti in vodenju zdravstvenih organizacij ter zdravstvenega sistema kot celote.

V teh težki razmerah so zdravstvene organizacije dodatno obremenjene z različnimi zahtevami in pristopi k sistemski ureditvi razmer. Do sedaj široko uveljavljenemu certificiranju sistemju kakovosti v skladu z ISO 9001 so se pridružile zahteve po akreditaciji, ki vzporedno sicer tudi vključuje certifikacijo. Pri certificiranju je v praksi usklajen postopek, mednarodno sledljiv in odobren s strani IAF (International Accreditation Forum), pri akreditaciji pa gre za različne ponudbe posameznih državnih akreditacijskih organizacij, ki delujejo na področju zdravstva. Postopki niso usklajeni, tako da o kakšni mednarodni sledljivosti danes še ne moremo govoriti.

EN 15224 opredeljuje sistem vodenja kakovosti v zdravstvenem sektorju.

Z uvedbo standarda EN 15224 organizacija:

  • dokazuje svojo sposobnost, da dosledno izvaja storitve zdravstvenega varstva, ki izpolnjujejo zahteve strank, zahteve ustrezne zakonodaje in regulative ter strokovne standarde,
  • poskuša z učinkovito uporabo sistema  povečati zadovoljstvo uporabnikov, vključno s stalnimi izboljšavami sistema vodenja, kliničnih postopkov in zagotavljanja spoštovanja zahtev, povezanih z značilnostmi kakovosti (primerno, pravilno in dosledno izvedbo postopkov; dostopnost; stalnost zdravstvenega varstva; uspešnost; učinkovitost; pravičnost; zdravstveno varstvo, ki temelji na znanju/dokazih; zdravstveno varstvo, ki je osredotočeno na bolnika in vključuje fizično, psihološko in socialno integriteto; vključenost bolnikov; varnost bolnikov in pravočasnost/dostopnost zdravstvenega varstva).

Cilj tega evropskega standarda je, da zahteve in določila standarda EN ISO 9001:2015 uskladi z zahtevami in pogoji zdravstvenega varstva, uvede procesni pristop, zagotovi vključevanje  zahtev pacientov, s ciljem izboljšati izvedbo in varnost storitev. Standard se osredotoča na klinične procese in obvladovanje tveganj v teh procesih, ker želi spodbujati dobro in kakovostno zdravstveno varstvo.

Koristi uvedbe sistema EN 15224

  • izboljšanje zdravstvene oskrbe – izpolnjevanje zahtev pacientov,
  • izboljšanje vodenja z zagotavljanjem  skladnosti z zahtevami,
  • izboljšanje kompetentnosti in delovnih pogojev osebja,
  • uskladitev sistemov vodenja,
  • zmanjšanje stroškov z zmanjševanjem stroškov nekakovosti,
  • zmanjševanje tveganj.

Kontaktirajte nas

BOŠTJAN CERAR
VODJA PRODAJE CERTIFICIRANJE
051 370 047